Τομέας Διαχείρισης Καινοτομίας
 

Ο Τομέας Διαχείρισης Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανήκει στην Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου και ασχολείται με τη διαχείριση των θεμάτων Καινοτομίας του Πανεπιστημίου και την αξιοποίηση των εκμεταλλεύσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου. Οι δραστηριότητες του Τομέα περιλαμβάνουν τον εντοπισμό και την αξιολόγηση, ήδη από το στάδιο της εκπόνησης της έρευνας, δυνητικά αξιοποιήσημης διανοητικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου, την κατάλληλη προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας έως και την επιλογή του βέλτιστου τρόπου εκμετάλλευσης της διανοητικής ιδιοκτησίας και της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία. Η αξιοποίηση μπορεί να γίνει μεταξύ άλλων μέσω ερευνητικών συμβάσεων, μέσω παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας σε εταιρείες και οργανισμούς, μέσω της εκχώρησης αδειών εκμετάλλευσης της διανοητικής ιδιοκτησίας, και μέσω της δημιουργίας spin-off επιχειρήσεων. Ο Τομέας συνεργάζεται στενά με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, C4E, για την παροχή υπηρεσιών επιτάχυνσης και εκκόλαψης για τη δημιουργία spin-off εταιρειών του Πανεπιστημίου καθώς και για δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης προς την φοιτητική, ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα σε θέματα προστασίας και αξιοποίησης διανοητικής ιδιοκτησίας.