Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Υγροτοποι" ακολουθεί την προσέγγιση των ιστοεξερευνήσεων για να υποστηρίζει επί τόπου διερευνήσεις μαθητών 10-15 χρονών σε υδροβιότοπους της Κύπρου. Ο γενικός στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ερευνητικά εγκυροποιημένου μαθησιακού υλικού γύρω από το περιβαλλοντικό ζήτημα "Υδροβιότοποι της Κύπρου" και η συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του σε σχέση με την καλλιέργεια: περιβαλλοντικής συνείδησης, εννοιολογικής κατανόησης γύρω από τα δυναμικά οικοσυστήματα και την οικολογική ισορροπία, δεξιοτήτων διερεύνησης, δεξιοτήτων χρήσης βάσεων δεδομένων και δεξιοτήτων άντλησης και επεξεργασίας πληροφοριών.
Για να συνδεθείτε με τον ιστότοπο του προγράμματος πατήστε εδώ.