ΜAΘHΜATA KOPΜOY

ΚΠΕ 101 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

ΚΠΕ 102 Κλασσικές Κοινωνιολογικές Θεωρίες

ΚΠΕ 105 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

ΚΠΕ 146 Εισαγωγή στην Ποιοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (7 ECTS)

ΚΠΕ 147 Εισαγωγή στην Ποσοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών (7 ECTS)

ΚΠΕ 151 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

ΚΠΕ 211 Σύγχρονες Κοινωνιολογικές Θεωρίες

ΚΠΕ 212 Ιστορία της Κοινωνιολογίας

ΚΠΕ 221 Κοινωνική Απόκλιση

ΚΠΕ 231 Κοινωνική Στρωμάτωση

ΚΠΕ 241 Κυπριακή Κοινωνία

ΚΠΕ 243 Σύγχρονα Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής

ΚΠΕ 247 Ποσοτικά Μοντέλα στην Κοινωνιολογική Έρευνα

ΚΠΕ 269 Βασικές Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας (8 ECTS)

ΚΠΕ 301 Πολιτιστική Κοινωνιολογία

ΚΠΕ 302 Οικονομική Κοινωνιολογία

ΚΠΕ 314 Πολιτική Κοινωνιολογία

ΚΠΕ 327 Σύγχρονες Τάσεις στην Κοινωνική Θεωρία

ΚΠΕ 333 Κοινωνιολογία της Θρησκείας

ΚΠΕ 348 Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες

ΚΠΕ 401 Παγκόσμια Κοινωνία

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 
ΚΠΕ 244 Κοινωνική Θεωρία και Ιδιότητα του Πολίτη
ΚΠΕ 246 Κριτική Θεωρία
ΚΠΕ 303 Νεοτερικότητα και Μετανεοτερικότητα
ΚΠΕ 305 Κοινωνιολογία του Τουρισμού
ΚΠΕ 306 Κοινωνικά Κινήματα
ΚΠΕ 311 Κοινωνιολογία των Μειονοτικών Ομάδων
ΚΠΕ 320 Εθνότητα και Εθνικισμός
ΚΠΕ 322 Πολιτική Ανθρωπολογία
ΚΠΕ 324 Διεθνικότητα και Διεθνείς Μεταναστεύσεις
ΚΠΕ 328 Αστικοποίηση
ΚΠΕ 330 Κοινωνιολογία της Γνώσης
ΚΠΕ 336 Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση
ΚΠΕ 337 Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος
ΚΠΕ 347 Μύθοι, Παρανοήσεις και Κατάχρηση της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες
ΚΠΕ 402 Αλήθεια, Μνήμη και Συμφιλίωση: Συγκριτικές Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις
ΚΠΕ 406 Σύγχρονα Θέματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας ΙΙ
ΚΠΕ 419 Η Εικόνα στη Σύγχρονη Κοινωνία
ΚΠΕ 422 Κοινωνική Παρέμβαση και Αλλαγή
ΚΠΕ 448 Διπλωματική Εργασία Κοινωνιολογίας Ι*
ΚΠΕ 449 Διπλωματική Εργασία Κοινωνιολογίας ΙΙ*
ΚΠΕ 450 Πρακτική Άσκηση (12 ects)**
 
 
 

Τίτλος Μαθήματος

Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 101

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η δομή του μαθήματος επικεντρώνεται σε μια γενική εισαγωγή και προσδιορισμό του επιστημονικού πεδίου της κοινωνιολογίας όσον αφορά τη συστηματική μελέτη των κοινωνικών σχέσεων της συλλογικής οργάνωσης και της κοινωνικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαίσιο του μαθήματος ως εισαγωγή στην επιστήμη της κοινωνιολογίας εξετάζονται πολύ συνοπτικά, θεματικές ενότητες όπως:

Ø  Αρχές της κοινωνιολογίας

Ø  Πολιτισμός

Ø  Κράτος και κοινωνικοί θεσμοί

Ø  Οικονομία και ανάπτυξη

Ø  Παγκοσμιοποίηση

Ø  Κοινωνική διαστρωμάτωση

Ø  Τεχνολογική αλλαγή

 Πίσω στην αρχή

Τίτλος Μαθήματος

Κλασικές Κoιvωvιoλoγικές Θεωρίες

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 102

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα είναι μια συστηματική εισαγωγή στις σημαντικότερες κλασσικές κοινωνιολογικές θεωρίες. Στόχος του είναι να εξοικιώσει τους φοιτητές με τις κύριες θεματικές και προβληματισμούς της κοινωνιολογικής θεωρίας μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δίδεται ιδαίτερη έμφαση σε ερωτήματα που αφορούν στη μεθοδολογία της κοινωνιολογίας, στην έλευση της νεωτερικότητας και τα βασικά χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής κοινωνίας. Το μάθημα τονίζει την πρωταρχική σημασία των κλασσικών κειμένων και εξετάζει τον ρόλο που εξακολουθούν να παίζουν στην κοινωνιολογική σκέψη.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 105

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η κοινωνική ανθρωπολογία είναι ο κλάδος των κοινωνικών επιστημών που επικεντρώνεται στη συγκριτική μελέτη ανθρωπίνων κοινωνιών. Αυτή η προσέγγιση, αφενός στοχεύει στην καλύτερη  κατανόηση άλλων κοινωνιών, και αφετέρου χρησιμοποιεί τις άλλες κοινωνίες ως καθρέφτη για τη καλύτερη κατανόηση των ιδιαζόντων χαρακτηριστικών της δικής μας κοινωνίας. Τα βασικά ερωτήματα που θα τεθούν είναι τα ακόλουθα: 1) Είναι δυνατή η κατανόηση άλλων κοινωνιών; 2) Μοιάζουν κατά βάθος μεταξύ τους οι ανθρώπινες κοινωνίες ή υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές; Στόχος της ανθρωπολογίας είναι η αποφυγή του εθνοκεντρισμού και η καλλιέργεια του σεβασμού έναντι άλλων κουλτούρων.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Εισαγωγή στην Ποιοτική Μεθοδολογία Kοινωνικών Eπιστημών

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 146 

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει βασικές αρχές της Ποιοτικής Μεθοδολογίας, όπως η σχέση μεταξύ θεωρίας και έρευνας, η λογική της ποιοτικής προσέγγισης, ερευνητικός σχεδιασμός, ηθική της έρευνας, θέματα πιστότητας και αξιοπιστίας, κ.α. Δίνεται στους φοιτητές μια επισκόπηση των βασικών μεθόδων της ποιοτικής έρευνας.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Εισαγωγή στην Ποσοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Επιστημών

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 147

ECTS

7 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην ποσοτική μεθοδολογία της εμπειρικής κοινωνιολογικής έρευνας, που βασίζεται στις μεθόδους στατιστικής ανάλυσης και εξαγωγής πληροφοριών από έρευνες ή αρχεία ή τράπεζες δεδομένων. Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στην οργάνωση και σχεδιασμό ποσοτικών ερευνών στο ερευνητικό πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών γενικότερα και της Κοινωνιολογίας ειδικότερα. Επίσης, οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην αξιοποίηση δεδομένων από μεγάλες διαχρονικές κοινωνιολογικές έρευνες (European Social Survey, International Social Survey Programme). Το μάθημα συμπεριλαμβάνει ασκήσεις ανάλυσης δειγμάτων και στοιχείων, με τη χρήση διάφορων λογισμικών (R, SPSS). Επιπλέον της έκθεσής τους σε παραδείγματα από τις τεχνικές αυτές, οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση σύντομες πρακτικές ασκήσεις, που καλύπτουν μεγάλο φάσμα της ποσοτικής έρευνας. Το μάθημα περιορίζεται σε περιγραφική στατιστική και πολύ απλές μεθόδους επαγωγικής στατιστικής.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 151

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Σκοπός του εισαγωγικού αυτού μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με το γνωστικό αντικείμενο, την εννοιολογία, τις μεθόδους έρευνας και θεωρητικές προσεγγίσεις της Πολιτικής Επιστήμης.  Περιλαμβάνει ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης του γνωστικού αντικειμένου, αλλά επικεντρώνεται περισσότερο σε σύγχρονους θεματικούς προσανατολισμούς, προσεγγίσεις και μεθόδους  που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη πολιτικών φαινομένων.

 Πίσω στην αρχή

 
 

Τίτλος Μαθήματος

Σύγχρονες Κoιvωvιoλoγικές Θεωρίες

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 211

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ξεκινώντας από την έµφαση που έδωσε ο Parsons στον λειτουργισµό,       εξετάζονται ακολούθως οι διάφορες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις καθώς και οι προσπάθειες σύζευξης μακρο-κοινωνιολογικών και μικρο-κοινωνιολογικών προσεγγίσεων. Το κάθε κοινωνιολογικό            µοντέλο προσεγγίζεται επίσης µέσω των ιδιαζόντων κοινωνικο-ιστορικών συνθηκών µέσα στις οποίες διαµορφώθηκε. Η γενικότερη προβληµατική του µαθήµατος εστιάζεται στο δυϊσµό δοµής και πράξης και στις προσπάθειες υπέρβασης του.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Ιστορία της Κoιvωvιoλoγίας

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 212

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει τις καταβολές της κοινωνιολογίας από την εποχή της Αναγέννησης, του Διαφωτισμού, της Βιομηχανικής Επανάστασης, προσφέροντας μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης της, από την προνεωτερικότητα, μέχρι και τη ρευστή νεωτερικότητα ή μετανεωτερικότητα. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο εύρος και όχι στο βάθος της κοινωνιολογικής σκέψης, όπου θα συνοπτικά θα εξεταστούν και συγκεκριμένες φάσεις κοινωνικής αλλαγής, μέσα από τις οποίες γεννήθηκαν βασικά θεωρητικά σχήματα (π.χ. Θετικισμός, Λειτουργισμός, Ιστορικός Υλισμός, Ερμηνευτική Κοινωνιολογία) από διάφορους κοινωνιολόγους στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ ή και αλλού.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Νεολαία & Κοινωνία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 213      

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί μια βασική εισαγωγή στον κύριο προβληματισμό του καιρού μας γύρω από την νεολαία και τη στάση των νέων απέναντι στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα παρέχοντας μια  εκτενή βάση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Καλύπτει μια πληθώρα θεμάτων και αντλεί από ένα ευρύ πεδίο αναλυτικών προσεγγίσεων. Μέσα από μελέτη περιπτώσεων (κείμενα – αποσπάσματα/αρθρογραφία) εξετάζονται κοινωνικά  θέματα/φαινόμενα όπως ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η έννοια της επικινδυνότητας, αποκλίνουσες συμπεριφορές (βία, ναρκωτικά) καθώς και σχήματα/μορφώματα οικογένειας, ιδεολογίας και πολιτικής,  εκπαίδευσης  και απασχόλησης ταυτόχρονα με τις κυοφορούμενες μεταβολές και προκλήσεις που απασχολούν τη  σύγχρονη  νεολαία.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Εθελοντισμός: Θεωρία & Πρακτική

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 215

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Σε όλες τις κοινωνίες κάθε  γενιά βρίσκει μπροστά της μια διαμορφωμένη κατάσταση, απέναντι στην οποία καλείται να πάρει θέση αλλά και με την οποία είναι υποχρεωμένη να συμβιώσει. Πόσο όμως ισχύει αυτό σε περιόδους ταχείας κοινωνικής μεταβολής όπως σήμερα; Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εξεταστεί και ν΄ αναλυθεί το φαινόμενο του Εθελοντισμού, από  κοινωνιολογική σκοπιά,  απέναντι στα σύγχρονα κοινωνικά  θέματα προβληματισμού  να διερευνηθούν οι μεταβολές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια καθώς και αυτές που τώρα κυοφορούνται σε σχέση με τις θέσεις και στάσεις  κυρίως της σύγχρονης νεολαίας  αλλά και να δοθεί μια εικόνα σχετικά με τις τάσεις που κυοφορούνται στον ευρύτερο πεδίο  του εθελοντισμού και ευρύτερα της κοινωνίας των πολιτών. Το συγκεκριμένο μάθημα αποτελεί μια βασική εισαγωγή στον κύριο προβληματισμό του καιρού μας γύρω από τον εθελοντισμό και το εθελοντικό κίνημα, στάσεις, αξίες και αντιλήψεις  με έμφαση στους νέους  απέναντι στη σύγχρονη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα παρέχοντας μια  εκτενή βάση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Καλύπτει μια πληθώρα θεμάτων και αντλεί από ένα ευρύ πεδίο αναλυτικών  θεωρητικών προσεγγίσεων και αντίστοιχων στοχαστών  ταυτόχρονα με τις  αναδυόμενες προκλήσεις που απασχολούν τη παγκόσμια κοινωνία.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνική Απόκλιση

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 221

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μια συστηματική εισαγωγή στις εννοιολογικές και μεθοδολογικές βάσεις της κοινωνιολογικής μελέτης της απόκλισης (ή παρέκκλισης) και των διαδικασιών μέσα από τις οποίες αντιμετωπίζεται από τους διάφορους φορείς κοινωνικού ελέγχου.  Εξετάζονται η κοινωνική κατασκευή της απόκλισης καθώς και ο συγκεκριμένος ρόλος που παίζουν βασικοί κοινωνιολογικοί παράγοντες όπως η κοινωνική τάξη, το φύλο και η θρησκεία, ενώ δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη φαινομενολογία της απόκλισης και στη διαχείριση του στίγματος από τα ίδια τα κοινωνικά υποκείμενα.  Ταυτόχρονα, το μάθημα θα ασχοληθεί και με πρόσφατες έρευνες για συγκεκριμένα είδη απόκλισης.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνική Στρωμάτωση

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 231

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει ευρύτερες περιοχές στο γνωστικό αντικείμενο των θεωριών ταξικής ανάλυσης. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει και αναλύει δύο ερμηνευτικές προσεγγίσεις, τις βεμπεριανές και τις μαρξιστικές, οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές των βασικών τάσεων και ρευμάτων που υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία σε ότι αφορά την ανάλυση της ταξικής διάρθρωσης των σύγχρονων κοινωνιών και της κοινωνικής στρωμάτωσης. Το δεύτερο μέρος αναλύει τα φαινόμενα κοινωνικής κινητικότητας και κοινωνικής αναπαραγωγής στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς και σύγχρονες μορφές κοινωνικής ανισότητας. 

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κυπριακή Κοινωνία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 241

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αυτό προσφέρει μια ολιστική κατανόηση της κοινωνικοπολιτικής ζωής της Κύπρου. Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση διερευνά μια σειρά καίριων κοινωνικοπολιτικών θεμάτων, εντάσσοντάς τα στα κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια της δημιουργίας τους. Αυτά περιλαμβάνουν: ιστορία και ιστοριογραφία, αντιλήψεις του έθνους και της εθνότητας, εθνικές και εθνοτικές ταυτότητες, γλώσσα και διάλεκτος, φύλο και σεξουαλικότητα, εθνότητα και μετανάστευση, εκδυτικοποίηση και παγκοσμιοποίηση.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Σύγχρονα Ζητήματα Κοινωνικής Πολιτικής

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 243

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι κοινωνικές πολιτικές αναπτύχθηκαν ως μέσο για την αντιμετώπιση κάποιων φαινομένων που, για διάφορους λόγους, ορίζονται ως κοινωνικά προβλήματα και αφορούν γενικότερα στην κοινωνική οργάνωση και συνοχή. Η θεσμοθέτηση τους συνδέεται αναπόσπαστα με τη θέσπιση και εξέλιξη του «κράτους πρόνοιας». Γενικός σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε ένα ευρύ αλλά και συνεκτικό αναλυτικό πλαίσιο για την προσέγγιση της κοινωνικής πολιτικής, υπό το πρίσμα των κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα της κοινωνιολογίας: από τις θεωρητικές αρχές της κοινωνικής πολιτικής, στους θεσμούς που την αναλαμβάνουν, την κοινωνικο-ιστορική εξέλιξη, την πολιτική και γεω-πολιτισμική διαφοροποίησή της, μέχρι την ανάλυση περιπτώσεων σχεδιασμού και εφαρμογής της κοινωνικής πολιτικής σε συγκεκριμένους τομείς και τα κοινωνικά διακυβεύματά της.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνιολογία του Φύλου

