image2539
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜ 100 Εισαγωγή στην Επικοινωνία (8 π.μ.)
Ο στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη δομή των βιομηχανιών των μέσων, η παρακολούθηση των ιστορικών εξελίξεων που οδήγησαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στη σύγχρονη μορφή τους, η κατανόηση των ποικίλων μορφών ψηφιακής επικοινωνίας, καθώς και ο αντίκτυπος τους στη δημοσιογραφική λειτουργία. Στο συγκεκριμένο εισαγωγικό μάθημα παρουσιάζονται – σε ένα ευρύτερο ιστορικό/κοινωνικό πλαίσιο - το έντυπο, το ραδιόφωνο, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και το διαδίκτυο ως τεχνολογίες που καθόρισαν και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, τις οικονομικές, πολιτιστικές αλλά και τις κοινωνικές εξελίξεις στο σύγχρονο κόσμο. Μέσα από ένα πλέγμα ιστορικών ανακατατάξεων προέκυψε η δημοσιογραφία ως λειτουργία, κοινωνικό φαινόμενο και επαγγελματική δραστηριότητα. 

ΔΗΜ 102 Δημοσιογραφία και Τεχνολογία (8 π.μ.)
Το μάθημα διερευνά τις σημαντικές μεταβολές που έχει γνωρίσει ο τομέας της δημοσιογραφίας σε συνδυασμό με τις ευρύτερες τεχνολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανακατατάξεις που ανατρέπουν τις ροές της πληροφορίας αλλά και τα μοντέλα κατανάλωσης της. Ειδικότερα, η ψηφιακή εποχή συστήνει πολλαπλές ανατροπές στα μοντέλα επεξεργασίας και διανομής της είδησης. Η επονομαζόμενη «μετα-βιομηχανική δημοσιογραφία» δίνει έμφαση στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, οι οποίες λειτουργούν καταλυτικά στην αναδιαμόρφωση της δημοσιογραφίας αλλά και στη δημιουργία νέων προσεγγίσεων των διαδικασιών ενημέρωσης. Το παρόν μάθημα εξετάζει τις δυνατότητες των διαφορετικών τεχνολογιών στην παραγωγή και διανομή περιεχομένου. Παράλληλα, διερευνά τους ρόλους των χρηστών στους μηχανισμούς αναζήτησης ειδησεογραφικού περιεχομένου στα ψηφιακά περιβάλλοντα ενώ δημιουργεί συνθήκες προσομοίωσης αλληλεπιδράσεων παραγωγών και καταναλωτών ψηφιακού περιεχομένου. Επιπλέον, παρέχει βασικές δυνατότητες σχεδιασμού ειδησεογραφικών εφαρμογών μέσω ψηφιακών εργαλείων που έχουν στη διάθεση τους οι φοιτητές. 

ΔΗΜ 211 Δημοσιογραφία, Δίκαιο και Δεοντολογία (8 π.μ.)
Όλοι όσοι ασχολούνται με τα μέσα, είτε επαγγελματίες είτε ερευνητές, τα περιγράφουν ως μορφές εξουσίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα το τεράστιο εύρος των επιρροών που ασκούν στις σύγχρονες κοινωνίες. Η δύναμη των μέσων ενημέρωσης αυξάνεται αλλά και διαχέεται, καθώς ο σύγχρονος πολίτης δεν είναι μόνο καταναλωτής του ειδησεογραφικού προϊόντος αλλά ενίοτε και δημιουργός ειδησεογραφικού περιεχομένου. Καθώς, λοιπόν, η λειτουργία της διαμεσολάβησης στο περιβάλλον της επικοινωνίας γίνεται περίπλοκη, χαοτική και αδιαβάθμητη, η ανάγκη για ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών των μέσων αλλά και των χρηστών/καταναλωτών ως προς τις ηθικές και δεοντολογικές αρχές, που πρέπει να διέπουν τη δημοσιογραφική λειτουργία, καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ. Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται η γενικευμένη κρίση αξιοπιστίας των μέσων αλλά και η σκοπιμότητα της μελέτης της δεοντολογίας, της ηθικής και του δικαίου στην άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. 

