Γενικές Πληροφορίες

Οι ανταλλαγές αυτές δίνουν την ευκαιρία σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης για συμπλήρωση μέρους των σπουδών τους (ένα ή δύο εξάμηνα) της ίδιας ακαδημαϊκής χρονιάς. Οι φοιτητικές αυτές ανταλλαγές βασίζονται στην αμοιβαία αναγνώριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τα πανεπιστήμια αποστολής και αποδοχής.

Αυτό γίνεται με την εφαρμογή των προνοιών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης των Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System ECTS). Στο σύστημα αυτό 60 διδακτικές μονάδες αντιπροσωπεύουν το φόρτο εργασίας ενός ακαδημαϊκού έτους ενώ 30 μονάδες κάθε εξάμηνο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση των ανταλλαγών αυτών η ύπαρξη διμερούς συμφωνίας Erasmus μεταξύ των δύο ιδρυμάτων αποστολής και αποδοχής στο θέμα της σπουδής του φοιτητή.

Τα παρακάτω είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.

 • Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων που δεν προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 • Συναναστροφή με ντόπιους.
 • Eκμάθηση ξένων γλωσσών.
 • Γνωριμία με τον πολιτισμό και την κουλτούρα μιας ξένης χώρας.
 • Δημιουργία νέων γνωριμιών με φοιτητές όχι μόνο της χώρας υποδοχής, αλλά και άλλων χωρών.
 • Γνωριμία με το εκπαιδευτικό σύστημα άλλου πανεπιστήμιου ή χώρας.
 • Πρόσβαση σε άλλες κατηγορίες διδακτικού υλικού (οπτικοακουστικό, περιοδικά, κλπ).
 • Δημιουργία προϋποθέσεων για συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Εμβάθυνση και διεύρυνση επιστημονικών ενδιαφερόντων.
 • Ανάπτυξη της προσωπικότητας -εμπειρία του να ζεις μόνος.
 • Δημιουργία καινούριων προοπτικών (επαγγελματικών, εκπαιδευτικών).

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα στη σχετική ιστοσελίδα του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου.

Προϋποθέσεις και Κριτήρια

 Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές εγγεγραμμένοι σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις 27 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS+. Η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο Πρόγραμμα θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ.
 • Η φοίτηση στο ίδρυμα υποδοχής είναι δωρεάν, αλλά εκεί όπου υπάρχουν δίδακτρα στο ίδρυμα προέλευσης, αυτά θα πρέπει να καταβληθούν, όπως π.χ. σε μεταπτυχιακά προγράμματα (master).
 • Οποιεσδήποτε υποτροφίες έχουν εξασφαλίσει οι συμμετέχοντες φοιτητές δεν θα επηρεασθούν από την τυχόν συμμετοχή τους στην Κινητικότητα.
 • Η περίοδος σπουδών στο εξωτερικό μπορεί να είναι μεταξύ 3 και 12 μηνών ενώ στην περίπτωση των τοποθετήσεων από 2 μέχρι 12 μήνες.
 • Ένας φοιτητής δικαιούται να συμμετέχει σε κινητικότητα για σπουδές και τοποθετήσεις μέχρι 12 μήνες σε κάθε ένα από τους 3 κύκλους σπουδών.
 • Τα συνεργαζόμενα ιδρύματα ή και οργανισμοί και ο φοιτητής συμφωνούν όσον αφορά στο πρόγραμμα σπουδών ή το πρόγραμμα της κατάρτισης πριν από την αναχώρηση του φοιτητή.
 • Οι σπουδές που πραγματοποιούνται σε ιδρύματα του εξωτερικού θα πρέπει αναγνωρίζονται πλήρως από το ίδρυμα προέλευσης.
 • Το ίδρυμα υποδοχής δεν απαιτεί τέλη εγγραφής από τους φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας.
 • Οι πρωτοετείς φοιτητές εξαιρούνται συμμετοχής στις ανταλλαγές Erasmus για σπουδές. Δικαιούνται να συμμετέχουν σε τοποθετήσεις.

Πέρα από τα πιο πάνω, το Τμήμα Οικονομικών έχει θέσει κάποια επιπλέον κριτήρια για τη συμμετοχή των φοιτητών του στο πρόγραμμα.  Αρχικά, το Τμήμα θεωρεί ότι το πλέον κατάλληλο έτος σπουδών στα προπτυχιακά προγράμματα του τμήματος είναι το 3ο έτος.

