Οι σημερινές συγκυρίες και προκλήσεις αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι το περιβάλλον είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πρέπει να εξελιχθεί σε ένα ευέλικτο οργανισμό ο οποίος να προσαρμόζεται στις αλλαγές και προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικό και πρωτοπόρο. Η ΥΑΠ στοχεύει στην αναγνώριση και πρόβλεψη τέτοιων προκλήσεων, έτσι ώστε να προβαίνει σε εισηγήσεις προς την ηγεσία του Οργανισμού, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:

• Υποβολή εισηγήσεων αναφορικά με δραστηριοποίηση του Πανεπιστημίου σε καινοτόμους χώρους και αναπτυξιακά έργα.

• Εισαγωγή προηγμένων συστημάτων και επανασχεδιασμό δομών και διεργασιών με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων.

• Διαχείριση υφιστάμενων και υποβολή εισηγήσεων για εισαγωγή νέων εμπορικών δραστηριοτήτων.

 

Αποστολή της Υπηρεσίας Ανάπτυξης είναι η συμβολή στην εδραίωση του Πανεπιστημίου ως ένας οργανισμός-πρότυπο διαφάνειας και χρηστής διοίκησης ο οποίος αναπτύσσεται και βελτιώνεται συνεχώς, ταυτόχρονα υποστηρίζει όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας να βελτιώνουν τις δράσεις τους και να αναπτύσσουν καινούριες, αναλαμβάνοντας:

• την ετοιμασία και υποβολή εισηγήσεων που αφορούν την ανάπτυξη του Πανεπιστήμιου με στόχο την εδραίωση του σαν ένας οργανισμός αριστείας, έρευνας και καινοτομίας

• τη διαχείριση και εισαγωγή νέων εμπορικών δραστηριοτήτων.

 

Μέσω των διεργασιών της η ΥΑΠ συμβάλλει στην επίτευξη πληθώρας Στρατηγικών και Λειτουργικών Στόχων του Πανεπιστημίου, όπως :

• Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της Διεθνούς αναγνώρισης του Πανεπιστημίου ανάμεσα στα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου.

• Στο να καταστεί το Πανεπιστήμιο Οργανισμός-πρότυπο διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, μέσω βέλτιστης οργάνωσης, υψηλής ποιότητας διεργασιών και αριστείας του προσωπικού.

• Στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου και στην οικονομική του ενδυνάμωση, μέσω της ανάπτυξης νέων πηγών εσόδων και αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων.

 

Για την υλοποίηση της αποστολής της η ΥΑΠ έχει οργανωθεί στους ακόλουθους δύο τομείς:

1. Τομέας Διαχείρισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
2. Τομέας Στρατηγικών Μελετών και Υποστήριξης Αναπτυξιακών Έργων