Το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης αποτελεί ένα πολυσύνθετο σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο ενσωματώνει πολλαπλές παραμέτρους που σχετίζονται τόσο με τα δεδομένα του χώρου και του ευρύτερου περιβάλλοντος, όσο και με το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου.
 
Διεθνής Διαγωνισμός και Έγκριση από Υπουργικό Συμβούλιο
Για την ετοιμασία του ΓΧΣ είχε προκηρυχθεί το 1992 Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών σε δύο φάσεις, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 1993. Στη βάση των επικρατέστερων προτάσεων, το 1994 εκπονήθηκε το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης, το οποίο έτυχε της έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου το 1996.
Κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου είχαν αναλυθεί με λεπτομέρεια όλες οι παράμετροι σχεδιασμού, τα δεδομένα του χώρου, οι κατασκευαστικές φάσεις υλοποίησης της Πανεπιστημιούπολης, η νομοθεσία και ο τρόπος ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.
 
Πανεπιστημιούπολη – Ζώνες ανάπτυξης
Το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο οργανώνει τις διάφορες εγκαταστάσεις στην Πανεπιστημιούπολη σε πέντε παράλληλες λειτουργικές ζώνες/ζώνες διαφορετικών χρήσεων:
 • ζώνη δημόσιων κτηρίων
 • ζώνη Σχολών και χώρων διδασκαλίας
 • ζώνη πρασίνου και υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων
 • ζώνη Φοιτητικών Εστιών
 • ζώνη υποστηρικτικών χώρων
Στις ζώνες αυτές έχουν προστεθεί και οι περιοχές (ζώνες) παραγωγής ενέργειας.
Η πλήρης ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε δύο κύριες κατασκευαστικές φάσεις.

 

Πανεπιστημιούπολη – Ολοκλήρωση Φάσης 1
Η πρώτη περίοδος κατασκευής των έργων της Πανεπιστημιούπολης ολοκληρώθηκε το 2010 και περιλαμβάνει τα πιο κάτω έργα (όχι σε χρονική σειρά υλοποίησης):
 1. Έργα Υποδομής – Φάση 1
 2. Σχολή Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών και Επέκταση
 3. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης
 4. Χώροι Διδασκαλίας Ι και ΙΙ
 5. Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης
 6. Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
 7. Φοιτητική Εστία 1Α
 8. Αθλητικές Εγκαταστάσεις – Φάση 1
 
Αναθεώρηση Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου Πανεπιστημιούπολης
Το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο της Πανεπιστημιούπολης (ΓΧΣ) αποτελεί εκ της φύσεως του ένα ευέλικτο έγγραφο και σχέδιο, το οποίο συνεχώς αναθεωρείται και προσαρμόζεται σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου.
Το 2008, η αναθεώρηση έγινε από τον ξένο οίκο YRM Ltd Architects, Planners & Designers σε συνεργασία με το Γραφείο Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης. Κατά την αναθεώρηση, αναγνωρίστηκαν τρείς βασικοί πυρήνες παρουσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Λευκωσία: Πανεπιστημιούπολη, Ακαδημία και Παλιά Πόλη της Λευκωσίας.
Το έγγραφο που υποβλήθηκε, αναφέρεται αφενός στη στρατηγική ανάπτυξης όλων των Κτηριακών Εγκαταστάσεων στις οποίες δραστηριοποιείται το Πανεπιστήμιο Κύπρου και αφετέρου επικεντρώνεται στον προγραμματισμό ανάπτυξης της Πανεπιστημιούπολης. Στη βάση αυτή εκονήθηκε το Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης (2008).
Στο έγγραφο περιλαμβάνονται οκτώ επιμέρους μελέτες ως εξής:
 1. Στρατηγική Ανάπτυξης
 2. Μελέτη Ακαδημαϊκών και Κτηριακών παραμέτρων ανάπτυξης
 3. Μελέτη Τοπιοτέχνησης
 4. Μελέτη Υπηρεσιών, Ενεργειακών θεμάτων και Αειφορίας
 5. Κυκλοφοριακή Μελέτη και Μελέτη Χώρων Στάθμευσης
 6. Μελέτη Υποδομών και Πολιτικής Μηχανικής
 7. Περιβαλλοντική Μελέτη
 8. Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός

Η πλέον πρόσφατη αναθεώρηση του εγγράφου και του σχεδίου του Γενικού Χωροταξικού για τη στρατηγική ανάπτυξης του συνόλου των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Πανεπσιτημιούπολης ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την κοινοπραξία των ξένων Συμβούλων ADP/ECS/AECOM/BWF την περίοδο 2015 – 2019.

Όπως προαναφέρθηκε το ΓΧΣ λαμβάνει υπόψη τους στρατηγικούς στόχους του Πανεπιστημίου, οι οποίοι με τη σειρά τους εκφράζουν όχι μόνο το τοπικό, αλλά και το παγκόσμιο γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου η δημιουργία της Πράσινης και Έξυπνης Πανεπιστημιούπολης αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο που διέπει την περαιτέρω ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης.

Η έκδοση για το νέο Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο Πανεπιστημιούπολης (2019) και το σχετικό σχέδιο του ΓΧΣ Πανεπιστημιούπολης (2019), είναι διαθέσιμα στους αντίστοιχους συνδέσμους.