Γενικές Πληροφορίες

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει την ευκαιρία σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου να φοιτήσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της κινητικότητας είναι η ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ του Τμήματος Οικονομικών και του πανεπιστημίου υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες για την εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές (π.χ. διαδικασίες, ημερομηνίες, συμφωνίες κλπ) θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του Γραφείου Κινητικότητας.

Διαδικασία Αίτησης
  1. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να βρουν τα πανεπιστήμια με τα οποία το Τμήμα Οικονομικών έχει συμφωνίες Erasmus+ στη σελίδα του Γραφείου Κινητικότητας. Στις συμφωνίες υπάρχει και ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων για κάθε πανεπιστήμιο υποδοχής.
  2. Οι αιτήσεις για το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025 υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο UCY Portal www.ucy.ac.cy/mobility μέχρι τις 05/02/2024.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία αίτησης θα βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα του Γραφείου Κινητικότητας.

Κριτήρια επιλογής Τμήματος Οικονομικών

Το Τμήμα Οικονομικών θεωρεί ότι το 3ο έτος του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών είναι το πιο κατάλληλο διάστημα για συμμετοχή στην κινητικότητα.

Φοιτητές και φοιτήτριες που σκέφτονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ενθαρρύνονται  να συμβουλεύονται τον/την ακαδημαϊκό/ή τους σύμβουλο πριν την υποβολή της αίτησης τους.

Η έγκριση της αίτησης για συμμετοχή στην κινητικότητα Erasmus+ γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Ικανοποιητική ακαδημαϊκή επίδοση που να εξασφαλίζει ότι ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος Erasmus+, καθώς και ότι δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό η ομαλή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
  2. Διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια επιλογής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο υποδοχής υπερβαίνει των αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας.
Φοίτηση στο πανεπιστήμιο υποδοχής

Ο μέγιστος διδακτικός φόρτος στο πανεπιστήμιο υποδοχής είναι 30 πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο.

Οι πιστωτικές μονάδες που αναγνωρίζονται είναι αυτές των μαθημάτων του πανεπιστημίου υποδοχής και όχι αυτές των αντίστοιχων μαθημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επίσης, η βαθμολογία αυτών μαθημάτων έχει τη μορφή επιτυχία/αποτυχία.

Σχετικά με την αναγνώριση των μαθημάτων το Τμήμα Οικονομικών έχει τους εξής κανόνες:

  1. Δεν επιτρέπεται η αντιστοίχιση υποχρεωτικών μαθημάτων του Πτυχίου Οικονομικών με μαθήματα του πανεπιστημίου υποδοχής.
  2. Επιτρέπεται η παρακολούθηση μαθημάτων που δεν διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Επικοινωνία

Νίκος Ζήρος, Συντονιστής Τμήματος Οικονομικών, Email: [email protected]
Μάριος Κυριάκου, Υπεύθυνος Λειτουργός Σχολής, Email: [email protected]
Γραφείο Κινητικότητας, Email: [email protected]