Ο Τομέας Προώθησης και Προβολής απαρτίζεται από τα εξής γραφεία: Γραφείο Εκδόσεων, Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων, και Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Κεντρικών Εκδηλώσεων.

Το Γραφείο Εκδόσεων είναι αρμόδιο για την παραγωγή του κυριότερου όγκου των κεντρικών ενημερωτικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου (π.χ., Οδηγούς Σπουδών, Εκθέσεις Πεπραγμένων, ενημερωτικά έντυπα και φυλλάδια, κ.λπ.), καθώς και την υποστήριξη της ευρύτερης πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα εκδόσεων και γραφιστικών υπηρεσιών. Το Γραφείο ασχολείται, επίσης, με θέματα που αφορούν τη δομή και το περιεχομένο της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ υποστηρίζει το Πανεπιστήμιο στα θέματα Εκδοτικής Πολιτικής, καθώς και τη δραστηριότητα των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύπρου (παραγωγή και διακίνηση βιβλίων επιστημονικού ενδιαφέροντος).

Το Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων εκπροσωπεί το έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου, λειτουργώντας ως σημείο επαφής για τους λειτουργούς του Τύπου και άλλους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το προσωπικό του Γραφείου είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της εικόνας του Οργανισμού, την εξασφάλιση δημοσιότητας και τη διάδοση σημαντικών πληροφοριών στους λειτουργούς του Τύπου ή σε άλλους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Το Γραφείο είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικής επικοινωνίας για επικοινωνίες εντός και εκτός του Οργανισμού. Επιπρόσθετα, διασφαλίζει ότι ο Οργανισμός επικοινωνεί συνεπή μηνύματα σε όλα τα διαφορετικά ακροατήριά του, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και υποψηφίων φοιτητών, των εργαζομένων, των ενδιαφερόμενων μερών, των προμηθευτών, των δωρητών/χορηγών και των μέσων ενημέρωσης. Το προσωπικό του Γραφείου είναι, επίσης, υπεύθυνο για τη διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων όπως είναι συνεντεύξεις Τύπου, εκθέσεις, περιηγήσεις σε εκπροσώπους των ΜΜΕ, εκδηλώσεων σε συνεργασία με τμήματα/σχολές/οντότητες και εξωτερικούς φορείς, όπως είναι διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εικαστικές εκθέσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, επισκέψεις επισήμων, κ.ά.

Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων υποστηρίζει τον στόχο του Πανεπιστημίου για δημιουργία μιας δια βίου κοινότητας αποφοίτων, αλλά και λοιπών μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσα από την προσφορά ενημέρωσης, υπηρεσιών και ευκαιριών για ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή. Προσμένουμε στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, της υπερηφάνειας και της εθελοντικής και φιλανθρωπικής προσφοράς των αποφοίτων απέναντι στην πνευματική τους μητέρα. Το υπεύθυνο άτομο για τους απόφοιτους ασχολείται κυρίως με τον σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εκτέλεση μιας σειράς εκτεταμένων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν μια σειρά δραστηριοτήτων για την ενημέρωση των αποφοίτων και την παροχή συγκεκριμένων οφελών σε αυτούς/αυτές. Αντίστοιχα, το υπεύθυνο άτομο για την πανεπιστημιακή ανάπτυξη προετοιμάζει όλα τα σχέδια συγκέντρωσης οικονομικών πόρων και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με όλες τις στρατηγικές του οργανισμού, παρακολουθεί όλες τις δραστηριότητες συγκέντρωσης οικονομικών πόρων και διαχειρίζεται εξειδικευμένες καμπάνιες.

Το Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Επίσημων Εκδηλώσεων υλοποιεί δράσεις με στόχο τη διασύνδεση του έργου του Πανεπιστημίου Κύπρου με την ευρύτερη κοινωνία και την ανάδειξη της θετικής κοινωνικής επίδρασης της επιστήμης. Διοργανώνουμε και πραγματοποιούμε, κυρίως στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, μεγάλο αριθμό επίσημων τελετών και επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, είτε με αποκλειστικό διοργανωτή το Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε σε συνδιοργάνωση με άλλους φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό.