Εκτύπωση
 
Ο Τομέας Στρατηγικών Μελετών και Υποστήριξης Αναπτυξιακών Έργων εφαρμόζει τεχνικές μελέτης της εργασίας στη δομή, στον τρόπο λειτουργίας, στις διαδικασίες και τα συστήματα του Πανεπιστημίου με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των Οντοτήτων.

Κύριος στόχος είναι η συμβολή στη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των Οντοτήτων μέσω επανασχεδιασμού και αξιοποίησης καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανόηση και η ανάδειξη πιθανών ανεπαρκειών στον οργανωτικό τομέα, και ο καθορισμός της αποτελεσματικότητας αναφορικά με την επίτευξη των οργανωτικών στόχων.
 
Οι βασικοί στόχοι του Τομέα Στρατηγικών Μελετών και Υποστήριξης Αναπτυξιακών Έργων , στο πλαίσιο ανάπτυξης και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου, είναι οι ακόλουθοι:
 
Υπηρεσίες Πάροχος Τηλ. Επικοινωνίας 
Αξιολόγηση / Επανασχεδιασμός / αυτοματοποίηση διεργασιών
Βασίλης Παναγιώτου  22894364 
Αξιολόγηση και Εισαγωγή καινοτόμων και προηγμένων πληροφορικών συστημάτων
Διαχείριση των “αξιολογήσεων” (rankings) εκ μέρους του ΠΚ
Διαχείριση διεργασίας Διεθνούς Πιστοποίησης οντοτήτων
Υποστήριξη επιτροπής ανάπτυξης
Γραμματειακή υποστήριξη Ειρήνη Παλαίχωρου  22894348