Εκτύπωση

Ερευνητικό Έργο VI.C.T.I.MS

Μια έμμεση επιζήμια επίδραση της βίας: Η θυματοποίηση του παιδιού και η επαναθυματοποίηση της γυναίκας-μητέρας μέσω της έκθεσης του παιδιού της στη βία που δέχεται η ίδια.

Ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας μέσω ερευνητικά παραγόμενου υλικού, τόσο υπερεθνικού όσο και διαφοροποιημένου σύμφωνα με το συγκείμενο της κάθε χώρας-εταίρου

(ΚΥΠΡΟΣ, ΙΤΑΛΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΣΛΟΒΑΚΙΑ)

(Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε – Πρόγραμμα Daphne III)

(JLS/2008/DAP3/AG/1157)

 

Το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση από Ε.Ε στα πλαίσια αίτησης που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα η έδρα της Ουνέσκο για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Daphne III. Επιστημονική υπεύθυνη - συντονίστρια του ερευνητικού έργου VI.C.T.I.MS είναι η καθηγήτρια Μαίρη Κουτσελίνη (Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου). Εταίροι στο έργο είναι τρία Πανεπιστήμια που προέρχονται από το δίκτυο συνεργασίας της έδρας Ουνέσκο (α) Università di Roma Tre, Ιταλία, Υπεύθυνη: Καθ. Sandra Chistolini, β) University of Oradea, Ρουμανία, Υπεύθυνη: Καθ. Monica Secui, γ) University of Presov, Σλοβακία, Υπεύθυνη: Καθ. Iveta Kovalcikova). Στο έργο συμμετέχουν επίσης δεκαπέντε βοηθοί εταίροι από τις συμμετέχουσες χώρες (κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί κοινωφελείς οργανισμοί). Ο σκοπός του ερευνητικού αυτού έργου είναι διττός: Αρχικά να προσεγγίσει το θέμα-πρόβλημα της έμμεσης επιζήμιας επίδρασης της βίας κατά των γυναικών μητέρων στα παιδιά τους όταν αυτά εκτίθενται σε αυτήν μέσα στην οικογενειακή σφαίρα και το θέμα της ενσυναίσθησης των μητέρων σε σχέση με την έμμεση αυτή επίδραση της βίας στα παιδιά τους. Συνεπακόλουθα, το έργο επιδιώκει να προσεγγίσει τα προβλήματα της έλλειψης ερευνητικών δεδομένων σε σχέση με το θέμα και της έλλειψης ευαισθητοποίησης και δράσης. Ο διττός αυτός σκοπός του έργου θα επιτευχθεί μέσω α) της Συλλογής Δεδομένων σε σχέση με την επίγνωση των μητέρων για την έμμεση επιζήμια επίδραση της βίας που δέχονται οι ίδιες στα παιδιά τους όταν αυτά είναι μάρτυρες, β) της Διερεύνησης της έμμεσης επιζήμιας επίδρασης της βίας αυτής στα παιδιά και της Σύγκρισης των αντιλήψεων των παιδιών αυτών για τη βία και για την αυτοεικόνα τους με αυτές παιδιών που δεν έχουν εκτεθεί σε σκηνές βίας κατά της μητέρας τους, γ) της Παραγωγής ερευνητικά παραγόμενου υλικού – εγχειρίδια με κατευθυντήριες γραμμές (για γονείς, δασκάλους και κοινωνικούς λειτουργούς), ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό, τηλεοπτικά σποτάκια με κοινωνικά μηνύματα, δ) της συνεχούς δια-δικτυακής επικοινωνίας και ενημέρωσης και ε) της πολυεπίπεδης διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Το έργο είναι καινοτόμο από πλευράς περιεχομένου και ερευνητικής μεθοδολογίας ενώ τα αποτελέσματά του μπορούν να συνεισφέρουν κατά πολύ στις υφιστάμενες πρακτικές και πολιτική της Ε.Ε σχετικά με το θέμα της έμμεσης επιζήμιας επίδρασης της βίας κατά των γυναικών - μητέρων στα παιδιά τους όταν αυτά εκτίθενται ως μάρτυρες σε αυτήν. Η διάρκεια του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου με το ακρωνύμιο VI.C.T.I.MS (VICTIMS = VI-ctimizing C-hildren T-hrough I-njuring M-other S = Θυματοποιώντας τα παιδιά τραυματίζοντας τις μητέρες) είναι 24 μήνες – 2 χρόνια.