1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, κάθε χρόνο προνοεί στον προϋπολογισμό του κονδύλι αναφορικά με το Πανεπιστήμιο της Διασποράς.

2. Στόχος του έργου είναι να προσελκύσει αξιόλογους ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό για να εργαστούν, αρχικά για 1-4 εβδομάδες, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δημιουργώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις/συνθήκες εκείνες, ώστε στη συνέχεια να συνάψουν ερευνητικές συνεργασίες με τους ερευνητές του Πανεπιστημίου και εκείνοι που το επιθυμούν να επαναπατριστούν και να ενταχθούν στο ακαδημαϊκό δυναμικό του Ιδρύματος, ως μόνιμα μέλη ΔΕΠ.

3. Το Γραφείο του Πρύτανη ζητά, μέσα Ιανουαρίου, από τα Τμήματα να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους (συμπληρώνοντας το έντυπο) αναφορικά με τα άτομα που προτείνουν να προσκληθούν στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου της Διασποράς. Οι εισηγήσεις, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα του προτεινόμενου ατόμου καθώς και δισέλιδο έγγραφο συνεργασίας.

4. Το έγγραφο συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό για τον οποίο προσκαλείται ο συγκεκριμένος ακαδημαϊκός, δηλαδή διδασκαλία ή έρευνα ή συνδυασμό των δυο, καθώς και σύντομη περιγραφή, ως ακολούθως:

Διδασκαλία:
  • Μάθημα/διαλέξεις που θα προσφέρε.
  • Σε ποιους θα απευθύνεται, π.χ. μεταπτυχιακούς φοιτητές, προπτυχιακούς φοιτητές, κα.
  • Ώρες διδασκαλίας, κλπ.
Έρευνα:
  • Σε ποιον τομέα/αντικείμενο και με ποια μέλη ΔΕΠ θα συνεργαστεί
  • Δυνατότητα από κοινού συγγραφής και υποβολής ερευνητικής πρότασης (σε ποιον οργανισμό και σε ποια θεματολογία).
5. Επιτροπή αποτελούμενη από τους Κοσμήτορες των Σχολών, και της οποίας προεδρεύει ο Πρύτανης ή ένας εκ των Αντιπρυτάνεων, εξετάζει τις εισηγήσεις των Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο κάτω κριτήρια, και υποβάλει την εισήγηση της στην Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης.
• Διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, με αξιόλογο ερευνητικό έργο (publications, citations, high h-index, patents, grants, βραβεία).
• Δεν έχουν ξεπεράσει το όριο αφυπηρέτησης.
• Δεν έχουν ήδη κάποια άλλη σχέση όπως adjunct professors, επισκέπτες καθηγητές σε προηγούμενα χρόνια, με το Τμήμα.

6. Η Επιτροπή Προγραμματισμού Ανάπτυξης υποβάλει τις εισηγήσεις της στη Σύγκλητο, για έγκριση, μέχρι τέλος Απριλίου.

7. Τα Τμήματα αποστέλλουν πρόσκληση στα άτομα που έχουν εγκριθεί. Δείγμα της πρόσκλησης φαίνεται εδώ.

8. Τα άτομα προσκαλούνται να περάσουν στο Πανεπιστήμιο από 1 εβδομάδα έως 1 μήνα, σε όποια χρονική περίοδο συμφωνηθεί με το Τμήμα, εντός όμως του έτους, στο οποίο έχει προνοηθεί το σχετικό κονδύλι στον προϋπολογισμό.

9. Το Πανεπιστήμιο καταβάλει σε κάθε άτομο που θα προσκληθεί (ανάλογα με τη θέση που κατέχει), το ποσό που προ-αποφασίζεται και εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η αγορά αεροπορικού εισιτηρίου καθώς και τα έξοδα διαμονής, σίτισης και μετακίνησης. Νοείται ότι σε περίπτωση που άτομα προσκληθούν για λιγότερο από ένα μήνα, το ποσό μειώνεται ανάλογα.

10. Το Τμήμα δύναται, εφόσον το επιθυμεί, να καλύψει επιπρόσθετα έξοδα του προσκεκλημένου, όπως αγορά αεροπορικού εισιτηρίου, από τα ίδια έσοδα του Τμήματος.

11. Για την καταβολή πληρωμής του ατόμου που έχει προσκληθεί, το Τμήμα αποστέλλει στο Γραφείο του Πρύτανη:
  1. Βεβαίωση υπογραμμένη από τον Πρόεδρο του Τμήματος, στην οποία αναφέρεται το όνομα και ο τίτλος του ατόμου και η χρονική διάρκεια που απασχολήθηκε στο Τμήμα.
  2. Αντίγραφο του ηλεκτρονικού του εισιτηρίου [και αν είναι δυνατό την κάρτα επιβίβασης (boarding pass) προς Κύπρο].
  3. Το έντυπο για έμβασμα εκτός Κύπρου, συμπληρωμένο από το άτομο που προσκλήθηκε.

12. Το Γραφείο του Πρύτανη αποστέλλει τα σχετικά έγγραφα στο Λογιστήριο για πληρωμή.
 
Την παραπάνω διαδίκασία μπορείτε να την βρείτε σε έντυπη μορφή εδώ.