Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο
Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο περιέχει πληροφορίες για τις ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών/τριών στα μαθήματα, έναρξης μαθημάτων, τελευταίας ημερομηνίας επιλογής μαθημάτων, αφαίρεσης μαθημάτων, αποχώρησης από μαθήματα, λήξης μαθημάτων, καθώς και για τις ημερομηνίες προετοιμασίας για τις εξετάσεις, την περίοδο των εξετάσεων και των διακοπών κλπ.
Εγγραφές σε Μαθήματα
Κάθε εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια εγγράφεται σε μαθήματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του/της. Κατά κανόνα ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να εγγραφεί σε δεδομένο εξάμηνο φοίτησης σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι 30 ECTS. Στη θερινή περίοδο μπορεί να εγγραφεί σε μαθήματα που αντιπροσωπεύουν μέχρι και 15 ECTS. Δύναται να επιτραπεί αυξημένος φόρτος σε δεδομένο εξάμηνο, πέραν των 30 και μέχρι 45 ECTS, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι που υποβάλλονται από τον/τη φοιτητή/τρια στον/στην Πρόεδρο του τμήματος για έγκριση, μέσω αιτιολογημένου αιτήματος συνοδευόμενου από την αναλυτική βαθμολογία. Οι εγγραφές στα μαθήματα πραγματοποιούνται:
Χειμερινό Εξάμηνο = οι εγγραφές στα μαθήματα γίνονται 1-2 Σεπτεμβρίου και η έναρξη των μαθημάτων την αμέσως επόμενη Δευτέρα ή Πέμπτη.
Εαρινό Εξάμηνο = οι εγγραφές στα μαθήματα πραγματοποιούνται μία βδομάδα πριν από την έναρξη των μαθημάτων ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος BannerWeb.
 
Πριν από τις εγγραφές οι φοιτητές/τριες προτρέπονται να μελετήσουν τον Οδηγό Χρήσης του συστήματος στον οποίο υπάρχουν όλες οι βασικές πληροφορίες για την πραγματοποίηση των εγγραφών. Εγγραφές σε μαθήματα εντός του ακαδημαϊκού εξαμήνου, επιτρέπονται και εκτός της περιόδου εγγραφών, αλλά για καθυστερημένη εγγραφή φοιτητή/τριας σε μάθημα εντός του εξαμήνου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €50 ανα μάθημα, το οποίο κατατίθεται υπέρ του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών/τριών.
Συμπλήρωση ειδικού εντύπου.

 

Ο φοιτητής/τρια μπορεί να προσθέσει μάθημα μέχρι το τέλος της βδομάδας έναρξης μαθημάτων και μέχρι την τρίτη εβδομάδα μπορεί μόνο να αφαιρέσει. Αποχώρηση από μάθημα μετά την τρίτη και μέχρι και την έβδομη εβδομάδα συμπεριλαμβανομένης καταγράφεται στο δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας ως αποχώρηση. Ο/Η φοιτητής/τρια δεν μπορεί να αποχωρήσει από μάθημα μετά την έβδομη εβδομάδα. Αποχώρηση από μάθημα μετά από την έβδομη εβδομάδα βαθμολογείται αυτόματα με μηδέν (0).
Έκδοση Πανεπιστημιακής Κάρτας
Οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να φροντίσουν για την έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας. Η Πανεπιστημιακή κάρτα, η οποία είναι υποχρεωτική, επιτρέπει στους/στις φοιτητές/τριες να δανείζονται βιβλία από τη Βιβλιοθήκη, να έχουν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, να χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, κλπ.
Αλλαγή προγράμματος σπουδών
Αλλαγή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών εντός του τμήματος του/της φοιτητή/τριας επιτρέπεται με απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος και έγκριση του/της Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς να απαιτείται από το/τη φοιτητή/τρια να υποβάλει νέα αίτηση για εισδοχή στο τμήμα.
 
Το Συμβούλιο του τμήματος εγκρίνει τον αριθμό των μαθημάτων που ενδεχομένως θα αναγνωριστούν στο/στη φοιτητή/τρια και ενημερώνει τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 
Στο/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια που μετεγγράφεται από πρόγραμμα σπουδών ενός τμήματος σε πρόγραμμα σπουδών άλλου τμήματος στο νέο πρόγραμμα θα πιστώνεται το ήμισυ (50%) των ήδη καταβληθέντων διδάκτρων του αρχικού προγράμματος. Για τις μετεγγραφές μεταξύ προγραμμάτων του ιδίου τμήματος πιστώνεται όλο το ποσόν.
 
