Εκτύπωση

Ο Τομέας Συμβάσεων και Αγορών έχει ως αρμοδιότητα τη διεκπεραίωση των διαγωνισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου και τη σύναψη των σχετικών με αυτούς συμβάσεων.

Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και διοικητική υποστήριξη σε εμπλεκόμενους με τους διαγωνισμούς και καθιερώνει διαδικασίες και έντυπα που αφορούν στη διεκπεραίωση των διαγωνισμών.

Ο Τομέας έχει την ευθύνη για τη γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών.