Εκτύπωση
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
    • Νομοθεσία (παραπομπή στην ΝΕΑ ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, που περιέχει τη Νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις )
    • Νομοθεσία (παραπομπή στην παλαιά ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, που περιέχει τη Νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις)
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
    • Οι περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων, Υπηρεσιών (Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου και Κοινότητες) Κανονισμοί [ΚΔΠ 242/2012]
 
ΚΑΝΟΝΕΣ
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 
ΕΝΤΥΠΑ
 
 
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
    • Πρότυπα Εκθέσεων Αξιολόγησης για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του ΠΚ (ελεγχόμενη πρόσβαση)

                                                                                                                                                                                                                      .     .