Η Ανασκόπηση της Κυπριακής Οικονομικής Πολιτικής δημοσιεύεται δύο φορές τον χρόνο από το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στόχος της ανασκόπησης είναι η δημοσίευση εργασιών υψηλής ποιότητας για ευρωπαϊκά και παγκόσμια οικονομικά ζητήματα που ενδιαφέρουν την Κύπρο, που απευθύνονται σε ένα ευρύ κοινό πολιτικών και επαγγελματιών. Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Κέντρο στοχεύει σε υψηλής ποιότητας έρευνα προσανατολισμένη στην πολιτική στα οικονομικά. Ενώ δίνεται έμφαση σε θέματα που αφορούν την κυπριακή οικονομία, η έρευνα στο ΚΟΕ έχει ευρεία προοπτική και στοχεύει σε αποτελέσματα υψηλών ακαδημαϊκών προδιαγραφών με ευρύ διεθνές ενδιαφέρον. Το ΚΟΕ λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Διευθυντής του εκλέγεται μεταξύ των ανώτατων στελεχών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και έχει τη συνολική ευθύνη για τη διοίκηση και την εποπτεία της έρευνας.