1. Περιγραφή Μαθημάτων Προπτυχιακού Επιπέδου που απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές Δασκάλους και Νηπιαγωγούς

 

 
ΕΠΑ 175: "Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο: Περιβάλλον και Ζωντανοί Οργανισμοί"
 
 
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι οι νηπιαγωγοί-φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρίες από τον φυσικό κόσμο, να μελετήσουν τον τρόπο λειτουργίας του και να εκτιμήσουν τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία του περιβάλλοντος. Επίσης, το μάθημα παρουσιάζει και εφαρμόζει τρόπους διδασκαλίας για το φυσικό περιβάλλον και τους ζωντανούς οργανισμούς κατάλληλους για την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας. Έμφαση δίνεται στην πραγματοποίηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων εκτός της σχολικής τάξης, στην εμπειρική μάθηση και στις διερευνητικές διαδικασίες μάθησης.
 
 
 Εδώ θα βρείτε το Α' τεύχος (Μάρτιος 2021) της εφημερίδας του μαθήματος ΕΠΑ 175. 
 Εδώ θα βρείτε το B' τεύχος (Ιούνιος 2021) της εφημερίδας του μαθήματος ΕΠΑ 175.
 
 
snail.PNG

ΕΠΑ 185: "Οικολογία και Περιβαλλοντική Αγωγή"

Το μάθημα στοχεύει στην προετοιμασία των δασκάλων-φοιτητών για τη διδασκαλία των κεφαλαίων της οικολογίας και του περιβάλλοντος στο μάθημα της «Επιστήμης» στο Δημοτικό σχολείο, καθώς επίσης και τη διδασκαλία των μαθημάτων της «Αγωγής Ζωής» και της «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». Κατά συνέπεια, το μάθημα επιδιώκει να αποκτήσουν οι φοιτητές κατάλληλες γνώσεις για τη διδασκαλία θεμάτων της οικολογίας και του περιβάλλοντος. Στόχος του μαθήματος είναι επίσης, η σύνδεση των θεμάτων του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη του περιβαλλοντικού εγγραμματισμού και της περιβαλλοντικής πολιτότητας. Το μάθημα εστιάζει ακόμη στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας κατάλληλων για τα θέματα οικολογίας και την περιβαλλοντική εκπαίδευση, όπως η ικανότητα διδασκαλίας σε περιβάλλοντα εντός και εκτός της σχολικής τάξης, η εφαρμογή μεθόδων έρευνας δράσης και η συνεργατική μάθηση. Οι φοιτητές θα μελετήσουν επίσης τις παρανοήσεις των μαθητών Δημοτικού σχετικά με την οικολογία και τρόπους αντιμετώπισής τους.

Εδώ θα βρείτε το Α' τεύχος (Ιανουάριος 2022) της εφημερίδας του μαθήματος ΕΠΑ 185.

Pict7.jpg

ΕΠΑ488: "Σύγχρονες Εκπαιδευτικές Διαστάσεις της Βιολογίας"

Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των δασκάλων-φοιτητών με τους σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας των ενοτήτων που αφορούν στους ζωντανούς οργανισμούς, στο φυσικό περιβάλλον και στο ανθρώπινο σώμα στο Δημοτικό σχολείο. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν τις αρχικές αντιλήψεις των μαθητών Δημοτικού σχετικά με τα βιολογικά φαινόμενα και εξετάζουν διδακτικούς τρόπους αξιοποίησής τους στη σχολική τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξέταση διδακτικών προσεγγίσεων κατάλληλων για τη διδασκαλία βιολογικών φαινομένων όπως οι μακράς διαρκείας πειραματικές διαδικασίες, η διατήρηση ζωντανών οργανισμών στην τάξη, οι μελέτες εκτός τάξης, η μοντελοποίηση και η χρήση εικονικών περιβαλλόντων μάθησης. Επίσης, προσεγγίζονται θέματα φύσης της επιστήμης και ηθικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων της επιστημονικής πρακτικής.

 

Pict8.jpg