Τομέας Υποστήριξης Έρευνας 
 
Τα κυριότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τομέα Υποστήριξης Έρευνας είναι:
  • Ενημέρωση για εσωτερικούς κανονισμούς και εγκυκλίους σχετικούς με την έρευνα.
  • Συνεχής κατάρτιση και μεταφορά της γνώσης αναφορικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης (ενημέρωση για τους κανονισμούς διαχείρισης ερευνητικών)
  • Οικονομική διαχείριση εσωτερικών και εξωτερικών ερευνητικών προγραμμάτων (παρακολούθηση και έγκριση δαπανών, καταχώρηση εισπράξεων κ.τ.λ)
  • Ετοιμασία Οικονομικών Απολογισμών προς τους χρηματοδότες
  • Ετοιμασία στοιχείων και συντονισμός στα πλαίσια διεξαγωγής ελέγχου από εξωτερικούς ελεγκτές
  • Ετοιμασία στατιστικών στοιχείων, μελετών, απορροφήσεων εσωτερικής χρηματοδότησης κ.τ.λ. προς αρμόδια όργανα του ΠΚ