ΔΗΜ 151 Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων στην Δημοσιογραφία (8 π.μ.) 
Το μάθημα εξετάζει τις βασικές αρχές στατιστικής ανάλυσης κοινωνικών και δημοσιογραφικών δεδομένων. Εστιάζει, δηλαδή, στις τεχνικές που είναι διαθέσιμες όχι μόνο στους κοινωνικούς επιστήμονες αλλά και σε επαγγελματίες των μέσων (δημοσιογράφους, αναλυτές, παρουσιαστές, κλπ) για τη συλλογή χρήσιμων πληροφοριών, τη διαμόρφωσή τους σε μεταβλητές, την ανάλυσή τους και την παρουσίασή τους. Επιπλέον, το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών των μέσων που είναι σε θέση να διαβάζουν κριτικά ερευνητικές αναφορές. Οι κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση των σημαντικότερων μεθόδων και τεχνικών ποσοτικής ανάλυσης, οι οποίες προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες, εμπλουτίζοντας την ερευνητική εργαλειοθήκη του σύγχρονου επαγγελματία των μέσων. 

ΔΗΜ 212 και ΔΗΜ 213 Τεχνικές Δημοσιογραφικής Γραφής Ι και ΙΙ (6 π.μ.)
Σκοπός των συγκεκριμένων εργαστηριακών μαθημάτων είναι η συστηματική ενασχόληση των φοιτητών με διαφορετικούς τύπους κειμένων, τα οποία προκύπτουν από την άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. Το εισαγωγικό μάθημα στοχεύει σε μια συστηματική ενασχόληση με γραπτό λόγο, ενώ, παράλληλα, οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές δημοσιογραφικής γραφής. Ως συνέχεια του εισαγωγικού μαθήματος, οι φοιτητές θα πειραματιστούν με διάφορους τύπους κειμένων, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη και την καλλιέργεια των προσωπικών τους γλωσσικών και εκφραστικών δυνατοτήτων.

ΔΗΜ 214 Ρεπορτάζ Ι και ΔΗΜ 314 Ρεπορτάζ ΙΙ (6 π.μ.)
Τα δυο μαθήματα παρουσιάζουν συνολικά τις διαδικασίες δημοσιογραφικής έρευνας, από την επιλογή των θεμάτων, την ανάδειξη των πηγών, την τεχνική της συνέντευξης, την επεξεργασία της είδησης καθώς και τη διανομή του δημοσιογραφικού περιεχομένου. Η προετοιμασία μελλοντικών δημοσιογράφων δημιουργεί τις συνθήκες για την κριτική αντιμετώπιση σύνθετων θεμάτων, τη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής θεματολογίας, τη δημιουργία κύκλου πηγών, που εμπιστεύονται τον δημοσιογράφο, τη διαμόρφωση ενός απλού και κατανοητού τόνου της είδησης. Ο καλά εκπαιδευμένος δημοσιογράφος καλείται να βγάλει νόημα από σύνθετα κείμενα, ώστε να τα αποδώσει με σαφήνεια στο κοινό του. Για τη διαμόρφωση ενός ποιοτικού ρεπορτάζ ο δημοσιογράφος καλείται να διακρίνει το ουσιώδες από το επουσιώδες. Και φυσικά, στο τέλος, ο γραπτός του λόγος να είναι μεστός και σαφής. Στο δεύτερο μέρος, τα μάθημα εστιάζει στους σημαντικότερους τύπους ρεπορτάζ, όπως το πολιτικό, το οικονομικό, το πολιτιστικό και το ελεύθερο. Τα δύο αυτά μαθήματα ετοιμάζουν τους μελλοντικούς συντάκτες και δημοσιογράφους αναπτύσσοντας - σε εργαστηριακό πλαίσιο - αυτές τις σύνθετες και κριτικές δεξιότητες. 

