Σκοπός Έργου

Η δημιουργία του Πανεπιστημίου της Διασποράς έχει ως σκοπό την προσέλκυση διακεκριμένων ακαδημαϊκών, κυπριακής καταγωγής και όχι μόνο, που ζουν στο εξωτερικό για επαναπατρισμό στην Κύπρο και ένταξή τους στο επιστημονικό «οπλοστάσιο» του Π.Κ. Μέσα από την προσπάθεια αυτή πρόκειται να ενισχυθεί ουσιαστικά το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Πανεπιστημίου και συνεπώς να συνεχιστεί δυναμικά η αναπτυξιακή του πορεία και προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας.

Στόχοι Έργου

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:

  •  Σύναψη ερευνητικών συνεργασιών μεταξύ των προσκληθέντων ακαδημαϊκών και των μελών του ερευνητικού δυναμικού του Πανεπιστημίου.
  •  Ενίσχυση του ακαδημαϊκού δυναμικού του Πανεπιστημίου με διακεκριμένους ακαδημαϊκούς που ενδεχομένως να ενδιαφέρονται στην πορεία της συνεργασίας τους με το Π.Κ. να επαναπατριστούν στην Κύπρο.
  • Ενίσχυση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών και της διδακτικής ύλης και δημιουργία νέων προγραμμάτων τα οποία θα συνδέονται με την κοινωνία της γνώσης & την αγορά εργασίας.
  • Διασύνδεση των προσκληθέντων ακαδημαϊκών με την επιχειρηματική κοινότητα της Κύπρου και την τοπική ακαδημαϊκή κοινότητα.
  • Προώθηση και προβολή του ερευνητικού και διδακτικού έργου των διακεκριμένων ακαδημαϊκών στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή.