Τομέας Ανάπτυξης Έρευνας
 
Τα κυριότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Τομέα Ανάπτυξης Έρευνας είναι:
 
 1. Ενημέρωση για ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις για έρευνα και καινοτομία
 • Στοχευμένη ενημέρωση των ερευνητών μέσα από τη παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης για εντοπισμό νέων ευκαιριών και μέσω της στενής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
 • Παρουσιάσεις στις Σχολές/ Τμήματα/ Ερευνητικές μονάδες σε σχέση με ευκαιρίες χρηματοδότησης που τους αφορούν
 • Εξατομικευμένη ενημέρωση ερευνητών ανάλογα με τα ερευνητικά πεδία που τους ενδιαφέρουν για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω των ανταγωνιστικών προγραμμάτων
 • Δημιουργία προφίλ χρηματοδότησης για κάθε μέλος ΔΕΠ
 1. Υποστήριξη ερευνητών στην κατάρτιση προτάσεων για εξωτερικά ανταγωνιστικά έργα
 • Ετοιμασία, παροχή και επικαιροποίηση για τα κωδικοποιημένα γενικά στοιχεία του Πανεπιστημίου (π.χ. προφίλ πανεπιστημίου, νόμος πανεπιστημίου, προηγούμενη εμπειρία σε σχετικούς με το αντικείμενο της πρότασης τομείς, κατάλογο έργων που υλοποιεί, αριθμό μητρώου εργοδότη, στοιχεία για μισθούς, PIC, UNIC, Αρ. ΦΠΑ, γενικές ευρωπαϊκές πολιτικές, δείγματα απαντήσεων, κλπ.)
 • Εξατομικευμένη υποστήριξη στην ετοιμασία ερευνητικών προτάσεων ανά Σχολή/ Τμήμα με γνώση των προγραμμάτων χρηματοδότησης και των κανονισμών τους
 • Πρακτική στήριξη στην ετοιμασία concept note με βάση τις πρόνοιες και προτεραιότητες της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στη σύσταση του δικτύου συνεργασίας καθώς και στην ετοιμασία συγκεκριμένων ενοτήτων ερευνητικών προτάσεων όπως Διαχειριστικό Μέρος με Γενικές Πληροφορίες, Σχέδιο Διάχυσης και Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων, Πλάνο Υλοποίησης Έργου, Οικονομικός και Κοινωνικός Αντίκτυπος, Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (KPIs), Δέσμες Εργασίας, Ορόσημα και Παραδοτέα και Γραφήματα
 • Στήριξη μελών ΔΕΠ για προετοιμασία παρουσιάσεων για προτάσεις που έχουν δύο φάσεις αξιολόγησης, συμπ. ετοιμασία του περιεχομένου της παρουσίασης και διοργάνωση Mock Presentations
 1. Υποστήριξη ερευνητών στην διαπραγμάτευση με τους χρηματοδότες και στην ετοιμασία και υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης για επιτυχημένες προτάσεις εξωτερικής χρηματοδότησης
 • Καθοδήγηση μελών ΔΕΠ για τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και ετοιμασίας συμφωνιών χρηματοδότησης για επιτυχημένες προτάσεις
 • Επικοινωνία με οργανισμούς χρηματοδότησης, προετοιμασία και συμμετοχή σε συναντήσεις διαπραγμάτευσης για επιτυχημένες προτάσεις
 • Δραστηριότητες που αφορούν την ανάληψη νόμιμης ευθύνης από εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου για οτιδήποτε αφορά σε ευρωπαϊκά/ εθνικά και διεθνή έργα χρηματοδότησης
 • προεσκόπιση, έλεγχος και υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης και συμφωνητικών δικτύου συνεργασίας (σε συνεννόηση με τον Τομέα Διαχείρισης Καινοτομίας της ΥΥΕ)
 • Παροχή διοικητικών πιστοποιήσεων (φόρμα πιστοποίησης νομικής οντότητας, οικονομικής ταυτότητας)
 • Ενημέρωση για εσωτερικούς κανονισμούς σχετικούς με την έρευνα και τη διαχείριση ερευνητικών έργων, κανόνες και διαδικασίες συγχρηματοδότησης
 1. Παροχή εκπαίδευσης (επί-της-εργασίας και παραδοσιακή) για βελτίωση γνώσεων και ικανότητας ολοκληρωμένης υποστήριξης μελών ΔΕΠ από άλλα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού ή Ειδικών Επιστημόνων
 • Μεταφορά της γνώσης αναφορικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης
 • Ενημέρωση για Εκπαιδευτικά σεμινάρια για προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρονται από τους χρηματοδότες όπως ΙΠΕ, ΓΔ ΕΠΣΑ, ΙΔΕΠ κ.α.
 • Πρακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που προσφέρονται από τους συνεργάτες του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου
 • Επί της εργασίας εκπαίδευση στην ετοιμασία και συγγραφή προτάσεων, χειρισμό των συστημάτων ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων και διαχείρισης έργων
 • Εσωτερική εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ του προσωπικού του ΠΚ.
 1. Σημείο επαφής με Δίκτυα UK Research Office (UKRO), European Association of Research Managers and Administrators (EARMA) και "VISION 2020"