ΔΗΜ 301 Η Δημοσιογραφία στην Κύπρο (6 π.μ.)
Το μάθημα εξετάζει την ιστορία της δημοσιογραφίας στην Κύπρο, τις πρώτες εφημερίδες, τους πρωτοπόρους δημοσιογράφους αλλά και γενικότερα τη συνολική ανάπτυξη του κυπριακού τύπου, την ίδρυση του ΡΙΚ αλλά και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στα ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα και το διαδίκτυο. Επιπλέον, το μάθημα χαρτογραφεί τις σύγχρονες βιομηχανίες των μέσων σε ολόκληρο το φάσμα παραγωγής ψηφιακού περιεχομένου, τις αλληλεπιδράσεις τους με την Κυπριακή κοινωνία αλλά και τις προοπτικές της ψηφιακής αγοράς των μέσων, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών που παρέχουν ψυχαγωγικό περιεχόμενο. 

ΔΗΜ 311 Νέα Μέσα και Εναλλακτική Δημοσιογραφία (6 π.μ.)
Το μάθημα εξετάζει την ανάδειξη νέων μορφών δημοσιογραφίας, οι οποίες εξελίσσονται, τόσο στο πλαίσιο των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης αλλά και ανεξάρτητα από τους μεγάλους δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Ως εναλλακτικά ορίζονται τα μέσα που διαφοροποιούνται από το χώρο των κυρίαρχων (εμπορικών) οργανισμών στη βάση του περιεχομένου, των αισθητικών κωδίκων, της οργάνωσης, των πρακτικών παραγωγής, των αρχών και της φιλοσοφίας, καθώς και της σχέσης τους με το κοινό. Το φαινόμενο αυτόνομων δημοσιογράφων, που εργάζονται αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, φαίνεται να κερδίζει έδαφος διεθνώς, δίνοντας το έναυσμα για τεχνολογικούς πειραματισμούς τόσο στην παραγωγή περιεχομένου όσο και στην επεξεργασία και διανομή του. Οι νέες αυτές δημοσιογραφικές πρακτικές δημιουργούν νέες συνθήκες πίεσης στους παραδοσιακούς οργανισμούς ενώ εγκαινιάζουν νέες επιρροές στους χρήστες, καταναλωτές και ανεξάρτητους παραγωγούς ψηφιακού περιεχομένου. 

ΔΗΜ 381 Πολιτική Επικοινωνία (6 π.μ.)
Το μάθημα εξετάζει πώς διαμορφώθηκαν οι κομματικοί θεσμοί, τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτισμικά, ενώ παράλληλα θα μελετηθούν διαφορετικές λειτουργίες, που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της κομματικής κουλτούρας, με στόχο να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών. Ειδικά από τα μέσα του εικοστού αιώνα μέχρι σήμερα, τα κόμματα συνυπάρχουν με τα μέσα επικοινωνίας, αναπτύσσοντας μεταξύ τους συμβιωτικές σχέσεις, οι οποίες αναπόφευκτα έχουν οδηγήσει σε ένα νέο, συμβολικό πολιτικό περιβάλλον. Συχνά, αυτή η συνύπαρξη μεταξύ κομματικών και μιντιακών θεσμών περιγράφεται ως ψηφιακή, ηλεκτρονική ή απλά τηλε-δημοκρατία. Η συγκεκριμένη θεσμική συμβίωση αφορά πολίτες και κόμματα, καθώς διαμορφώνει τις σύγχρονες δημοκρατίες. 

ΔΗΜ 382 Θεωρία και Επιδράσεις των Μέσων Επικοινωνίας (6 π.μ.)
Το μάθημα εξετάζει συγκεκριμένες επιστημονικές θεωρίες και μοντέλα ως συστηματικές διαδικασίες, μέσω των οποίων οι επιστήμονες θέτουν ερωτήματα και προάγουν την επιστημονική γνώση. Κομβικής σημασίας για το μάθημα είναι η χαρτογράφηση των επιδράσεων και των χρήσεων των μέσων επικοινωνίας από διαφορετικές κατηγορίες κοινού. Οι θεωρητικές επιλογές προέρχονται κυρίως από εμπειρικές έρευνες, που χαρακτηρίζονται από συστηματική και μακροχρόνια συγκέντρωση δεδομένων. Η κατανόηση αυτών των λειτουργιών των μέσων είναι απαραίτητη για τις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς οι πολίτες συμβιώνουν με τα μέσα ίσως περισσότερο από ότι με οποιονδήποτε άλλο θεσμό. 

ΔΗΜ 315 Ραδιόφωνο (7 π.μ.)
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τον κόσμο του ραδιοφώνου, αποκτώντας τεχνικές γνώσεις και αναπτύσσοντας χρήσιμες δεξιότητες σε σχέση με τον ραδιοφωνικό λόγο, την παραγωγή και την παρουσίαση ραδιοφωνικών μηνυμάτων και εκπομπών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ραδιοφωνικής παραγωγής, να χειρίζονται εξειδικευμένα προγράμματα ήχου στον υπολογιστή και να δημιουργούν διαφορετικές μορφές ραδιοφωνικών εκπομπών. 

ΔΗΜ 450 Δημοσιογραφία Δεδομένων (6 π.μ.)
Ο ψηφιακός κόσμος ανέδειξε τον αυξημένο ρόλο αλγοριθμικών δεδομένων στην παραγωγή και διακίνηση πληροφορίας αλλά και στη δημιουργία δημοσιογραφικού περιεχομένου. Καθώς ο ρόλος των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης καθιερώνεται ως σημαντικός παράγοντας, που ορίζει τις διαδρομές της πληροφορίας αλλά και τις μορφές αλληλεπίδρασης μεταξύ ψηφιακού περιεχομένου και καταναλωτών, νέοι δημοσιογράφοι και παραγωγοί ειδήσεων καλούνται να κατανοήσουν τις αλγοριθμικές λειτουργίες του ψηφιακού κόσμου, ώστε να εντοπίσουν το κοινό τους, τις μορφές αλληλεπίδρασης με διαφορετικές ομάδες καταναλωτών αλλά και τις επιρροές που αναδεικνύουν τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης ως τους νέους πυλωρούς. 

ΔΗΜ 401 Αθλητική Δημοσιογραφία (6 π.μ.)
Το μάθημα εξετάζει τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης Αθλητικής Δημοσιογραφίας (τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο), τον ρόλο και τις πρακτικές του αθλητικού δημοσιογράφου μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (φυλετικές και έμφυλες διακρίσεις, νεανική παραβατικότητα, κτλ.), καθώς και τις διαδικασίες παραγωγής και επιμέλειας αθλητικού δημοσιογραφικού υλικού. 

ΔΗΜ 457 Δημοσιογραφία και Εικόνα (6 π.μ.)
Το μάθημα παρουσιάζει τον ρόλο της εικόνας στην παραγωγή δημοσιογραφικού περιεχομένου, αναπτύσσοντας τον καταλυτικό ρόλο της φωτογραφίας στην έντυπη δημοσιογραφία, ενώ παράλληλα στοιχειοθετεί πώς η εξέλιξη του φιλμ και του βίντεο συνδέονται με την ιστορία της δημοσιογραφίας. Παράλληλα, οι φοιτητές θα αποκτήσουν σημαντικές δεξιότητες ενσωμάτωσης φωτογραφιών και βίντεο στις δημοσιογραφικές τους αφηγήσεις. 

ΔΗΜ 453 Μεθοδολολογία Έρευνας στην Επικοινωνία (6 π.μ.)
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους και τεχνικές έρευνας με κύριες εφαρμογές στον τομέα της επικοινωνίας. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται οι δημοσκοπήσεις, οι διάφορες μορφές συνεντεύξεων, οι τεχνικές ανάλυσης περιεχομένου και δημοσιογραφικού λόγου, καθώς και οι διαφορετικές μορφές κοινωνικών πειραμάτων. Τα μεθοδολογικά εργαλεία παρέχουν σημαντικές τεχνικές συλλογής πρωτογενούς πληροφορίας, η οποία είναι αξιοποιήσιμη τόσο από επαγγελματίες των μέσων, όσο και από κοινωνικούς επιστήμονες με ευρύτερους θεωρητικούς προβληματισμούς σε σχέση με την άσκηση του δημοσιογραφικού λειτουργήματος. 