Η πίστωση διδάκτρων στο νέο πρόγραμμα σπουδών γίνεται αφού ο/η φοιτητής/τρια διευθετήσει όλες τις οικονομικές οφειλές στο αρχικό πρόγραμμα σπουδών.
 
Δεν επιστρέφεται η προκαταβολή των διδάκτρων που καταβάλλεται από το/τη φοιτητή/τρια με την αποδοχή της θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Ο/Η φοιτητής/τρια που αλλάζει πρόγραμμα σπουδών οφείλει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων που αναλογούν στο πρόγραμμα από το οποίο αναμένεται να αποφοιτήσει. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται επιστροφή διδάκτρων.
Αλλαγή Επιπέδου Φοίτησης

Αλλαγή επιπέδου σπουδών εντός του τμήματος του/της φοιτητή/τριας (π.χ. από Μάστερ σε Διδακτορικό) επιτρέπεται, με απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος και έγκριση της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών χωρίς να απαιτείται από το/τη φοιτητή/τρια να υποβάλει νέα αίτηση για εισδοχή στο τμήμα.

Το Συμβούλιο του τμήματος εγκρίνει τον αριθμό των μαθημάτων που ενδεχομένως θα αναγνωριστούν στο/στη φοιτητή/τρια και ενημερώνει τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο/στη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια που αλλάζει επίπεδο σπουδών από πρόγραμμα σπουδών ενός τμήματος σε πρόγραμμα σπουδών άλλου τμήματος, στο νέο πρόγραμμα θα πιστώνεται το ήμισυ (50%) των ήδη καταβληθέντων διδάκτρων του αρχικού προγράμματος. Για τις αλλαγές επιπέδου σπουδών μεταξύ προγραμμάτων του ιδίου τμήματος πιστώνεται όλο το ποσό.

Η πίστωση διδάκτρων στο νέο πρόγραμμα σπουδών γίνεται αφού ο/η φοιτητής/τρια διευθετήσει όλες τις οικονομικές οφειλές στο αρχικό πρόγραμμα σπουδών.

Δεν επιστρέφεται η προκαταβολή των διδάκτρων που καταβάλλεται από το φοιτητή/τρια με την αποδοχή της θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο/Η φοιτητής/τρια που αλλάζει επίπεδο σπουδών οφείλει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων που αναλογούν στο επίπεδο από το οποίο αναμένεται να αποφοιτήσει. Σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται επιστροφή διδάκτρων.

Επανεγγραφή φοιτητή/τριας

Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που διαγράφεται ή αποχωρεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή του/της οποίου/οποίας η φοίτηση τερματίζεται αυτοδικαίως μπορεί να διεκδικήσει θέση εκ νέου μέσω της διαδικασίας της προκήρυξης των κενών θέσεων και να επανεγγραφεί στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το Συμβούλιο του τμήματος εγκρίνει τον αριθμό των μαθημάτων και των πιστωτικών μονάδων που ενδεχομένως θα αναγνωριστούν στο/στη φοιτητή/τρια από την προηγούμενη του/της φοίτηση και ενημερώνει τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που επανεγγράφεται μέσω νέας εισδοχής στο ίδιο πρόγραμμα σπουδών, θα πιστώνεται στον νέο κύκλο σπουδών του/της στο ίδιο πρόγραμμα, το ήμισυ (50%) των διδάκτρων που είχε ήδη καταβάλει στο πρόγραμμα πριν την αποχώρησή του/της. Η πίστωση διδάκτρων στο νέο πρόγραμμα σπουδών γίνεται αφού ο/η φοιτητής/τρια διευθετήσει όλες τις οικονομικές οφειλές στο αρχικό πρόγραμμα σπουδών.

Δεν επιστρέφεται η προκαταβολή των διδάκτρων που καταβάλλεται από το/τη φοιτητή/τρια με την αποδοχή της θέσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ακαδημαϊκός/ή Ερευνητικός/ή Σύμβουλος
Για κάθε νεοεισερχόμενο/η μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, το τμήμα ορίζει ακαδημαϊκό σύμβουλο.
 