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 245

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το φύλο αποτελεί μία από τις κύριες προβληματικές του πεδίου της κοινωνιολογίας. Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές/τριές σε σημαντικές σχολές σκέψης, φεμινιστικές θεωρίες και κοινωνιολογικές έννοιες που καταπιάνονται με την κριτική ανάλυση του φύλου. Σε αυτό το μάθημα θα προσεγγίσουμε το φύλο ως μια κοινωνική κατασκευή, ως ένα θεσμό και μια κοινωνική δομή που επηρεάζει τις δράσεις των ατόμων και τη θέση τους στην κοινωνία. Επιπλέον, θα προσεγγίσουμε το φύλο ως μια κοινωνική κατασκευή που αλληλοεπιδρά με άλλες παραμέτρους όπως η φυλή, η κοινωνική τάξη, η σεξουαλικότητα, η ηλικία, θρησκευτική ταυτότητα κ.ο.κ. Θα αναλύσουμε τις πολλαπλές ανισότητες, περιθωριοποίηση και σχέσεις καταπίεσης που προκύπτουν όταν αυτοί οι παράγοντες στρωμάτωσης τέμνονται και θα αναλογιστούμε τους πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας του φύλου στην καθημερινότητα μας, την ιδιωτική και δημόσια σφαίρα. Επιπροσθέτως θα υλοποιήσουμε κοινωνιολογικές θεωρίες και έννοιες στην ανάλυση πρόσφατων συμβάντων και φαινομένων στην επικαιρότητα. Τέλος, θα αναζητήσουμε τις αιτίες των διαφόρων ανισοτήτων που βιώνουμε σε συστήματα εξουσίας, θεσμούς και κοινωνικές δομές.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Ποσοτικά Μοντέλα στην Κοινωνιολογική Έρευνα

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 247

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα οικοδομεί επί των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που οι μαθητές απέκτησαν στο μάθημα ΚΠΕ 147 «Εισαγωγή στην Ποσοτική Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών» και εισάγει τους φοιτητές σε μεθόδους ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων στο ερευνητικό πεδίο της Κοινωνιολογίας αλλά και ευρύτερα των Κοινωνικών Επιστημών. Το μάθημα είναι προσαρμοσμένο στην ανάγκη για ανάλυση δεδομένων πλούσιων σε κατηγορικές (categorical) και διατακτικές (ordinal) μεταβλητές, όπως συμβαίνει συνήθως στις μεγάλες Κοινωνιολογικές έρευνες (π.χ. European Social Survey). Το μάθημα δίνει έμφαση σε γραφικές μεθόδους απεικόνισης δεδομένων και περιλαμβάνει τόσο παραμετρικά όσο και μη παραμετρικά κριτήρια. Προετοιμάζει τους φοιτητές να γίνουν καλοί καταναλωτές αποτελεσμάτων εμπειρικής έρευνας. Ταυτόχρονα, οι φοιτητές αναπτύσσουν πρακτικές δεξιότητες εφαρμογής ποσοτικών μοντέλων σε εμπειρικά δεδομένα Κοινωνιολογικής έρευνας.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Βασικές Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 269

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα επικεντρώνεται στις θεωρίες της αξίας, στον καταμερισμό των εισοδημάτων, στις θεωρίες των κρίσεων και στους νόμους/τάσεις εξέλιξης της οικονομίας της ελεύθερης αγοράς. Εξετάζονται επίσης οι οικονομικές πολιτικές του κράτους και της κεντρικής τράπεζας στις σύγχρονες οικονομίες (δημοσιονομική πολιτική, νομισματική πολιτική, συναλλαγματική πολιτική).

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Ανώτατη Εκπαίδευση, Πολιτική και Κοινωνία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 300

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η πολιτική για την ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί ένα κρίσιμο αντικείμενο στα πλαίσια της κοινωνίας της γνώσης και της δια βίου μάθησης. Το μάθημα έχει ως στόχο τη διερεύνηση αυτού του αντικειμένου, στη διατομή της Πολιτικής και Κοινωνίας. Αναλύονται οι στόχοι και η ιστορική εξέλιξη της πολιτικής, τόσο σε υπερεθνικό επίπεδο όσο και στις εθνικές της καταβολές, σε μια συγκριτική προσέγγιση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαδικασία ευρωπαϊκοποίησης και διεθνοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης, στην αναδιάρθρωση των σχέσεων μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και στη διασύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με ζητήματα όπως η κοινωνική ένταξη και η κινητικότητα, η απασχόληση και η οικονομική ανάπτυξη.  

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Πολιτιστική Κοινωνιολογία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 301

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει την ανάλυση της σχέσης πολιτισμού και κοινωνίας και εστιάζεται στην επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων στην κοινωνική συμπεριφορά. Εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη και σημασία των όρων «πολιτισμός» και «κουλτούρα» και οι διαφορετικές προσεγγίσεις τους. Συγκεκριμένα θέματα περιλαμβάνουν την μελέτη των πολιτισμικών υπό-ομάδων, την σχέση εμπορευματοποίησης και πολιτισμού, τον ρόλο των ΜΜΕ στην σύγχρονη κουλτούρα, την σχέση μουσικής, κινηματογράφου και άλλων μορφών τέχνης με την κοινωνία, κ.α.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Οικονομική Κοινωνιολογία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 302

Τύπος μαθήματος

Υποχρεωτικό/Κορμού

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα συνιστά μια γενική μελέτη και ανάλυση των οικονομικών διαδικασιών, των χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των πολιτικών και κοινωνικών οργανωμένων φορέων, των οικονομικών δικτύων και θεσμών. Σημεία αναφοράς θα αποτελέσουν οι ιδέες σημαντικών θεωρητικών στοχαστών όπως οι: Άνταμ Σμιθ (Adam Smith), Καρλ Μαρξ (Karl Marx), Μαξ Βέμπερ (Max Weber), Γιόζεφ Σουμπέτερ (Joseph Schumpeter), Ιμμανουέλ Γουόλερστην, (Immanuel Wallerstein) οι οποίοι ασχολήθηκαν διεξοδικά με τις συμβιωτικές σχέσεις οικονομίας και κοινωνίας. Το αντικείμενο της οικονομικής κοινωνιολογίας, δεν είναι αφηρημένη έννοια, καθότι συνεπάγεται πρακτικές επιδράσεις στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι (π.χ. ανεργία, οικονομική ύφεση, κοινωνικές ανισότητες, οικονομική μετανάστευση, χάραξη οικονομικών πολιτικών, κρυπτοσυναλλαγματική οικονομία, κλπ.). Αυτά θα εξεταστούν υπό το πρίσμα σύγχρονων παραδειγμάτων και κοινωνιολογικής προβληματικής, καθότι αφορούν άμεσα την επίδραση της οικονομίας, σε σχέση με την λογική ανασυγκρότηση διάφορων κοινωνικών ή πολιτικών ομάδων και οργανισμών στο πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνιολογία των ΜΜΕ