ΔΗΜ 481 ΜΜΕ και Κοινωνία (6 π.μ.)
Το μάθημα διερευνά τις διαφορετικές μορφές ψυχαγωγίας και διασκέδασης, που προωθούνται από τις βιομηχανίες των μέσων ως εμπειρίες δημοφιλούς κουλτούρας. Παράλληλα, εξετάζεται η σχέση τους με το δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Η καθιέρωση άρρηκτων δεσμών μεταξύ ειδησεογραφίας και διασκέδασης διαμορφώνει τη δημοσιογραφία ως ψυχαγωγία. Με επίκεντρο τον συγκεκριμένο κομβικό προβληματισμό, το συγκεκριμένο μάθημα εξετάζει τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο, ως φορείς διασκέδασης που απευαισθητοποιούν το κοινό τους ως προς τη σημασία της ενημέρωσης. Οι κυρίαρχοι αυτοί προβληματισμοί τίθενται κάτω από το μικροσκόπιο της διεθνούς βιβλιογραφίας και της διαθέσιμης εμπειρικής έρευνας. 

ΔΗΜ 458 Τηλεοπτική Δημοσιογραφία (7 π.μ.)
Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι βασικές αρχές δημιουργίας τηλεοπτικού δημοσιογραφικού περιεχομένου ενώ αναλύονται τα κομβικά χαρακτηριστικά των τηλεοπτικών παραγωγών. Οι φοιτητές εξοικειώνονται τόσο με την ορολογία της τηλεοπτικής παραγωγής όσο και με τους ρόλους, που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή τηλεοπτικού περιεχομένου. Η θεματολογία του μαθήματος περιλαμβάνει, επίσης, το τηλεοπτικό κοινό, ζητήματα προγραμματισμού, την έννοια του χρόνου στην τηλεοπτική παραγωγή καθώς και τις σημαντικότερες επαγγελματικές πρακτικές που διέπουν τη σύγχρονη τηλεοπτική βιομηχανία. 
 
Περιλήψεις Μαθημάτων Ελεύθερης Επιλογής του Προγράμματος Δημοσιογραφίας 
 
ΔΗΜ 320 Πολιτισμικές Σπουδές (6 π.μ)
Το μάθημα διαπραγματεύεται την πολυδιάστατη σχέση μέσων και πολιτισμού με σημαντική αφετηρία την ανάπτυξη της δημοφιλούς κουλτούρας των ΜΜΕ, της τηλεοπτικής ψυχαγωγίας, του κινηματογράφου αλλά και πολλών άλλων προϊόντων και εμπειριών μαζικής διασκέδασης. Η σχέση, όμως, αυτή διευρύνθηκε σημαντικά με την εξέλιξη των ψηφιακών μέσων και της παγκόσμιας ψηφιακής τεχνο-κουλτούρας, η οποία διέπεται από πολύ διαφορετικές αλληλεπιδράσεις σε σχέση με τις δημοφιλείς μιντιακές παραγωγές των αρχών του εικοστού αιώνα. Επιπλέον, η διείσδυση άλλων πολιτιστικών φορέων – όπως τα μουσεία και οι γκαλερί – στη διεκδίκηση του ελεύθερου χρόνου των καταναλωτών διευρύνει τις θεωρητικές παρατηρήσεις σε σχέση με τη δυναμική σχέση μέσων και πολιτισμού. Τόσο οι Γερμανοί, οι Βρετανοί και οι Γάλλοι κοινωνιολόγοι και θεωρητικοί του πολιτισμού διεύρυναν τις οπτικές τους, αναδεικνύοντας μια σημαντική πολιτιστική διάσταση στην παραγωγή προϊόντων και εμπειριών δημοφιλούς διασκέδασης.