Γενικά, η συμμετοχή στα προγράμματα Erasmus δεν πρέπει να επηρεάζει την ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών στο Π.Κ.. Για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου ο εξερχόμενος φοιτητής επιστρέφει το Εαρινό εξάμηνο στο Π.Κ. δεν πρέπει να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο Πανεπιστήμιο αποδοχής (π.χ. εξετάσεις) μετά από την έναρξη των μαθημάτων στο Π.Κ. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα συνιστά σε φοιτητές που σκέφτονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, να το συζητήσουν με τον ακαδημαϊκό τους σύμβουλο.

Συνήθως, η έγκριση για συμμετοχή γίνεται με βάση τα πιο κάτω κριτήρια:

 1. Ικανοποιητική ακαδημαϊκή επίδοση που να εξασφαλίζει ότι ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος ERASMUS, καθώς και ότι δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό η ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών στο Π.Κ.
 2. Διαθέσιμες θέσεις στο/α πανεπιστήμιο/α επιλογής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας των φοιτητών εφόσον ικανοποιείται το κριτήριο
Διαδικασία

Τα πρώτα βήματα της διαδικασίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:

 1. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν τα Πανεπιστήμια με τα οποία έχει συνεργασία το Τμήμα τους και τις διαθέσιμες θέσεις σε αυτές. Οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται στο διαδίκτυο στον ακόλουθο σύνδεσμο και κάτω από τον τίτλο Συμφωνίες ERASMUS+ ανά τμήμα για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024. Συγκεκριμένα για το Τμήμα Οικονομικών θα βρείτε τη λίστα των διμερών συμφωνιών για το έτος 2023-24 σε αυτόν τον σύνδεσμο. Σε αυτήν αναφέρεται και ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων για κάθε πανεπιστήμιο.
 2. Υπάρχουν δύο περίοδοι υποβολής δηλώσεων, μία για το χειμερινό εξάμηνο και μία για το εαρινό εξάμηνο. Οι ακριβείς ημερομηνίες ανακοινώνονται εγκαίρως από την Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024 (Εαρινό Εξάμηνο) θα πρέπει να υποβάλουν διαδικτυακά δηλώσεις ενδιαφέροντος εντός προκαθορισμένων ημερομηνιών (01/09/2023 – 18/09/2023).
 3. Η επιλογή θα γίνει βάσει των κριτηρίων που έχει θέσει το κάθε Τμήμα.
Για τα υπόλοιπα βήματα της διαδικασίας παρακαλώ συμβουλευτείτε το σχετικό έγγραφο σε αυτόν τον σύνδεσμο.
Αντιστοιχία Μαθημάτων

Οι εξερχόμενοι φοιτητές θα πρέπει να προσέξουν τα παρακάτω όσον αφορά την αντιστοίχηση μαθημάτων στη Συμφωνία Εκμάθησης:

 1. Δεν επιτρέπεται η αντιστοίχιση υποχρεωτικών μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Οικονομικών με μαθήματα Erasmus.
 1. Οι φοιτητές μπορούν να πάρουν μαθήματα στο εξωτερικό που δεν διδάσκονται στο Τμήμα μας.
 1. Οι εξερχόμενοι φοιτητές δεν μπορούν να πάρουν πάνω από 30 διδακτικές μονάδες ανά εξάμηνο στο εξωτερικό.
 1. Οι διδακτικές μονάδες που αναγνωρίζονται είναι αυτές του Πανεπιστημίου φιλοξενίας και όχι του αντίστοιχου δικού μας μαθήματος.
 
Επαφές

Για περισσότερες πληροφορίες και ερωτήσεις:

Τμήμα Οικονομικών
Νίκος Ζήρος
Συντονιστής
Τηλ.: +357 22893716
Γραφείο: ΟΕΔ02, 008
Κοσμητεία Σχολής ΟΕΔ
Υπεύθυνος Λειτουργός Σχολής
Τηλ.: +357 22893722
Γραφείο: ΟΕΔ02, 023
Γραφείο Erasmus
Γραφέας
Τηλ.: +357 22894282
Γραφείο: ΚΑΛ, Επίπεδο 0