Γενικές Ανακοινώσεις για Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές του Τμήματος

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου Τμήματος ΕΠΑ

Bεβαιώσεις που αφορούν φοιτητές/τριες και εργοδοτούμενους στο Τμήμα ΕΠΑ (17/06/2021)

Προπτυχιακά

Ανακοινώσεις Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2023-24

Προγραμματισμός Ετους 2023-24

Δομή Προγραμμάτων Σπουδών Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης (13/7/21)

Σχολική Εμπειρία 2023-24  

Ανακοίνωση προς φοιτήτριες/φοιτητές  Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ: Ο κατάλληλος προγραμματισμός σε σχέση με το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε εξαμήνου, ώστε να μην προκύπτουν συγκρούσεις πρωινών μαθημάτων με το μάθημα της Σχολικής Εμπειρίας ΙΙΙ (ΕΠΑ 429/ΕΠΑ439), αποτελεί θεμελιώδη ευθύνη των φοιτητών/τριών. Όπως είναι γνωστό, δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εγγραφή σε μαθήματα τα οποία συγκρούονται ως προς τις ώρες διεξαγωγής τους. Η Σχολική Εμπειρία ΙΙΙ καταλαμβάνει το χρονικό διάστημα 07.30 -13.30. Ως εκ τούτου δεν νοείται ταυτόχρονη εγγραφή σε άλλο μάθημα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (και μόνο) όπου υπάρχει τεκμηριωμένος λόγος που επιβάλλει την εγγραφή σε μάθημα, τότε θα πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Τμήματος ΕΠΑ (κα Νάσια Κώστα, [email protected], τηλ. 22892942), ώστε να αξιολογηθεί από την Επιτροπή Σχολικής Εμπειρίας.

________________________________

Εσωτερικά Κριτήρια Αντιστοίχισης Μαθημάτων από Μετεγγραφή

Εγχειρίδιο Χρήσης συστήματος Αναγνώρισης Μαθημάτων (17/06/2021)

Επάρκεια Ξένης Γλώσσας για κατάθεση πτυχίο Δημοτικής και Προδημοτικής στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία (17/06/2021)

Σύστημα αξιολόγησης προγράμματος Σπουδών CAPP

Σημαντική ανακοίνωση:
Βάσει των κανονισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου η φοίτηση και η παρακολούθηση των μαθημάτων σε όλα τα Τμήματα είναι συνεχής και υποχρεωτική. Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, με απόφασή του (13η Συνεδρία, 19/12/2018) υπογραμμίζει την ανάγκη ανελλιπούς παρακολούθησης των μαθημάτων. Φοιτητές/φοιτήτριες που σημειώνουν πέρα των έξι (6) απουσιών θα παραπέμπονται στο Συμβούλιο του Τμήματος. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να προσκομίζουν δικαιολογητικό της απουσίας τους, εκτός και αν πρόκειται για απρόοπτα συμβάντα, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δύο (2) απουσίες.


Μεταπτυχιακά

Εγγραφές  μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Φοιτητών  σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους συντονιστές του προγράμματος για ενημέρωση σχετικά με τη δομή και τις εγγραφές σε μαθήματα.

**********************************************************************************

Πληροφορίες για την υποβολή αιτήσεων στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ Ορίζεται τριμελής ενδοτμηματική επιτροπή, η οποία αναλαμβάνει τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Η επιτροπή αποτελείται από το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (μέλη ΔΕΠ) του κάθε προγράμματος και από άλλα μέλη ΔΕΠ αν χρειαστεί. Η ενδοτμηματική επιτροπή για κάθε πρόγραμμα αποφασίζεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά από το Συμβούλιο του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής.

Κριτήρια συνεντεύξεων για εισδοχή στα προγράμματα 

 • Κατανόηση της φύσης του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος για το οποίο γίνεται η αίτηση (20%)
 • Ικανότητα επεξήγησης της σύνδεσης μεταξύ των προϋπάρχουσων σπουδών στην εκπαίδευση ή σε συναφές αντικείμενο με το μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα για το οποίο γίνεται η αίτηση (20%)
 • Υψηλή δέσμευση για μελέτη και έρευνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράμματος για το οποίο γίνεται η αίτηση (20%)
 • Επεξήγηση του περιεχομένου και διαδικασίας που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση προηγούμενης έρευνας σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο (σε περίπτωση που η αίτηση γίνεται για δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο ή για απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών (20%)
 • Ικανότητα έκφρασης ερευνητικών ενδιαφερόντων και επεξήγηση του βαθμού στον οποίο σχετίζονται με το πρόγραμμα (10%)
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (10%)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μαθησιακά αποτελέσματα
Πολιτική Διασφάλιση ποιότητας διδασκαλίας: https://www.ucy.ac.cy/graduateschool/documents/Phd/GREEK_QualityofTeachingPolicyDocument.pdf
Διδακτική μεθοδολογία
 • Διαλέξεις
 • Ομαδικές συζητήσεις, εργασίες και παρουσιάσεις
 • Ανταλλαγή επιχειρημάτων
 • Μελέτη πρωτογενών πηγών
 • Μελέτη και κριτική τοποθέτηση κειμένων
 • Προβολή βίντεο, ντοκιμαντέρ
 • Συζήτηση μελετών περίπτωσης
 • Εμπλοκή σε φόρουμ ανταλλαγής απόψεων
Αξιοποίηση της τεχνολογίας για σκοπούς διδασκαλίας
 • Αξιοποίηση δυνατοτήτων του προγράμματος Blackboard για πρόσβαση των φοιτητών και φοιτητριών στις παρουσιάσεις των μαθημάτων και στα αναγνώσματα, καθώς και για κατάθεση των εργασιών τους
 • Εργασία σε ομάδες με την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση όπου χρειάζεται (μέσω Teams, Zoom κτλ.)
 • Φόρουμ ανταλλαγής απόψεων
 • Αξιοποίηση ιστοσελίδων και βάσεων αναζήτησης εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκμάθηση λογισμικών για ανάπτυξη διδακτικού υλικού (όπου είναι απαραίτητο)
Φόρτος Εργασίας
Ο φόρτος εργασίας καθορίζεται με βάση τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του κάθε μαθήματος. Ένα ECTS ισοδυναμεί με 25 ώρες φόρτου εργασίας τουλάχιστον.
Ο κάθε διδάσκοντας και η κάθε διδάσκουσα κατανέμει τον φόρτο εργασίας ανάλογα με το περιεχόμενο και τη φύση του μαθήματος και ενημερώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες σχετικά.
Ένα μάθημα 12 ECTS αναμένεται να έχει φόρτο εργασίας περίπου 300 ώρες (12 ECTS Χ 25 ώρες) μέσα σε ένα εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά ανήκουν στα υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που χρειάζεται να παρακολουθήσει ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια.
Ο φόρτος εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Παρακολούθηση διαλέξεων
 • Ανάγνωση ακαδημαϊκών άρθρων και κεφαλαίων πριν από κάθε συνάντηση
 • Προετοιμασία και συγγραφή εργασίας
 • Προετοιμασία για παρουσίαση
 • Προετοιμασία για ενδιάμεση τελική εξέταση
 • Άλλες δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις, εργασίες που θα αποτελέσουν μέρος ενός ατομικού portfolio, συναντήσεις με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα του μαθήματος
Ένα μάθημα 30 ECTS αναμένεται να έχει φόρτο εργασίας περίπου 600 ώρες (30 ECTS Χ 25 ώρες) μέσα σε ένα εξάμηνο. Τα μαθήματα αυτά είναι ανήκουν στα Ερευνητικά και Συγγραφικά Στάδια.
Ο φόρτος εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Μελέτη της βιβλιογραφίας
 • Συλλογή δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Συγγραφή της διατριβής
 • Συναντήσεις με τον διδάσκοντα ή τη διδάσκουσα που επιβλέπει τη διατριβή

Μέθοδοι αξιολόγησης

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Μεταπτυχιακής Φοίτησης, η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται, κατά την κρίση του διδάσκοντος ή της διδάσκουσας και με την έγκριση του Τμήματος, με δύο τουλάχιστον αξιολογήσεις.

Η τελική εξέταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της συνολικής βαθμολογίας.

Πιο κάτω παρατίθενται ενδεικτικοί τρόποι αξιολόγησης:

 • Συμμετοχή στη συζήτηση και στις δραστηριότητες του μαθήματος
 • Παρουσίαση
 • Εργασία
 • Πορτφόλιο
 • Τελική εξέταση

 


Συνήθεις Ερωτήσεις Για Φοιτητές Επιπέδου Μάστερ

Συνήθεις Ερωτήσεις Για Φοιτητές Επιπέδου Διδακτορικού