ΔΗΜ 321 Κοινωνικά κινήματα και Νέα Μέσα (6 π.μ)
Η ανθρώπινη ιστορία έχει καταγράψει το φαινόμενο των κοινωνικών κινημάτων ως πηγές δραματικών αλλαγών στις ανθρώπινες κοινωνίες και στην εξέλιξή τους γενικότερα. Ακριβώς επειδή τα κοινωνικά κινήματα αλλάζουν τη ροή της ιστορίας, οι κοινωνικοί επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τα κίνητρα και τις γενεσιουργές αιτίες, που ορίζουν την πορεία αλλά και την κατάληξη πολλών κινημάτων. Στην εποχή του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων, η διεθνής βιβλιογραφία καταγράφει νέες γενιές κοινωνικών κινημάτων που αξιοποιούν την κινητή τηλεφωνία, τις μικρές ψηφιακές συσκευές καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σημαντικά εργαλεία για την ανάδειξη ενός κινήματος. Εξάλλου, κάθε επικοινωνιακή επανάσταση έχει θεωρηθεί αφετηρία νέων κοινωνικών επαναστάσεων.

ΔΗΜ 322 Δημοκρατία και Ψηφιακά Μέσα (6 π.μ)
Το μάθημα εξετάζει το ρόλο των μέσων στη διαμόρφωση των εκλογικών αποτελεσμάτων και την ανάδειξη πολιτικών προσωπικοτήτων. Από τα πρώτα χρόνια της ύπαρξης της, η τηλεόραση είχε έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη πολιτικών προσωπικοτήτων. Πολύ γρήγορα η κυρίαρχη αυτή βιομηχανία εξελίχθηκε σε ρυθμιστή του πολιτικού παιχνιδιού, μια πραγματικότητα που αναγνωρίστηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Το κονδύλια που ξοδεύτηκαν για πολιτική διαφήμιση διευρύνθηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Ένα από τα ζητήματα που καλούμαστε να εξετάσουμε είναι πώς ο ψηφιακός κόσμος με τα επιμέρους υβριδικά περιβάλλοντα διαμεσολάβησης που διαμορφώνει, αλλάζει τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού, ορίζει τα σημαντικά θέματα, αναδεικνύει προσωπικότητες και καθιερώνει νέους πολιτικούς πολιτισμούς. 

ΔΗΜ 333 Πολιτική οικονομία των ΜΜΕ (6 π.μ)
Το μάθημα εξετάζει τα χαρακτηριστικά των μέσων επικοινωνίας, ως βιομηχανίες παραγωγής περιεχομένου που λειτουργούν στο πλαίσιο συνθηκών ανταγωνισμού και έντονων οικονομικών πιέσεων. Βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η συστηματική εξέταση των οικονομικών, πολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών που συμβάλλουν στην ανάδειξη ολιγοπωλίων, στην παγκοσμιοποίηση της αγοράς των προιόντων και εμπειριών πολιτισμού, στην εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής εμπειρίας, με κύριο παρονομαστή την ψηφιοποίηση της πληροφορίας. 

ΔΗΜ 420 Ντοκιμαντέρ (6 π.μ)
Το μάθημα προσφέρει μια ιστορική ανασκόπηση του ντοκιμαντέρ ως αφηγηματικής οπτικοακουστικής τέχνης σε σύνδεση με τη δημοσιογραφία και την αποστολή της. Αν και συνδέεται με τον κινηματογράφο, το ντοκιμαντέρ αποτέλεσε σημαντική μορφή δημοσιογραφικής αφήγησης καθώς ενσωματώθηκε και υπηρέτησε διάφορες μορφές ρεπορτάζ/έρευνας. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές του ντοκιμαντέρ, τους κυριότερους δημιουργούς, αλλά και τον κοινωνικό και πολιτιστικό του ρόλο. Τόσο το τηλεοπτικό ρεπορτάζ όσο και το δημοσιογραφικό ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται ως δυο συγγενείς μορφές οπτικοακουστικής αφήγησης σε ένα περιβάλλον ψηφιακών μέσων και εφαρμογών.
 
ΔΗΜ 421 Ειδικά Θέματα Δημοσιογραφίας (6 π.μ)
Το συγκεκριμένο μάθημα αναπτύσσει, κατά περίπτωση, θέματα αιχμής που αφορούν στη δημοσιογραφία και τα μέσα, δίνοντας την ευχέρεια σε ακαδημαϊκούς δασκάλους, δημοσιογράφους και ερευνητές να αναπτύξουν τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς τους.