Ο Τομέας Στρατηγικών Μελετών και Υποστήριξης Αναπτυξιακών Έργων εφαρμόζει τεχνικές μελέτης της εργασίας στη δομή, στον τρόπο λειτουργίας, στις διαδικασίες και τα συστήματα του Πανεπιστημίου με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των Οντοτήτων.

Κύριος στόχος είναι η συμβολή στη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και των αποτελεσμάτων των Οντοτήτων μέσω επανασχεδιασμού και αξιοποίησης καινοτόμων συστημάτων πληροφορικής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανόηση και η ανάδειξη πιθανών ανεπαρκειών στον οργανωτικό τομέα, και ο καθορισμός της αποτελεσματικότητας αναφορικά με την επίτευξη των οργανωτικών στόχων.

Οι βασικοί στόχοι του Τομέα Στρατηγικών Μελετών και Υποστήριξης Αναπτυξιακών Έργων , στο πλαίσιο ανάπτυξης και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Πανεπιστημίου, είναι οι ακόλουθοι:
  • Σχεδιασμός νέων και επανασχεδιασμός υφιστάμενων δραστηριοτήτων και διαδικασιών που ακολουθούνται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  • Υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση υφιστάμενων ή/και ανάπτυξη νέων πληροφορικών εφαρμογών/συστημάτων.
  • Υποστήριξη στην πιστοποίηση οντοτήτων για εξασφάλιση πιστοποίησης με διεθνή πρότυπα ποιότητας.
  • Παρακολούθηση διεθνών κατατάξεων και υποβολή προτάσεων για βελτίωση της θέσης του πανεπιστημίου.
  • Υποστήριξη υπηρεσιών και οντοτήτων ΠΚ στην ετοιμασία μελετών βιωσιμότητας για υφιστάμενες δραστηριότητες ή/και αναπτυξιακά έργα.
  • Διαχείριση των δραστηριοτήτων της επιχειρησιακής διεύθυνσης.
  • Υποστήριξη της Επιτροπής Προγραμματισμού Ανάπτυξης.
Υπηρεσίες Πάροχος Τηλ. Επικοινωνίας 
Αξιολόγηση / Επανασχεδιασμός / αυτοματοποίηση διεργασιών
Βασίλης Παναγιώτου 22894364
Αξιολόγηση και Εισαγωγή καινοτόμων και προηγμένων πληροφορικών συστημάτων
Διαχείριση των “αξιολογήσεων” (rankings) εκ μέρους του ΠΚ
Διαχείριση διεργασίας Διεθνούς Πιστοποίησης οντοτήτων
Υποστήριξη επιτροπής ανάπτυξης
Γραμματειακή υποστήριξη Ίριδα Χρυσάφη 22892058