Πρόγραμμα "Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι – Συνεργάζομαι - Δρω" 
 
H Ερευνητική Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης "Σχολικοί Λαχανόκηποι: Σκέφτομαι – Συνεργάζομαι - Δρω".
 
Η δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων είναι ευρέως διαδεδομένη πρακτική σε πολλές χώρες του κόσμου με εφαρμογές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός τέτοιου προγράμματος στα πλαίσια της κυπριακής σχολικής πραγματικότητας δύναται να έχει θετικό αντίκτυπο στη νοητική, σωματική αλλά και κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών σύμφωνα και με τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών.
 
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος έχει σχεδιαστεί μια σειρά δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία και συντήρηση του σχολικού λαχανόκηπου και είναι εφικτό να υλοποιηθούν από τους μαθητές της Προ-δημοτικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης. 
 
Το πρόγραμμα των σχολικών λαχανόκηπων μπορεί να διανθισθεί με μια μεγάλη ποικιλία προαιρετικών δράσεων, οι οποίες συνδυάζονται με το περιεχόμενο μαθημάτων όπως η Επιστήμη, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας και προωθούν τους στόχους του νέου αναλυτικού προγράμματος, αναφορικά με τη διαθεματικότητα, την ενεργητική μάθηση, την ανάπτυξη της πολιτότητας και τη σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα. Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει την ευελιξία να επιλέξει κάποιες ή όλες τις προαιρετικές δράσεις μιας θεματικής ενότητας και να τις συνδυάσει με δράσεις άλλων θεματικών ενοτήτων ανάλογα με τους στόχους του αλλά και με τις ανάγκες και τις δεξιότητες των μαθητών του.
 
Πιο κάτω παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό (φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, εικόνες κ.λπ.) που σχεδιάστηκε στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος και το οποίο είναι οργανωμένο σε τρεις φάσεις. Κάντε κλικ στους τίτλους των μαθημάτων για να κατεβάσετε τα αρχεία.
 
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τον Οδηγό Εκπαιδευτικού με τα σχέδια μαθήματος και άλλο υποστηρικτικό υλικό που περιλαμβάνει το πρόγραμμα.
 
 
Εκπαιδευτικό Υλικό
 
Α' ΦΑΣΗ: Πριν τη δημιουργία του Σχολικού Λαχανόκηπου:
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Μελέτη του Εδάφους
 
                  Παρουσίαση για μάθημα 4
                  Παρουσίαση για μάθημα 5
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Μελέτη των καλλιεργειών
 
Μάθημα 8ο - Μαθαίνω για τη Συμβατική και Βιολογική καλλιέργεια ΙΙΙ (φύλλο εργασίας μαθήματος 7)
 
Β' ΦΑΣΗ: Κατά τη δημιουργία του Σχολικού Λαχανόκηπου: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Μελέτη των σπερμάτων
 
                  Εικόνες για μάθημα 9
 
Γ' ΦΑΣΗ: Μετά τη δημιουργία του Σχολικού Λαχανόκηπου:
 
 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Μελέτη του Φυτού
 
                    Κάρτες με αινίγματα
Μάθημα 20ο - Ανακαλύπτω τους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για τη Φωτοσύνθεση ΙΙ (φύλλο εργασίας μαθήματος 19)
Μάθημα 22ο - Μαθαίνω για την Αναπνοή των Φυτών ΙΙ (φύλλο εργασίας μαθήματος 21)
                    Εικόνες διαπνοής
                    Εικόνες_Καλλιεργητής
Μάθημα 26ο - Μαθαίνω για τις Ασθένειες των Λαχανικών και τους Τρόπους Αντιμετώπισής τους ΙΙ (φύλλο εργασίας μαθήματος 25)
                    Εικόνες_Ενέργεια
                    ήχος για slide 1
                    ήχος για slide 2
                    ήχος για slide 3
                    ήχος για slide 4
                    ήχος για slide 5
                    ήχος για slide 6
                    ήχος για πυραμίδα 2
                    ήχος για πυραμίδα 3
                    Εικόνες_Φαγητό
Μάθημα 30ο - Ανακαλύπτω την Προέλευση των Τροφών που Καταναλώνω (φύλλο εργασίας μαθήματος 29)
                    Εικόνες_Χάρτης_Τροφών
                    Εικόνες_Τροφοχιλιόμετρα