Οι τακτικές συνεδρίες του Συμβουλίου Προσφορών και Οικονομικών πραγματοποιούνται κάθε δεύτερη Δευτέρα. Σε περίπτωση κατεπειγόντων θεμάτων το Συμβούλιο θα συνεδριάζει και την ενδιάμεση Δευτέρα. Σημειώνεται ότι στην Ημερήσια Διάταξη θα συμπεριλαμβάνονται όσα θέματα παραλαμβάνονται το αργότερο μέχρι την Τρίτη που προηγείται της επόμενης συνεδρίας.
 
Επόμενη Συνεδρία: Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018
Α/Α Συνεδρίας: 3/2018/ΣΠΟ-ΠΡΟ
Ημερήσια Διάταξη