Για την εύρυθμη λειτουργία των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης απαιτείται υποστήριξη σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης, Λειτουργικής Υποστήριξης Μηχανογραφικών Συστημάτων και Γραμματειακής Υποστήριξης.
Τα Γραφεία Υποστήριξης Τεχνικών Υπηρεσιών / Γραφείου Ανάπτυξης Πανεπιστημιούπολης προσφέρουν διοικητική και γραμματειακή στήριξη στους τέσσερεις Τομείς της Υπηρεσίας και έχουν υπό την ευθύνη τους τα ακόλουθα καθήκοντα και δραστηριότητες.

 

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης
1. Ετοιμασία τακτικών εκθέσεων προόδου και δαπανών προς τις αρμόδιες αρχές και τις ευρωπαϊκές τράπεζες
2. Συλλογή και ανάλυση στοιχείων που αφορούν στην οικονομική ανάπτυξη και διαχείριση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου
3. Υποστήριξη στην ετοιμασία οικονομικών εκθέσεων και συλλογή και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στον προϋπολογισμό
4. Διεξαγωγή ερευνών και παρακολούθηση και διαχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας
5. Συντονισμός, παρακολούθηση και προώθηση πληρωμών
6. Συντονισμός και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων προσωπικού Υπηρεσίας

 

Λειτουργός ΠανεπιστημίουΖαχαρίας Αριστείδου
τηλ: 2289 2670
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Λογιστική Λειτουργός 1ης ΤάξηςΛαζαρίδου Στεφανή Έλενα
τηλ: 2289 2204
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης
1. Οργάνωση συνεδριάσεων Επιτροπών ή άλλων συναντήσεων, τήρηση και δακτυλογράφηση σχετικών πρακτικών
2. Διαχείριση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και αρχειοθέτηση σε φακέλους, φωτοτύπηση και σάρωση εγγράφων
3. Δακτυλογράφηση ή / και σύνταξη σημειωμάτων/προσφορών/εκθέσεων/επιστολών
4. Ετοιμασία οδηγιών πληρωμής
5. Τήρηση καταστάσεων συμβολαίων, προσφορών, ενοικιαστήριων συμβολαίων, συμβολαίων μίσθωσης και σύμβασης, συμβολαίων επαγγελματικής ασφάλειας και συνδρομών περιοδικών
6. Παραγγελία βιβλίων και περιοδικών και διαχείριση δανειστικής βιβλιοθήκης της Υπηρεσίας
7. Διαχείριση Συστήματος Ωρομέτρησης

 

Help Desk
1. Καταγραφή αναφοράς βλαβών (Help Desk)
2. Καταχώρηση αναφοράς βλαβών στο λογισμικό πρόγραμμα ΜΑΧΙΜΟ και διαχείριση του εν λόγω προγράμματος (εισαγωγή/επεξεργασία πληροφοριών / παρακολούθηση εργασιών)
Η αναφορά βλαβών γίνεται:
(α) τηλεφωνικώς, αρ. τηλεφώνου 2289 4400
(β) ηλεκτρονικά, [email protected]
(γ) εσωτερικό σημείωμα προς Τεχνικές Υπηρεσίες

 

Γραμματειακός ΛειτουργόςΑγνή Ιωάννου
τηλ: 2289 4423
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Γενικοί ΓραφείςΑντιγόνη Ζαχαριάδου
τηλ: 2289 4226
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Στυλιάνα Ηλία
τηλ: 2289 4200
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Φρύνη Σπύρου
τηλ: 2289 4346
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

Αγγέλα Κυριάκου
τηλ: 2289 4400
ηλ. διεύθυνση: [email protected]

ΕΕΥΕ Τεχνικός Μηχανικός Πολ. ΜηχανικήςΣωτηρούλα Παλλαρή Κασινοπούλου
τηλ: 2289 4400
ηλ. διεύθυνση: [email protected]
Βοηθός ΓραφείουΚυριάκος Προδρόμου
τηλ: 2289 4224
ηλ. διεύθυνση: [email protected]