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 304

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει την ανάλυση των ΜΜΕ μέσα από την οπτική της κοινωνιολογίας, δηλαδή προσεγγίζοντας τα ΜΜΕ ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα και ως διαμορφωτές των κοινωνικών σχέσεων, της κοινωνικής ταυτότητας και συμπεριφοράς. Εξετάζονται κύρια θεωρητικά μοντέλα, έννοιες και παραδειγματικές εμπειρικές μελέτες του πεδίου, σε τρία επίπεδα. Το πρώτο καλύπτει κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παραγωγής των ΜΜΕ, ιδιαίτερα της σχέση τους με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, την πολιτική και την οικονομία. Το δεύτερο επίπεδο ασχολείται με το ίδιο το περιεχόμενο των ΜΜΕ και τη συμβολική του διάσταση. Το τρίτο αναφέρεται στο φάσμα μελετών για τις επιδράσεων των ΜΜΕ στα άτομα, τις χρήσεις τους και την πρόσληψη των μιντιακών μηνυμάτων. Το μάθημα διευρευνά επίσης συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στις σύγχρονες επικοινωνιακές διεργασίες, όπως παγκοσμοποίηση και ΜΜΕ, εμπορευματοποίηση της κουλτούρας, νέα ηλεκτρονικά μέσα και δυνατότητες ανάπτυξης «συμμετοχικής κουλτούρας».     

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνιολογία της Οικογένειας  

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 307

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η Κοινωνιολογία της Οικογένειας μελετά τη μονάδα τη οικογένειας από μία κοινωνιολογική σκοπιά. Ασχολείται με τη μελέτη του θεσμού της οικογένειας, του γάμου και της συγγένειας και τις μορφές τις οποίες αυτοί προσλαμβάνουν με την  εξέλιξη της κοινωνίας. Μελετά ακόμη τη διαμόρφωση και την εξέλιξη των οικογενειακών σχέσεων στις σύγχρονες κοινωνίες και τη σημασία του ρόλου τους για τη λειτουργία,  την ανάπτυξη και την εξέλιξη τους. Η κοινωνιολογία της οικογένειας ασχολείται επίσης με την πολλαπλότητα των μορφών της οικογένειας στις σύγχρονες κοινωνίες σε σχέση με την ιδεολογία, τις διαφορές των φύλων καθώς και την χάραξη  πολιτικής όσον αφορά το θεσμό της οικογένειας. Τέλος,  η κοινωνιολογία της οικογένειας μελετά  τις κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, κοινωνικές κατασκευές και αντιλήψεις  του θεσμού της οικογένειας και της οικογενειακής πολιτικής που αποτελούν τον κεντρικό άξονα του υπο εξέταση γνωστικού αντικειμένου αλλά και τάσεις και  προοπτικές του υπο εξέταση θεσμού στην σύγχρονη εποχή

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Πολιτική Κοινωνιολογία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 314

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα θα προσεγγίσει θεωρητικά το γνωστικό αντικειμένο της Πολιτικής Κοινωνιολογίας. Μετά από μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες και την ιστορική παράδοση της Πολιτικής Κοινωνιολογίας με ιδιαίτερη αναφορά στις δύο βασικές σχολές της (την φιλελεύθερη και τη μαρξιστική), η ανάλυση θα επικεντρωθεί στις εξουσιαστικές σχέσεις και πρακτικές στη σύγχρονη κοινωνία (κατανομή της πολιτικής δύναμης, νομιμοποίηση της εξουσίας και πολιτικές συνέπειες των εξουσιαστικών σχέσεων και πρακτικών) όπως και στις σύγχρονες μορφές και λειτουργίες του αστικού κράτους (βλ. κοινοβουλευτική δημοκρατία και κρατική γραφειοκρατία). Επιπλέον θα εξεταστεί η σύγχρονη πολιτική οργάνωση και δράση – πολιτικά κόμματα, ομάδες πίεσης και κοινωνικά κινήματα.

Οι διαλέξεις και η συζήτηση θα διεξάγονται σε συνάρτηση με πτυχές της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας στην Κύπρο και σε άλλες χώρες 

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Εθνογραφία και Ανθρωπολογική Θεωρία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 315

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται κλασσικές εθνογραφικές μονογραφίες, όπως και πιο σύγχρονες τάσεις πειραματικής εθνογραφίας. Οι εθνογραφίες αυτές αναλύονται στη βάση των θεωρητικών ρευμάτων τα οποία τις επηρέασαν (ή και τα οποία διαμόρφωσαν), όπως και των πολιτικο-ιστορικών συνθηκών της παραγωγής τους. ∆ίνεται έμφαση στην «λογοτεχνική στροφή» της ανθρωπολογίας, που αναλύει εθνογραφικά κείμενα χρησιμοποιώντας τεχνικές της κριτικής της λογοτεχνίας.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Ταυτότητα και διαφορετικότητα

