ΕΙΣΤΕ ΕΚΘΕΤΗΣ;

-> Συμμετοχή στην Έκθεση Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας


Με δικό σας περίπτερο, το οποίο θα φέρει το λογότυπό της εταιρείας/οργανισμού σας, έχετε τη δυνατότητα να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους για τις δραστηριότητές σας και να συγκεντρώσετε βιογραφικά σημειώματα από υποψήφιους/ιες.

-> Συμμετοχή Στελεχών σε Εργαστήρια CV Clinic και Mock Interviews


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ

ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ

Λόγω περιορισμένου χώρου, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οδηγίες Συμμετοχής για Εκθέτες
 
Α. Αίτηση Συμμετοχής
1.Οι αιτήσεις για συμμετοχή πρέπει να υποβάλλονται στους διοργανωτές το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που έχει ανακοινωθεί.
2.Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τους Κανονισμούς Συμμετοχής χωρίς καμία επιφύλαξη.
3.Οι κανονισμοί συμμετοχής, οποιεσδήποτε τροποποιήσεις, προσθήκες ή ακυρώσεις αυτών, η αίτηση συμμετοχής και η επιστολή παραχώρησης χώρου από τους διοργανωτές, αποτελούν το συμβόλαιο μεταξύ του εκθέτη και των διοργανωτών.
4.Οι διοργανωτές έχουν αποκλειστικό δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης οποιοσδήποτε αίτησης και δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν δικαιολογητικά για τη σχετική απόφαση τους.
 
Β. Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος στην εκδήλωση ως Εκθέτες
1.Εταιρείες, Οργανισμοί, Κυβερνητικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Δημόσιες Αρχές, Φορείς ή/και άλλες οντότητες που οι Διοργανωτές θεωρούν ότι έχουν σχέση με την έκθεση.
2.Οι διοργανωτές καθορίζουν τον κύκλο των προϊόντων/υπηρεσιών που καλύπτει η έκθεση και διατηρούν το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίζουν κατά πόσο ένα προϊόν/υπηρεσία μπορεί να παρουσιαστεί στην έκθεση ή όχι.
 
Γ. Παραχώρηση Χώρου
1.Οι διοργανωτές έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα κατανομής των εκθεσιακών χώρων. Η συμμετοχή στην έκθεση είναι δωρεάν.
2.Η κατανομή χώρων γίνεται με σειρά προτεραιότητας και διακόπτεται όταν συμπληρωθούν όλοι οι χώροι.
3.Οι εκθέτες ενημερώνονται γραπτώς για την επιτυχή υποβολή του αιτήματός τους για κράτηση εκθετηρίου και για τη σχετική χρέωση (Βεβαίωση Κράτησης Εκθετηρίου).
4.Απαγορεύεται αυστηρά η μεταβίβαση, παραχώρηση, ή εκχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτους, για μέρος ή ολόκληρο το χώρο που παραχωρήθηκε χωρίς την ενημέρωση και έγκριση των διοργανωτών. Απαγορεύεται επίσης η ανταλλαγή χώρων μεταξύ των εκθετών, χωρίς την γραπτή άδεια των Διοργανωτών.
6.Την κατασκευή και τοποθέτηση των «Εκθετηρίων/Περιπτέρων» αναλαμβάνουν οι διοργανωτές. Απαγορεύεται στους εκθέτες να επιφέρουν οποιεσδήποτε αλλαγές στο χώρο. Για τυχόν εργασίες που αφορούν τη διαμόρφωση του χώρου πρέπει να εξασφαλίζεται εκ των προτέρων άδεια από τους Διοργανωτές.
7.Αν ο εκθέτης αποφασίσει ν’ ακυρώσει τη συμμετοχή του στην έκθεση τότε θα πρέπει να ενημερώσει τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες προηγουμένως.
 
Δ. Υπηρεσίες (Ηλεκτρισμός και διαδίκτυο)
1.Θα λειτουργήσουν σταθμοί φόρτισης για υπολογιστές. Δεν θα παρέχεται ηλεκτρική εγκατάσταση σε κάθε περίπτερο. 
2.Η σύνδεση με το διαδίκτυο θα είναι δωρεάν.
3.Οι διοργανωτές επιφυλάσσουν το δικαίωμα ν’ αποσυνδέσουν οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις που έγιναν χωρίς την έγκριση τους.
 
Ε. Ευθύνες και καθήκοντα εκθετών
1.Οι εκθέτες πρέπει να εφαρμόζουν τους κανονισμούς, διαφορετικά οι διοργανωτές δικαιούνται να κλείσουν αμέσως το περίπτερο του εκθέτη, ο οποίος δεν θα μπορεί να προβάλει οποιεσδήποτε απαιτήσεις.
2.Ο εκθέτης θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμπεριφορά των υπαλλήλων του καθώς και για οποιεσδήποτε ζημιές που θα προκληθούν σε πρόσωπα ή αντικείμενα από υπαιτιότητα του ιδίου, των υπαλλήλων του ή εξαιτίας της κατάστασης του περιπτέρου του.
3.Ο εκθέτης είναι υποχρεωμένος να μετακινήσει τα εκθέματα του αμέσως μετά το τέλος της έκθεσης, εντός των χρονικών πλαισίων που θα τεθούν από τους Διοργανωτές.
 
ΣΤ. Απαγορεύεται αυστηρώς:
1.Η πρόκληση οποιοσδήποτε μορφής οχληρότητας στους εκθέτες και το κοινό.
2.Η διαφήμιση σε βάρος άλλου εκθέτη, καθώς και αυτή που δεν έχει σχέση με την έκθεση και τα εκθέματα, και η διαφήμιση προϊόντων τρίτων.
3.Η τοποθέτηση διαφημίσεων στις εξωτερικές πλευρές των περιπτέρων.
4.Η διανομή διαφημιστικού υλικού έξω από το χώρο που παραχωρήθηκε.
5.Η τοποθέτηση αντικειμένων έξω από το χώρο που παραχωρήθηκε ή κατά τρόπο που να προεξέχουν ή κατά τρόπο που να επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της έκθεσης ή που να κατευθύνουν το κοινό.
6.Η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών.
Ζ. Ασφάλεια - Υποχρεώσεις Εκθετών
1.Οι εκθέτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά υποστούν τα εκθέματα και οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός τους από φωτιά, κλοπή, φθορά, απώλεια ή ζημιά λόγω διαρροής νερού ή ζημιά λόγω οποιονδήποτε ενεργειών για κατάσβεση πυρκαγιάς ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία.
2.Οι εκθέτες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε δυστυχήματα ή/και ατυχήματα ή/και παραλίγο ατυχήματα υπαλλήλων ή εκθετών, επισκεπτών στο περίπτερο του ή γειτνιάζοντα περίπτερα, που πιθανό να συμβούν λόγω της δραστηριότητάς τους ή για οποιονδήποτε λόγο που έχει σχέση με τη συμμετοχή του. Παράλληλα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά, ή ατύχημα προκληθεί λόγω της συμμετοχής του για την οποία είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι ή οποιοδήποτε πρόσωπο παίρνει οδηγίες ή/και εντολές από αυτούς και επηρεάζει τα περιουσιακά στοιχεία, έπιπλα και κτίρια που ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ή σε οποιοδήποτε τρίτο.
3.Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τους κινδύνους που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2 πιο πάνω και οι εκθέτες δεν δικαιούνται να έχουν οποιαδήποτε απαίτηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανεξάρτητα από τους λόγους που θα δημιουργήσουν τέτοιους κινδύνους η και ζημιές.
4.Οι εκθέτες πρέπει να εξασφαλίσουν και καταθέσουν ασφαλιστική κάλυψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως εξής:
  • έναντι τρίτου για κάλυψη ατυχημάτων/ζημιών σε πρόσωπα ή/και περιουσίες για τα οποία θα είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι ή το προσωπικό τους για το ελάχιστο ποσό €100.000,00 ( εκατό χιλιάδες ευρώ).
  • έναντι όλων των κινδύνων (all risk) που θα καλύπτει τα εκθέματα περιουσιακά στοιχεία και σταντ είτε αυτά ανήκουν στους ίδιους είτε σε τρίτους.
  • για έξοδα που πιθανό να υποστούν λόγω μη πραγματοποίησης ή αναβολής της έκθεσης για οποιοδήποτε λόγο.
  • ασφάλεια ευθύνης εργοδότη
5.Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου θα έχουν το δικαίωμα έκδοσης οδηγιών σχετικά με την ασφάλεια του χώρου και οι εκθέτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις οδηγίες και να μη παρεμποδίζουν μ' οποιονδήποτε τρόπο την πρόσβαση των εκπροσώπων των πιο πάνω υπηρεσιών προς συστήματα ασφαλείας, πυροσβεστήρες, εξόδους κινδύνου κ.λ.π.
6.Οι εκθέτες οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε ο εξοπλισμός ή άλλα αντικείμενα να είναι κατάλληλα προφυλαγμένα για ν’ αποφεύγεται η πρόκληση ατυχημάτων.
7.Οι έξοδοι ασφάλειας και οι διάδρομοι διαφυγής των περιπτέρων πρέπει να είναι πάντοτε ελεύθεροι και να μη παρεμποδίζεται η διέλευση, η χρήση απ’ οποιαδήποτε αντικείμενα.
 
