ΝΕΟ  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: «Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον»

(Εγκεκριμένο από το ΔΙΠΑΕ)

Κατεύθυνση: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

1. ΣΤΟΧΟΙ

 • Κατανόηση και εφαρμογή αρχών και μεθόδων σχεδιασμού και αξιολόγησης προγραμμάτων ΠΕ/ΕΑ σε τυπικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης.
 • Κριτική ανάλυση της θεωρίας και των σύγχρονων ερευνητικών τάσεων στην ΠΕ/ΕΑ.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης και χάραξης εκπαιδευτικών πολιτικών για την ΠΕ/ΕΑ.
2. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ (τρία από τα παρακάτω)
 

ΕΠΑ 652: Εποικοδομητισμός και Μάθηση με Διερώτηση

 • Tο μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις βασικές μεθόδους και στρατηγικές της μάθησης στις Φυσικές Eπιστήμες και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

ΕΠΑ 660: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Αναλυτικών Προγραμμάτων στις Φυσικές Επιστήμες

 • Το μάθημα στοχεύει στην κατάρτιση των φοιτητών ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να αξιολογούν αναλυτικά προγράμματα των Φυσικών Επιστημών.

ή

 ΕΠΑ 640: Αρχές και Διαδικασίες Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων

 • Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με το αναλυτικό πρόγραμμα ως προϊόν και ως πράξη, τα μοντέλα ανάπτυξης προγραμμάτων και τις διαδικασίες ανάπτυξής τους, το παραπρόγραμμα, κλπ.

ΕΠΑ 682  Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση

 • Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν το φιλοσοφικό και εννοιολογικό υπόβαθρο της ποιοτικής έρευνας, να γνωρίσουν διάφορες στρατηγικές ποιοτικής έρευνας, να ενημερωθούν για θέματα σχεδιασμού ποιοτικών ερευνών, να εξοικειωθούν με τις ερευνητικές μεθόδους και διαδικασίες συλλογής και ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων και να αποκτήσουν  εργαλεία για κριτική εξέταση και αξιολόγηση ποιοτικών ερευνών.

ή

 ΕΠΑ 683 Εκπαιδευτική Στατιστική με την Εφαρμογή Στατιστικών Πακέτων

 • Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν βασικές στρατηγικές ανάλυσης ποσοτικών δεδομένων, να εξετάσουν κάτω από ποιες προϋποθέσεις οι στρατηγικές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν και να χρησιμοποιήσουν τέτοιες στρατηγικές για την ανάλυση δεδομένων και τη διερεύνηση ερευνητικών ερωτημάτων στο χώρο της εκπαιδευτικής έρευνας.
 
 
 

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής (τέσσερα από τα παρακάτω)

ΕΠΑ 655: Θεωρία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία

 • Οι φοιτητές σε αυτό το μάθημα μελετούν την ιστορία της ΠΕ/ΕΑ, τις αλλαγές στο θεωρητικό υπόβαθρο της ΠΕ/ΕΑ και τις έννοιες που συνδέονται με την αειφορία, την αειφόρο ανάπτυξη και την ΠΕ/ΕΑ.   

ΕΠΑ 656: Διδασκαλία και Μάθηση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία

 • Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις θεωρίες μάθησης και τη σύνδεσή τους με την ΠΕ/ΕΑ. Επίσης, στόχος του μαθήματος είναι να βελτιώσει την κριτική προσέγγιση των φοιτητών στις θεωρίες μάθησης και να τους προσφέρει ευκαιρίες να μελετήσουν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των διαφόρων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.

ΕΠΑ 657: Μεθοδολογία Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας

 •  Το μάθημα διαπραγματεύεται τις αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης αναλυτικών προγραμμάτων και δράσεων ΠΕ/ΕΑ.
Εδώ θα βρείτε το Α' τεύχος (Ιανουάριος 2022) της εφημερίδας του μαθήματος ΕΠΑ 657.

ΕΠΑ 658: Εκπαίδευση σε τυπικά και μη-τυπικά Περιβάλλοντα Μάθησης

 • Σε αυτό το μάθημα, οι φοιτητές θα εξερευνήσουν πρακτικές βασισμένες στην έρευνα για τη διδασκαλία σε ποικίλα περιβάλλοντα και πλαίσια (π.χ. σχολεία, μουσεία, κοινοτικοί κήποι, κατασκηνώσεις, βοτανικοί κήποι).

ΕΠΑ 659: Έρευνα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφορία

 • Το μάθημα στοχεύει να προσφέρει στους φοιτητές μια επισκόπηση της έρευνας στην ΠΕ/ΕΑ και εις βάθος κατανόηση των διαφορετικών ερευνητικών παραδόσεων. Επίσης, θα δοθεί έμφαση σε επιστημολογικά ερωτήματα, καθώς και στο πώς διαμορφώνεται, αναπτύσσεται και αξιολογείται η γνώση στην ΠΕ/ΕΑ σε σχέση με διαφορετικές οντολογικές αρχές.

ΕΠΑ 668: Περιβαλλοντικός Κριτικός Γραμματισμός: Ταυτότητα, Τόπος και Πλαίσια στην ΠΕ/ΕΑ 

 • Το μάθημα στοχεύει στην διαπραγμάτευση των κριτικών και μετασχηματιστικών θεωριών της ΠΕ/ΕΑ.

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΑΣΤΕΡ (*δεν είναι υποχρεωτική)

Διατριβή Μάστερ Ι (ΕΠΑ 800) και Διατριβή Μάστερ ΙΙ (ΕΠΑ 801)

*Για την εκπόνηση διατριβής μάστερ, ο φοιτητής/ρια απαλλάσσεται από δυο μαθήματα περιορισμένης επιλογής  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
 

ΕΠΑ 684: Σεμινάριο Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες και το Περιβάλλον

 • Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη διεξαγωγή βιβλιογραφικής ανασκόπησης  και τα κύρια βήματα συγγραφής ερευνητικής εργασίας ή διατριβής και της παρουσίασής της.