Ερευνητικοί στόχοι Τμήματος Επιστημών της Αγωγής

– Διεξαγωγή ερευνών που να ακολουθούν διεθνή πρότυπα καθώς και θέματα ηθικής και δεοντολογίας και να μπορούν να συμβάλουν σε συνεχείς συζητήσεις σχετικά με τη φύση και την αποστολή της εκπαίδευσης.

– Διεξαγωγή ερευνών που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής, την αναδιαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών και την επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

– Διάχυση της γνώσης που προκύπτει από την έρευνα μέσω επιστημονικών περιοδικών, συνεδρίων και συμποσίων.

Μεθοδολογία έρευνας

Τα μέλη του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής χρησιμοποιούν  ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, για να δίνουν απαντήσεις  στα ερευνητικά ερωτήματα που θέτουν. Όσον αφορά στις ποσοτικές μεθόδους, αξιοποιούνται τόσο βασικές προσεγγίσεις ποσοτικής ανάλυσης (π.χ. ανάλυση διασποράς, παραγοντική ανάλυση, ανάλυση παλινδρόμησης κ.λπ.), καθώς και πιο προηγμένες στατιστικές προσεγγίσεις και τεχνικές, όπως τα πολυεπίπεδα μοντέλα ανάλυσης, τα δομικά μοντέλα εξισώσεων, μοντέλα από τη σύγχρονη θεωρία μέτρησης (μοντέλα IRT) καθώς και η ανάλυση γενικευσιμότητας. Όσον αφορά την ποιοτική έρευνα, τα μέλη του Τμήματος αξιοποιούν  διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις (π.χ. εθνογραφία, φαινομενολογία, θεμελιωμένη θεωρία, βιογραφική έρευνα και έρευνα δράσης) και χρησιμοποιούν ποικιλία μεθόδων συλλογής δεδομένων (π.χ., εις βάθος συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και ανάλυση εγγράφων). Μέλη του Τμήματος χρησιμοποιούν , επίσης, προσεγγίσεις μεικτών μεθόδων τόσο στο επίπεδο του ερευνητικού σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. Τέλος, μέλη του Τμήματος αξιοποιούν  μετα-αναλυτικές προσεγγίσεις για τη σύνθεση ποσοτικών ερευνητικών ευρημάτων και πραγματοποιούν δευτερεύουσες αναλύσεις διεθνών συγκριτικών μελετών.

Εκπαίδευση στην έρευνα
Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής προσφέρει ένα υποχρεωτικό ερευνητικό μάθημα για προπτυχιακούς φοιτητές που καλύπτει θέματα όπως ο σχεδιασμό μιας έρευνας και η χρήση βασικών ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων για απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων.  Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Τμήμα προσφέρει μια ποικιλία μαθημάτων για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, όπως οι μέθοδοι ανάλυσης λόγου (ΕΠΑ 520), η Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση (ΕΠΑ 682), η χρήση βασικών μονοδιάστατων και πολυδιάστατων στατιστικών τεχνικών για την ανάλυση ποσοτικών δεδομένων (ΕΠΑ 683), τα πολυεπίπεδα μοντέλα ανάλυσης (ΕΠΑ 780) και τα δομικά μοντέλα εξισώσεων (ΕΠΑ 788).