Η. Αποστολή Υλικού
1.Σε περίπτωση που εκθέτες θέλουν να στείλουν κάποιο υλικό σχετικό με τη συμμετοχή τους παρακαλούμε όπως σε κάθε κιβώτιο αναγράφεται με μεγάλα γράμματα το όνομα του εκθέτη, ο αριθμός του περιπτέρου που του παραχωρήθηκε και αποστέλλεται στη διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά
Κέντρο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων
1678 Λευκωσία - Κύπρος
Τηλ: 00357- 22894057
Οι εκθέτες πρέπει να επιβεβαιώνουν ότι τα κιβώτια τους θα φθάσουν έγκαιρα και όχι αργότερα από τις 03 Απριλίου 2023. Οι Διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για καθυστερημένες αφίξεις.
 
Θ. Διαφήμιση
1.Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για τη διαφήμιση και προβολή της εκδήλωσης. Εκθέτες που το επιθυμούν, θα μπορούν να διαφημίσουν ανεξάρτητα, την παρουσία τους στην εκδήλωση.
 
Ι. Γενικές Πρόνοιες
1.Οι διοργανωτές δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, σε περίπτωση κατά την οποία, για λόγους ανώτερους της θέλησης τους, ή για οποιοδήποτε λόγω η εκδήλωση δεν πραγματοποιηθεί ή διοργανωθεί σε άλλες ημερομηνίες από εκείνες που ορίστηκαν.
2.Οι διοργανωτές δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, για την προστασία των εκθεμάτων γενικά, υλικών, επίπλων, διακοσμητικών ή οποιονδήποτε κατασκευαστικών έργων μέσα στους παραχωρημένους χώρους, ούτε για απώλεια, φθορά, καταστροφή ή κλοπή τούτων, τόσο κατά την προετοιμασία και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης όσο και μετά τη λήξη της.
 
Κ. Φωτογραφίες
1.Οι Διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν φωτογραφίες από εκθέματα και περίπτερα εκθετών για σκοπούς προβολής.
 
Λ. Αποδοχή Κανονισμών
1.Ο εκθέτης, με την υποβολή της αίτησης του, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί όλους τους όρους των Κανονισμών. Σε περίπτωση παράβασης, οι Διοργανωτές επιφυλάσσουν το δικαίωμα τους να λάβουν μέτρα, περιλαμβανομένου και του αποκλεισμού του εκθέτη από τη συγκεκριμένη έκθεση, ή από μελλοντικές εκθέσεις και του κλεισίματος του περιπτέρου του χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
2.Οι Διοργανωτές επιφυλάσσουν το δικαίωμα για οποιοδήποτε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τους κανονισμούς αυτούς ή από τους νόμους του Κράτους.
3.Με την ασφαλιστική κάλυψη που αναφέρεται στην παράγραφο «Ι» πρέπει να εξασφαλίζεται η απαλλαγή των Διοργανωτών, των υπαλλήλων και της Διοίκησης από οποιαδήποτε απαίτηση οποιουδήποτε.
4.Η ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης θα αρχίζει από την ημέρα της πρώτης εισόδου του εκθέτη ή και υπαλλήλων του στον εκθεσιακό χώρο μέχρι και την αποχώρηση τους.
5.Ο εκθέτης θα ασφαλίζει και αποζημιώνει τους Διοργανωτές έναντι ζημιών τις οποίες τυχόν θα υποστούν σαν αποτέλεσμα της απώλειας περιουσιακών στοιχείων, του θανάτου ή τραυματισμού οποιουδήποτε ατόμου (περιλαμβανομένων εκθετών, του κοινού και του προσωπικού των Διοργανωτών ή αντιπροσώπων ή εργολάβων) που προέρχονται από οποιοδήποτε περιορισμό ή όρο που εμποδίζει την κατασκευή, συμπλήρωση τροποποίηση ή αποσυναρμολόγηση εκθετηρίων/σταντ, ή για εισαγωγή, τοποθέτηση, ή εξαγωγή εκθεμάτων ή για τη διακοπή ή κακή λειτουργία της έκθεσης, ή για τροποποίηση ή συμπλήρωση των παρόντων κανονισμών που προέρχεται από οποιοδήποτε λόγο πέρα από τον έλεγχο της.