Για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια επιπέδου μάστερ, ο/η οποίος/α εκπονεί διατριβή, και για κάθε διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια ορίζεται Eρευνητικός/ή Σύμβουλος. Ο/Η Ερευνητικός/ή Σύμβουλος ορίζεται από το συμβούλιο του τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και σε συνεννόηση με το/τη φοιτητή/τρια και τον/την προτεινόμενο/η σύμβουλο. Ο/Η Ερευνητικός/ή Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική ή άλλη εργασία του/της φοιτητή/τριας και του/της παρέχει την αναγκαία καθοδήγηση. Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής ενός/μιας διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας έχει διατμηματικό χαρακτήρα δύναται με απόφαση της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών να οριστούν δύο Ερευνητικοί/ές Σύμβουλοι για το/τη φοιτητή/τρια από διαφορετικά τμήματα. Ο ορισμός δύο Ερευνητικών Συμβούλων σε διδακτορικό/ή φοιτητή/τρια από το ίδιο τμήμα επιτρέπεται, νοουμένου ότι ο/η ένας/μία Ερευνητικός/ή Σύμβουλος οριστεί ως ο/η κύριος/α επιβλέπων/ουσα.
Φοιτητές/τριες Πλήρους Φοίτησης
Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θεωρείται ότι είναι πλήρους φοίτησης σε δεδομένο εξάμηνο, εάν ο συνολικός φόρτος εργασίας του/της, το συγκεκριμένο εξάμηνο, είναι τουλάχιστον 18 π.μ.
Διδακτορικός/ή φοιτητής/τρια που σε δεδομένο εξάμηνο έχει εγγραφεί σε ερευνητικό στάδιο ή σε στάδιο συγγραφής της διδακτορικής διατριβής του/της, ή σε Περιεκτική εξέταση ή σε Πρόταση διδακτορικής διατριβής ή σε υποστήριξη της διατριβής, θεωρείται ότι, το συγκεκριμένο εξάμηνο, έχει φόρτο εργασίας, που ισοδυναμεί με 30 π.μ. πλήρη φοίτηση.
Βεβαιώσεις Φοίτησης

Σε κάθε φοιτητή/τρια παρέχεται δωρεάν μία βεβαίωση φοίτησης μετά από τη λήξη της περιόδου εγγραφών στα μαθήματα.   Βεβαιώσεις εκδίδονται και για σκοπούς χορήγησης της κρατικής χορηγίας από το Yπουργείο Οικονομικών.

Για την έκδοση επιπρόσθετων βεβαιώσεων ή άλλων πιστοποιητικών ή αναλυτικών βαθμολογιών κ.λπ. έναντι αμοιβής, υποβάλλεται ηλεκτρονικά παραγγελία.

Υποβολή Βαθμολογίας
Η απονομή βαθμολογίας είναι αποκλειστικό δικαίωμα του/της διδάσκοντος/ουσας. Tο σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0 μέχρι 10, ανά 1/2 της μονάδας. Kατώτατο όριο επιτυχίας είναι ο βαθμός 5. Για τον υπολογισμό του τελικού σταθμικού μέσου όρου, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα μαθήματα που βαθμολογήθηκαν με βαθμό 5 και άνω. Σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, μαθήματα μπορούν να βαθμολογούνται με Επιτυχία/Αποτυχία. Τα μαθήματα αυτά όπως επίσης και η μεταπτυχιακή διατριβή επιπέδου Μάστερ που βαθμολογείται αριθμητικά ή ποιοτικά δεν προσμετρούνται στο σταθμικό μέσο όρο του/της φοιτητή/τριας και δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% των π.μ. του προγράμματος εξαιρουμένων των μονάδων της διατριβής. Αλλαγή βαθμού από το/τη διδάσκοντα/ουσα είναι δυνατή μόνο σε περιπτώσεις που έγινε κάποιο λάθος και μόνο με γραπτή έγκριση του/της Προέδρου του τμήματος και του/της Κοσμήτορα της οικείας Σχολής το αργότερο μέσα σε 15 εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Αλλαγή που προτείνει ο/η διδάσκων/ουσα, μετά την παρέλευση 15 ημερών μπορεί να γίνει με την έγκριση της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Οι διατριβές μάστερ βαθμολογούνται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία ή με αριθμητική βαθμολογία (ανά 1/2 της μονάδας και με κατώτατο όριο επιτυχίας το βαθμό 5) .
Η αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και οι τυχόν αποτυχίες, αποχωρήσεις ή απαλλαγές από μαθήματα, καταγράφονται στο τελικό δελτίο αναλυτικής βαθμολογίας.
Οι φοιτητές/τριες δικαιούνται να ζητήσουν διευκρινίσεις από το/τη διδάσκοντα/ουσα σε θέματα τελικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που οι διευκρινίσεις δεν δοθούν, ο/η φοιτητής/τρια μπορεί να τις ζητήσει διαμέσου του/της Προέδρου του τμήματος.
 