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 317

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει πτυχές κοινωνικών ταυτοτήτων, της διαφορετικότητας και διαφόρων κοινωνικών ανισοτήτων σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Το μάθημα προσεγγίζει ερωτήματα όπως: τι είναι κοινωνική ταυτότητα; Πως η ταυτότητα προσεγγίζεται από διάφορες σχολές σκέψης; Μέσα από ποιες διαδικασίες αποκτούμε τις κοινωνικές μας ταυτότητες; Πως πτυχές της κοινωνικής μας ταυτότητας επηρεάζουν τη θέση μας στην κοινωνία; Πως παράγεται και προβάλλεται το «Άλλο» ή ο «Άλλος» και πως η κοινωνική διαφορετικότητα παράγεται κοινωνικά αλλά φυσικοποιείται; Το μάθημα επίσης εξερευνά πτυχές της διαφορετικότητας, των κοινωνικών διαιρέσεων και των σχέσεων δύναμης και εξουσίας σε σχέση με το φύλο, την τάξη, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία και την ηλικία.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Ανθρωπολογία της Θρησκείας

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 319

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Αρχικά εξετάζονται περιεκτικά οι κλασσικές κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στη θρησκεία. Ένα βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον η ανθρωπολογία εξηγεί την θρησκεία ή αν ταυτόχρονα την απορρίπτει. Μπορούν τα θρησκευτικά φαινόμενα να προσεγγιστούν από μια ανθρωπολογική οπτική ή είναι κυρίως θέμα εσωτερικής (μυστικιστικής) εμπειρίας; Παράλληλα θα τεθούν μια σειρά από άλλα ερωτήματα. Τι είναι ακριβώς η μαγεία; Οδεύουμε αναπόφεκτα προς μια κοσμική κοινωνία; Είναι η θρησκεία μια πλάνη; Αν ναι, γιατί να υπάρχει; Είναι η θρησκεία μέσο καταπίεσης ή αντίστασης; Ποιός ο ρόλος της τελετουργίας; Πως εξηγούνται οι σέκτες και τα κινήματα Νέας Εποχής;

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνιολογία του Δικαίου

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 325

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την διάδραση μεταξύ κοινωνικής και νομικής θεωρίας. Ερωτήματα που εξετάζονται αφορούν τις ηθικές συνιστώσες του δικαίου, τη επισημοποίηση κοινωνικών θεσμών, το ρόλο της νομικής ρύθμισης, τη δικαστικοποίηση των κοινωνικών σχέσεων και συγκρούσεων, και θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνιολογία της Υγείας

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ  326

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό θα διερευνηθεί τo γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Υγείας, η οποία μελετά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στην υγεία και την κοινωνία. Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές της Kοινωνιολογίας στο χώρο της Yγείας. Συγκεκριμένα, στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε το κοινωνικό πλαίσιο των αντιλήψεων και  των εμπειριών των ανθρώπων για την υγεία και την ασθένεια χρησιμοποιώντας μια σειρά κοινωνιολογικών αρχών και προσεγγίσεων. Το μάθημα επικεντρώνεται στους κοινωνικούς ρόλους των ασθενών και των γιατρών, τις κοινωνικές αναπαραστάσεις και τις κοινωνικές σχέσεις, στους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν ή συνδιαμορφώνουν την υγεία, το φαινόμενο του κοινωνικού στίγματος ή αποκλεισμού, γενικές κοινωνικές τάσεις  που επικρατούν  σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς και θέματα που σχετίζονται με τις κοινωνικές ανισότητες, τη δομή και τις προοπτικές των  συστημάτων υγείας. Τέλος, ιδιαίτερη  έμφαση θα δοθεί στη ανάλυση του συστήματος υγείας στην Κύπρο, στην προσπάθεια εφαρμογής του ΓεΣΥ, τα δομικά χαρακτηριστικά, τις τάσεις και προοπτικές του νέου συστήματος υγείας. 

 Πίσω στην αρχή

 
 
 

Τίτλος Μαθήματος

Σύγχρονες Τάσεις στην Κοινωνική Θεωρία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 327

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το διδακτικό αντικείμενο αποσκοπεί στη θεωρητική εξοικείωση, διερεύνηση και κριτική παρουσίαση της κοινωνικής και κοινωνιολογικής θεωρίας, καθώς και των σύγχρονων τάσεων που ενυπάρχουν σε όλο το φάσμα της κοινωνικής γνώσης στο τέλος του 20ου αιώνα. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις θεωρίες τουμεταμοντερνισμού, αποδομισμού, μετα-αποικιοκρατικής θεωρίας καθώς και σε άλλες τάσεις οι οποίες αρχίζουν να αποκτούν θεωρητική βαρύτητα.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνιολογία της Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 329

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της κοινωνιολογίας της τεχνολογίας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει, την εξέλιξη των κοινωνικών συστημάτων και ομάδων.  Μέσα στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται μια σύγχρονη και κριτική εξέταση των αντιπροσωπευτικών τάσεων και ρευμάτων που υπάρχουν στη σύγχρονη κοινωνιολογική προσέγγιση της τεχνολογίας (αμερικανικής και ευρωπαϊκής), όπως ο τεχνολογικός ντετερμινισμός, η Κοινωνική Κατασκευή της Τεχνολογίας και η Θεωρία Δράστη-Δίκτυου.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνιολογία της Εργασίας

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 331

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

H κοινωνιολογία της εργασίας αποτελεί μια σημαντική προσέγγιση στην κατανόηση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, δεδομένου ότι η εργασία και το μέλλον αυτής, τα συστήματα απασχόλησης, η τεχνολογική και βιομηχανική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση και οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας αποτελούν θέματα που απασχολούν όλους καθημερινά.

Τόσο η κοινωνική οργάνωση της εργασίας όσο και οι επικρατούσες αντιλήψεις περί εργασίας μεταβάλλονται στο χρόνο και διαφοροποιούνται από κοινωνία σε κοινωνία. Σε κάθε φάση της ιστορικής εξέλιξης περιθωριοποιούνται κάποιες κατηγορίες εργαζομένων και αναδεικνύονται καινούργιες. Η βιομηχανική επανάσταση άλλαξε ραγδαία τόσο το περιεχόμενο όσο και τις κοινωνικές σχέσεις που ορίζουν την εργασία καθιστώντας τη μισθωτή απασχόληση κυρίαρχη. Οι τεχνολογικές και πολιτικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων μεταβάλλουν τόσο το περιεχόμενο της εργασίας όσο και τη μισθωτή σχέση, θέτοντας σε αμφισβήτηση πολλές από τις κατακτήσεις του κόσμου της εργασίας κατά την προηγούμενη περίοδο.

Στo συγκεκριμένο μάθημα η εργασία τοποθετείται στο επίκεντρο των κοινωνικών-οικονομικών εξελίξεων και γίνεται  σημείο αναφοράς για την κοινωνία και την οικονομική ζωή με βάση την κριτική προσέγγιση  της κοινωνιολογικής σκέψης. Αναλύονται οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα σε κάθε εποχή  και πώς μεταβάλλεται o θεσμός και η έννοια της εργασίας καθώς και η δομή των σχέσεων αυτών στο σύγχρονο κόσμο. Επίσης, εξετάζονται οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, (ευέλικτες μορφές απασχόλησης) και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους καθώς και οι επιπτώσεις των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην αγορά εργασίας. Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο  ρόλο του κράτους όσον αφορά τις  εργασιακές σχέσεις και το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλαίσιο του καπιταλιστικού κράτους.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνικά Προβλήματα

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 332

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα εξετάζει σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα μέσα από μια κοινωνιολογική οπτική, δίνοντας έμφαση στο πώς οι προσωπικές εμπειρίες των ανθρώπων συνδέονται με ευρύτερες κοινωνικές διαδικασίες. Το πρώτο μέρος ασχολείται με τη συμβολή της κοινωνιολογίας και των διαφορετικών της προσεγγίσεων στην ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Ιδιαίτερα, επικεντρώνεται στο μοντέλο ανάλυσης του κονστρουκτιβισμού το οποίο έχει επικρατήσει στο πεδίο αυτό. Το δεύτερο μέρος είναι θεματικό και στοχεύει στην κατανόηση και εις βάθος μελέτη ειδικών θεμάτων στα κοινωνικά προβλήματα όπως η φτώχεια, η ανεργία, οι έμφυλες διακρίσεις, ο ρατσισμός, η μετανάστευση, η βία στον εκπαιδευτικό χώρο, ο εθισμός στα ναρκωτικά...

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κοινωνιολογία της Θρησκείας           

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 333

ECTS

6 ects

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως στόχο του μια γενική εισαγωγή στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας. Πρωταρχικός στόχος είναι η κατανόηση του ρόλου της θρησκείας στην κοινωνία καθώς και της θεσμικής οργάνωσης του θρησκευτικού παράγοντα. Επιπλέον, πρόκειται να εστιάσουμε την προσοχή μας τόσο στις κλασσικές αναλύσεις όσο και στις πλέον πρόσφατες προσεγγίσεις του θρησκευτικού φαινομένου. Το θρησκευτικό φαινόμενο αποτελεί ένα θεμελιώδες γνώρισμα κάθε ανθρώπινης κοινωνίας. Οι κλασικοί της κοινωνιολογικής παράδοσης και οι σύγχρονοι μελετητές προσπάθησαν να συνδέσουν τις συγκεκριμένες μορφές του θρησκευτικού παράγοντα με την εμφάνιση της Νεωτερικότητας, και να αναλύσουν την σχέση μεταξύ της σύγχρονης πραγματικότητας και των θρησκευτικών πεποιθήσεων και κινημάτων.

Μεθοδολογία Διδασκαλίας

Διάλεξη, συζητήσεις, εργασίες, παρουσιάσεις εργασιών (και παρακολούθηση διαλέξεων από επισκέπτες, όταν αυτό είναι εφικτό)

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Κινηματογράφος και Κοινωνική Θεωρία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 340

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Πως λειτουργεί η «μαγεία» του κινηματογράφου; Πως εισέρχεται ο θεατής στον εικονικό κόσμο και συμμετέχει; Από τι αποτελείται μια ταινία; Τι μας λέει μια ταινία για την κοινωνία γενικότερα; Πως μπορούμε να προβληματιστούμε κοινωνικά παρακολουθώντας ταινίες; Η ανάλυση της κάθε ταινίας θα επιχειρηθεί σε διάφορα επίπεδα – σενάριο, πλοκή και μύθος, κοινωνική θεωρία και ιδεολογία, και σκιαγράφηση αισθητικής. Στόχος η καλλιέργεια μιας κριτικής προσέγγισης στον κινηματογράφο σε όλα τα πιο πάνω επίπεδα και η χρήση του κινηματογράφου ως εργαλείο κοινωνικής κριτικής.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Ποιοτική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 348

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο μάθημα αυτό ο στόχος είναι η ολοκλήρωση από κάθε φοιτητή/τρια μιας ποιοτικής έρευνας, είτε ατομικής ή ομαδικής. Οι φοιτητές θα περάσουν από όλα τα στάδια: καθορισμό θέματος, επιλογή βιβλιογραφίας,  ερευνητική πρόταση, έρευνα, παρουσίαση έρευνας, παράδοση έρευνας σε γραπτή μορφή και  κριτικό αναστοχασμό.

