• Για ηλεκτρονική παραγγελία πατήστε εδώ .
 • Για οδηγίες ηλεκτρονικής παραγγελίας πατήστε εδώ.

Η Αναλυτική Βαθμολογία δείχνει ανά εξάμηνο τον μέσο όρο των μαθημάτων του φοιτητή, καθώς επίσης και το μέσο όρο της συνολική βαθμολογίας του.

Η Βεβαίωση Φοίτησης είναι έγγραφο, το οποίο πιστοποιεί ότι κάποιος φοιτητής έχει εγγραφεί ή/και φοιτά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Τόσο η Αναλυτική Βαθμολογία όσο και η Βεβαίωση Φοίτησης για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές, ετοιμάζονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Υ.Σ.Φ.Μ. στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα.

 Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ενημερώνει ότι με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, και συγκεκριμένα από τις 02 Σεπτεμβρίου 2013, ισχύουν οι πιο κάτω χρεώσεις:

 • Για έκδοση Βεβαίωσης Φοίτησης/Έγγραφης και Αναλυτικής Βαθμολογίας: €2 για κάθε πρωτότυπο πιστοποιητικό και €1 για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο.
 • Για μετάφραση Αναλυτικής Βαθμολογίας στα Αγγλικά:
  • 1 πρωτότυπο €10,00

  • 2 πρωτότυπα €15,00

  • 3 πρωτότυπα €20,00

  • 4 πρωτότυπα €25,00

  • 1 αντίγραφο €1,00

 • Για μετάφραση Πτυχίου: €8 για κάθε πρωτότυπο πιστοποιητικό και €1 για κάθε πιστοποιημένο αντίγραφο.
 • Έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης ξένης γλώσσας: €3

Επισημαίνεται ότι, όλες οι εισπράξεις κατατίθενται στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

ΔΟΑΤΑΠ:

Αναλαμβάνουμε, μετά από ηλεκτρονικό αίτημα στο οποίο θα πρέπει να δηλώσετε τα στοιχεία σας (ονοματεπώνυμο και αριθμό πολιτικής ταυτότητας), να αποστείλουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν το Πανεπιστήμιο Κύπρου (αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, ελληνική και αγγλική βεβαίωση τόπου πραγματοποίησης σπουδών) στο ΔΟΑΤΑΠ με κοινοποίηση εσάς. Δική σας ευθύνη είναι να ανεβείτε στην πλατφόρμα του ΔΟΑΤΑΠ και να αιτηθείτε ηλεκτρονικά για την αναγνώριση του πτυχίου σας.

Σφραγίδα Χάγης/Appostile για έγγραφα που εκδίδονται από την ΥΣΦΜ και αφορά μόνο φοιτητές

Πιστοποιούμε έγγραφα τα οποία εκδίδονται από το Γραφείο Εξυπηρέτησης της ΥΣΦΜ και στη συνέχεια τα προσκομίζετε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ή στο Υπουργείο Εξωτερικών ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, προκειμένου να εξασφαλίσετε τη Σφραγίδα Χάγης.