Αποστολή του Τομέα Διαχείρησης Εμπορικών Δραστηριοτήτων είναι η συνεχής, εστιασμένη και απρόσκοπτη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης (από τους εκάστοτε διαχειριστές) προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Επικεντρώνεται στην αναζωογόνηση της Πανεπιστημιούπολης καθώς και στη βέλτιστη συνεισφορά της στα έσοδα του Π.Κ.
Στόχοι Γραφείου Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (http://www.ucy.ac.cy/commercialservices/el/):
 • Σημαντική βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης της Πανεπιστημιακής κοινότητας και ιδιαίτερα των φοιτητών.
 • Αύξηση των εσόδων του Π.Κ. από την αξιοποίηση των χώρων κοινωνικών δραστηριοτήτων του συνόλου των κτιρίων και από την ενοικίαση των αιθουσών και άλλων χώρων που διαχειρίζεται το Γραφείο Επιχειρησιακής Διεύθυνσης (ΓΕΔ).
 • Οι χώροι εστίασης και τα καταστήματα να έχουν 100% λειτουργία.
 • Μείωση του απαιτούμενου χρόνου διαδικασίας προσφορών μέχρι και την ανάθεση και λειτουργία του έργου καθώς και στην βέλτιστη συνεισφορά της στα έσοδα του Π.Κ.
 • Πλήρης αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων/κενών χώρων/καταστημάτων έτσι ώστε η πανεπιστημιακή κοινότητα να εξυπηρετείται στα μέγιστα με την σωστή επιλογή υπηρεσιών.
 • Το κτίριο Κοινωνικών δραστηριοτήτων να γίνει χώρος συγκέντρωσης “hub” των φοιτητών και προσωπικού εντός και εκτός ωρών μαθημάτων, ενισχύοντας την φοιτητική ζωή εντός της Πανεπιστημιούπολης.
 • Αύξηση επισκεπτών στους χώρους κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Στόχοι Γραφείου Ταχείας Εξυπηρέτησης (https://www.ucy.ac.cy/expressservices/el/):
 • Πλήρης διαχείριση της διαδικασίας έκδοσης και παράδοσης της Πανεπιστημιακής κάρτας (Πανεπιστημιακή κοινότητα και εξωτερικοί συνεργάτες).
 • Καθοδήγηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας για τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος.
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την καλύτερη επικοινωνία μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας με το Πανεπιστήμιο όπως και για την υποδοχή αιτημάτων ή και παροχή πληροφοριών. Καθοδήγηση των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας/πελατών πάνω σε θέματα διαδικασιών και εξυπηρέτησής τους από τα αρμόδια Τμήματα/Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
 • Επεξήγηση αρμοδιοτήτων των διαφόρων Οργανωτικών Οντοτήτων.
 • Άμεση προώθηση θεμάτων που λόγω έλλειψης νομοθεσίας ή πολιτικής, οι Οργανωτικές Οντότητες είναι αναρμόδιες να επιληφθούν του θέματος.
 • Άλλα ζητήματα που εμποδίζουν την καθημερινή αποτελεσματική λειτουργία του Πανεπιστημίου.
Υπηρεσίες Πάροχος Τηλ. Επικοινωνίας
Διαχείριση δημόσιων συμβάσεων/προσφορών για εμπορικές δραστηριότητες Άθως Χρυσάφης 22894450/4174/5555
Διαχείριση συστήματος κράτησης αιθουσών και άλλων χώρων
Γραμματειακή υποστήριξη ΤΕΔ
Έμυλη Πατσαλίδου 22894484/4174/5555
Γραφείο Ταχείας Εξυπηρέτησης 22894552/5555
Έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας