ΟΝΟΜΑ ΘΕΣΗ  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 Αγαθοκλής Στυλιανού Προϊστάμενος 22892131  [email protected]
ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
 Άθως Χρυσάφης Λειτουργός 22894450  [email protected]
 Έμυλη Πατσαλίδου Γενικός Γραφέας 22894484  [email protected]
ΤΟΜΕΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 Βασίλης Παναγιώτου Λειτουργός 22894364  [email protected]
 Ίριδα Χρυσάφη Γενικός Γραφέας 22892058 [email protected]