2019
2018
  • Κχατάπ Ε, Κωνσταντή Μ, Τσαντάκη Μ, Χρίστου Ε, Πίτσιος Κ. Φυσικές κνιδώσεις. Ελληνική Αλλεργιολογία & Κλ. Ανοσολογία, υπό δημοσίευση.
  • Tsappa I, Missouris C, Psarellis S. Acyclovir-induced thrombocytopaenia in a patient with SLE. BMJ Case Rep. 2018 Jun 8;2018.doi: 10.1136/bcr-2018-225118
2017