Κανόνες Προπτυχιακής Φοίτησης

Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούνται από 240 π.μ., όπως ορίζεται στα αναλυτικά προγράμματα των Τμημάτων. Ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία έως πέντε μαθήματα ελεύθερης επιλογής, εκτός της κύριας ειδικότητας του φοιτητή, από δύο ή τρεις διαφορετικές Σχολές. Για όσα Τμήματα απαιτούν να έχουν τρία (3) μαθήματα ελεύθερης επιλογής, αυτά πρέπει να επιλέγονται από δύο (2) τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές και όσα έχουν τέσσερα (4) μαθήματα και άνω, από τρεις (3) τουλάχιστον διαφορετικές Σχολές. Η οικεία Σχολή μπορεί να είναι η μία από τις Σχολές. Τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται από το Συμβούλιο Αθλητισμού, το Κέντρο Γλωσσών και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας θα θεωρούνται ότι ανήκουν σε δικές τους ανεξάρτητες Σχολές. Σημειώνεται πως τα μαθήματα του Κέντρου Επιχειρηματικότητας θα αναγνωρίζονται νοουμένου ότι δεν θα υπάρχει αλληλοεπικάλυψη με άλλα μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές, ενώ η έγκριση αναγνώρισης τους θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των οικείων Τμημάτων των φοιτητών. Ο αριθμός των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής σε συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσδιορίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Σε περίπτωση διατμηματικών προγραμμάτων που προσφέρονται μεταξύ δύο διαφορετικών Σχολών, ο φοιτητής επιτρέπεται να παρακολουθεί μέχρι 4 (τέσσερα) μαθήματα ελεύθερης επιλογής, με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτει το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά ½ της μονάδας. Κατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Ο τελικός βαθμός ενός προπτυχιακού φοιτητή, και κατά συνέπεια η τάξη του Πτυχίου του Άριστα με Διάκριση (9,5-10), Άριστα (8,5-9,49), Λίαν Καλώς (6,5-8,49), Καλώς (5,5-6,49) και Ικανοποιητικώς (5-5,49) υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος όλων των μαθημάτων που ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει επιτυχώς. Η στάθμιση βασίζεται στις π.μ. του κάθε μαθήματος.
Οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας κάθε εξαμήνου. Οι εγγραφές στα μαθήματα εκάστου Χειμερινού Εξαμήνου θα γίνονται 1 – 2 Σεπτεμβρίου και η έναρξη των μαθημάτων την αμέσως επόμενη Δευτέρα ή Πέμπτη.
Η φοίτηση προπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή Πτυχίου σε αυτόν, μόλις ο φοιτητής συμπληρώσει συνολικά δώδεκα εξάμηνα φοίτησης. Νοείται ότι, στα δώδεκα εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του φοιτητή. Φοιτητής διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών όταν δε δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του στα 12 εξάμηνα, χωρίς να χρειαστεί να υπερβεί το μέγιστο επιτρεπτό διδακτικό φόρτο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου που είναι 42 π.μ., για ένα ή και περισσότερα από τα εναπομείναντα για αυτό εξάμηνα.
Οποιοσδήποτε φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του, για ένα ή δύο εξάμηνο φοίτησης. Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εξάμηνα φοίτησης. Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης μπορεί να αιτηθεί φοιτητής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όταν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Ο φοιτητής καταθέτει αίτηση στο Τμήμα με κοινοποίηση στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία την προωθεί στο Ιατροσυμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος εξουσιοδοτεί τριμελή επιτροπή με τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας για εξέταση των αιτημάτων.
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί, κατά την κρίση του Κέντρου Γλωσσών, μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση ξένης γλώσσας, η οποία καταγράφεται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας.