Εκτύπωση

 

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας:
http://www.treasury.gov.cy/
 
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας:
http://www.tra.gov.cy
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου:
http://www.eprocurement.gov.cy
 
Κατάλογος κωδικών CPV:  (CPV - English) / (CPV - Ελληνικά)
Κατάλογος κωδικών CPC:  (CPC - English) / (CPC - Ελληνικά)
 
Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για τη Σύναψη και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων:
http://www.publicprocurementguides.treasury.gov.cy/
 
'Ιδρυμα Προώθησης 'Eρευνας (ΙΠΕ) - Εγκύκλιοι Διαχείρισης Έργων:
http://www.research.org.cy/EL/cy_research_fund/info_received_funds/__egk.html
 
Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Διαδικασίες Διασφάλισης της Συμβατότητας των Έργων που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής με τις Εθνικές και Κοινοτικές Πολιτικές (3η έκδοση  /   2η έκδοση)
 
Διαδικασίες πιστοποίησης διαγωνισμών που χρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013 (Συνημμένα Εγγραφα και Πιστοποιητικά)
 
Μητρώο Υπογραμμένων Συμβάσεων
http://applications.ucy.ac.cy/simvasis/simvasis_pkg.home  
 
TED (Tenders Electronic Daily) - Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
 
Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.
http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environment.nsf/index_gr/index_gr?opendocument