 
Βελτίωση Βαθμού
Φοιτητής/τρια που επιθυμεί να βελτιώσει το βαθμό του/της σε μάθημα στο οποίο βαθμολογήθηκε με βαθμό τουλάχιστον 5 μπορεί να το επαναλάβει με την άδεια του/της διδάσκοντος/ουσας ή του/της καθηγητή/τριας που προσφέρει το μάθημα το συγκεκριμένο εξάμηνο. Η επανάληψη επιτρέπεται μόνο μία φορά. Στο αναλυτικό δελτίο βαθμολογίας αναγράφονται και οι δύο βαθμοί, αλλά για τον υπολογισμό του τελικού βαθμού μετρά ο πιο πρόσφατος βαθμός. Δηλαδή η βαθμολογία, η οποία θα υπολογίζεται στο Σταθμικό Μέσο Όρο, είναι αυτή που θα εξασφαλίσει τη δεύτερη φορά ο/η φοιτητής/τρια, ανεξάρτητα αν είναι χαμηλότερη από την πρώτη βαθμολογία. Σε περίπτωση που ο πιο πρόσφατος βαθμός είναι κάτω από το 5, τότε λογίζεται ως βαθμός το 5.
Αποτυχία σε Μάθημα
Σε περίπτωση αποτυχίας σε υποχρεωτικό μάθημα, ο/η φοιτητής/τρια υποχρεούται να το επαναλάβει. Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα επιλογής, ο/η φοιτητής/τρια δικαιούται να επαναλάβει το ίδιο μάθημα ή να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο. Η αποτυχία σε οποιοδήποτε μάθημα καταγράφεται στα εξαμηνιαία και τα τελικά δελτία αναλυτικής βαθμολογίας του/της φοιτητή.
Aνολοκλήρωτος βαθμός

Aνολοκλήρωτος βαθμός δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. τεκμηριωμένοι ιατρικοί ή προσωπικοί λόγοι). H διαδικασία βαθμολόγησης ανολοκλήρωτου μαθήματος έχει ως εξής:

 • Ο/Η διδάσκων/ουσα με έγκριση του/της Προέδρου του τμήματος ενημερώνει γραπτώς τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
 • Προβλέπεται ημερομηνία ολοκλήρωσης των απαιτήσεων του μαθήματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μετά το τέλος του επόμενου εξαμήνου.
 • Aν ο/η φοιτητής/τρια δεν ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του μαθήματος μέχρι το τέλος του επόμενου εξαμήνου, τότε ο βαθμός μετατρέπεται αυτόματα σε μηδέν.
Λογοκλοπή

Λογοκλοπή: η ιδιοποίηση και/ή η ενσωμάτωση σε έργο ιδεών είτε αυτολεξεί είτε δια παραφράσεως, αποσπασμάτων ή/και μεμονωμένων φράσεων έργου άλλου προσώπου χωρίς αναφορά της σχετικής πηγής ή με παραπλανητική ή ανεπαρκή αναφορά στην πρωτογενή πηγή.

Πεδίο διάπραξης: Η λογοκλοπή διαπράττεται, όταν πνευματική εργασία άλλου ατόμου δημοσιεύεται είτε παραδίδεται υπό μορφή εργασίας σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, προκειμένης της εκπληρώσεως των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η/ο φοιτήτρια/ής στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Καλύπτει επίσης και περιπτώσεις διακίνησης πανεπιστημιακών σημειώσεων άνευ αδείας της/του δημιουργού και της/του διδάσκουσας/οντος.

Συμπαιγνία: Η υποβολή και παρουσίαση εργασιών ως προϊόντων αποκλειστικά ατομικής εργασίας εξολοκλήρου αποπερατωμένης από φοιτήτρια/ή, ενώ έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με άλλες/ους φοιτήτριες/ές. Επίσης, συμπαιγνία στοιχειοθετείται όταν φοιτήτρια/ής στο πλαίσιο εκπλήρωσης υποχρεώσεων που έχει αναλάβει για ορισμένη διαδικασία αξιολόγησης, επανυποβάλει εργασία είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει που εκπονήθηκε για τις ανάγκες άλλης διαδικασίας αξιολόγησης από την/τον ίδια/ίδιο τη/το φοιτήτρια/ή.

