Το πρόγραμμα Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας στην Κύπρο που στοχεύει στην καταγραφή του οικονομικού κλίματος διεξάγεται μέσω της συμμετοχής του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΚΟΕ), σε συνεργασία με την εταιρεία RAI Consultants Ltd, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Joint Harmonised European Union Programme for Business and Consumer Surveys.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Υπουργείο Οικονομικών, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη διεξαγωγή του έργου «Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας» στην Κύπρο.

 

 

 

 

Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας (Business and Consumer Surveys) στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και των προσδοκιών τους για διάφορα οικονομικά μεγέθη. Τα στοιχεία συλλέγονται μηνιαία, βάσει εναρμονισμένων ερωτηματολογίων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καλύπτουν τους τομείς των Υπηρεσιών, του Λιανικού Εμπορίου, των Κατασκευών, της Μεταποίησης, καθώς και νοικοκυριά-καταναλωτές. Οι έρευνες διενεργούνται ανάμεσα σε ανώτερα στελέχη εταιρειών σε δείγμα το οποίο δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε μεγαλύτερες επιχειρηματικές μονάδες. Για τα νοικοκυριά-καταναλωτές το δείγμα είναι τυχαίο και η έρευνα γίνεται τηλεφωνικώς.

Εναρμονισμένη Μεθοδολογία και ερωτηματολόγια

Δεδομένα

Δελτίο Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας

Η μηνιαία έκδοση «Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας» παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα των Ερευνών Οικονομικής Συγκυρίας (Business and Consumer Surveys) της Κύπρου. Στο δελτίο αναλύονται βραχυχρόνιες εξελίξεις στο επιχειρηματικό κλίμα (στις Υπηρεσίες, Λιανικό Εμπόριο, Κατασκευές και Μεταποίηση), καθώς και τάσεις στις προσδοκίες των νοικοκυριών για την οικονομική τους κατάσταση και της οικονομίας γενικότερα, όπως αποτυπώνονται στις μηνιαίες Έρευνες που διεξάγονται μεταξύ ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας - ΚΟΕ (ιστορικά στοιχεία)