Το μάθημα θα έχει σεμιναριακή μορφή βασισμένο σε παρουσιάσεις και συζήτηση.  Η διαμόρφωση του μαθήματος και η θεματολογία της έρευνας θα αποφασιστούν μέσω συζήτησης με τους φοιτητές/τριες.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος  μαθήματος

ΚΠΕ 349 Εφαρμοσμένη Ποσοτική Έρευνα

Κωδικός αριθμός μαθήματος

ΚΠΕ 349

Αριθμός κατανεμημένων πιστωτικών μονάδων ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Οι φοιτητές να εφαρμόζουν τις βασικές αρχές σχεδιασμού, διεξαγωγής και αξιολόγησης μιας εμπειρικής έρευνας. Η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα  R και η χρήση της για παραγωγή αναφορών και ανακοίνωση αποτελεσμάτων.

 Πίσω στην αρχή

 

Τίτλος Μαθήματος

Παγκόσμια Κοινωνία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 401

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα έχει ως στόχο την προσέγγιση του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης στην «εποχή της πληροφορικής». Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης θα εξεταστεί υπό το πρίσμα της χρήσης των νέων τεχνολογιών σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο και σε σχέση με τις κοινωνικές και πολιτισμικές επιπτώσεις της. Συγκεκριμένα, η ανάλυση θα εστιάσει στο πως – στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης – διαμορφώνεται η οργάνωση και η άσκηση της πολιτικής εξουσίας,  η κοινωνική οργάνωση και η οικονομική δραστηριότητα. Επιπλέον το μάθημα εστιάζει στις επιδράσεις που έχουν αυτές οι διεργασίες στα θέματα της ταυτότητας, της θρησκείας, της ισότητας των φύλων, της οικογένειας, της γνώσης και της παιδείας, του καταναλωτισμού, του ατομικισμού, των κοινωνικών κινημάτων, του περιβάλλοντος κ.α.

 Πίσω στην αρχή

 
 

Τίτλος Μαθήματος

 Ιστορική Κοινωνιολογία

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 403

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

 Η κοινωνιολογία ως επιστήμη συγκροτήθηκε με την έλευση των νεότερων Χρόνων έχοντας στο επίκεντρο της την προσπάθεια εξήγησης την μεταμόρφωση των κοινωνιών της Δυτικής Ευρώπης από τη φεουδαρχία στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, όπως μας δείχνει και το έργο των κλασικών κοινωνιολόγων. Κατά τη διάρκεια του 20ο αιώνα η κοινωνιολογία έχασε την ιστορική της διάσταση: έπαψε να ασχολείται με το ιστορικό γίγνεσθαι των κοινωνιών ή εγκλωβίστηκε στην εξήγηση της μεταμόρφωσης των δυτικών κοινωνιών. Τη δεκαετία του 1980 αναζωπυρώνεται τα ενδιαφέρον για την ιστορική αυτή διάσταση, σε μεγάλο βαθμό λόγω της εκ νέου ανακάλυψης του Max Weber. Στο μάθημα αυτό θα μελετηθούν τα ακόλουθα:

1)     Η κοινωνιολογία ως παιδί του μοντερνισμού, η ιστορία ως επιστήμη και οι προβληματικές σχέσεις ανάμεσα τους, τονίζοντας ότι αμοιβαίο όφελος τους να ανοιχτούν η μια στην άλλη.

2)     Αναφορά σε ονόματα εξεχόντων ιστορικών κοινωνιολόγων.

3)     Θα μελετηθούν πιο διεξοδικά οι ακόλουθες Σχολές ή ιστορικοί κοινωνιολόγοι:

·        Η Σχολή του Στρασβούργου (Σχολή των Annales). Πρεσβεύει την συνεργασία μεταξύ Ιστορίας και Κοινωνικών Επιστήμων. Θα γίνει ειδικότερα αναφορά στον F. Braudel και τους διαφορικούς ιστορικούς χρόνους και στο τρίτο κύμα της Σχολής (π.χ. Ιστορία του φαντασιακού).

·        Η ιστορική κοινωνιολογία του Max Weber που έχει ως επίκεντρο της τη διαδικασία εξορθολογισμού των δυτικών κοινωνιών

·        Η ιστορική κοινωνιολογία του N. Elias.

·        O I. Wallerstein και η θεωρητική εκπόνηση του παγκόσμιου συστήματος, του κέντρου και της περιφέρειας.

·        Η ιστορική ανάλυση όπως τη χρησιμοποιεί ο M/. Foucault: αφενός η ιστορική ανάλυση (ή γενεαλογία) πραγμάτων που θεωρούνται άχρονα (η τρέλα, η εγκληματικότητα, η σεξουαλικότητα) και αφετέρου η εκπόνηση μιας νέας θεώρησης της εξουσίας (που συνοδεύει τη γένεση των εθνικών κρατών) και της υποκειμενικότητας (που εισάγει την ιστορικότητα του υποκειμένου.

 Πίσω στην αρχή

 
 

Τίτλος μαθήματος

Σύγχρονα Θέματα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Θεωρίας Ι

Κωδικός Μαθήματος

ΚΠΕ 405

ECTS

6

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών/τριών για κριτική ανάλυση σύγχρονων κοινωνιολογικών φαινομένων και κοινωνικών προβλημάτων. Το μάθημα καταπιάνεται με θεματικές όπως μετανάστευση, ιεραρχική κατηγοριοποίηση ατόμων σύμφωνα με παράγοντες όπως η φυλή, εθνοτική καταγωγή, το φύλο, η κοινωνική τάξη, ηλικία, αναπηρία κ.ο.κ, η υπερκατανάλωση, φτώχεια και περιθωριοποίηση. 

 Πίσω στην αρχή