Λογοκλοπή και Συμπαιγνία σε Εξετάσεις: Ορίζεται ως η μη αυτοπρόσωπη, αυτοδύναμη και ανεξάρτητη εκπλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης που έχει καθοριστεί από την/τον διδάσκουσα/οντα δια της μεθόδου των εξετάσεων. Περιλαμβάνει την κατά τη διάρκεια εξετάσεων χρήση κάθε μορφής αντιγραφής, την μη επιτρεπόμενη συνεργασία με τρίτους και τη χρησιμοποίηση βοηθημάτων ή/και σημειώσεων που δεν εγκρίθηκαν εκ των προτέρων από τη/τον διδάσκουσα/οντα. Επίσης, περιλαμβάνεται η πλαστοπροσωπία δια μέσω της οποίας άλλο άτομο αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την διαδικασία εξέτασης παριστάνοντας συγκεκριμένη/ο φοιτήτρια/ή. Όταν χρησιμοποιούνται αποσπάσματα από δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα έργα άλλου προσώπου πρέπει να γίνεται πλήρης αναφορά στις σχετικές πηγές. Η χρησιμοποίηση σειράς από σύντομα αποσπάσματα από διαφορετικές πηγές χωρίς οποιαδήποτε αναφορά αποτελεί εξίσου σοβαρή λογοκλοπή όπως και η αντιγραφή, χωρίς αναφορά, από μια και μόνο πηγή, ενός μεγάλου αποσπάσματος. Όταν η/ο φοιτήτρια/ής κάμνει περίληψη των ιδεών ή της κρίσης κάποιου προσώπου πρέπει να γίνεται αναφορά του ονόματος αυτού του προσώπου στο κείμενο και ο τίτλος του σχετικού βιβλίου, άρθρου ή άλλου έργου να αναφέρεται στη βιβλιογραφία.

Βαθμολόγηση Διπλωματικής Εργασίας ή Διατριβής
Η βαθμολόγηση διπλωματικής εργασίας ή διατριβής, της οποίας η εκπόνηση διαρκεί ένα ή και περισσότερα εξάμηνα καθώς και των ερευνητικών/συγγραφικών σταδίων, γίνεται ως ακολούθως: Στο τέλος του κάθε εξαμήνου, και εντός της προθεσμίας που καθορίζει η ΥΣΦΜ, ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα τη βαθμολογία του/της φοιτητή/τριας (Επιτυχία ή Αποτυχία). Ο τελικός βαθμός παραδίδεται εντός της προθεσμίας, που ορίζεται για όλα τα μαθήματα και καταχωρείται στο τελευταίο εξάμηνο της εκπόνησης της. Η διατριβή επιπέδου Μάστερ αξιολογείται ποιοτικά με τους χαρακτηρισμούς Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς και Αποτυχία ή με αριθμητική βαθμολογία (ανά 1/2 της μονάδας και με κατώτατο όριο επιτυχίας το βαθμό 5).
Αναστολή Φοίτησης
Οποιοσδήποτε φοιτητής/τρια δύναται να υποβάλει αίτηση για αναστολή της φοίτησής του/της για ένα ή δύο εξάμηνα φοίτησης.
Η συνολική χρονική περίοδος αναστολής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης η οποία ζητείται πριν αρχίσει το εξάμηνο, αναστέλλει την υποχρέωση εγγραφής, παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων για ένα έως δύο εξάμηνα. Η αίτηση για αναστολή φοίτησης, τεκμηριωμένη και συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο συμβούλιο του τμήματος πριν την έναρξη της αιτούμενης περιόδου. Το συμβούλιο του τμήματος εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία κατά πόσον θα την εγκρίνει ή όχι.

Ο/Η φοιτητής/τρια ενημερώνεται αναφορικά με το αποτέλεσμα της αίτησής του/της από τον/την Πρόεδρο του τμήματος. Ενημερώνεται, επίσης, σχετικά η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η διαδικασία παραχώρησης αναστολής φοίτησης ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων. Διευκρινίζεται ότι ακαδημαϊκό εξάμηνο, κατά το οποίο ο/η φοιτητής/τρια έχει αναστείλει τις σπουδές του/της, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του/της φοιτητή/τριας.
Άδεια Μητρότητας - Πατρότητας
Φοιτήτρια/ής μπορεί να αιτηθεί άδεια μητρότητας ή πατρότητας αντίστοιχα μέχρι ένα χρόνο για μητέρες και ένα εξάμηνο για πατέρες. Ο χρόνος αυτός δε θα προσμετρείται στη συνολική διάρκεια σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η αίτηση της/του φοιτήτριας/ή συνοδευόμενη με ιατρικό πιστοποιητικό που δηλώνει την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού υποβάλλεται απευθείας στο τμήμα. Το συμβούλιο του τμήματος εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει εάν θα την εγκρίνει. Η φοιτήτρια/ής ενημερώνεται αναφορικά με το αποτέλεσμα της αίτησης του/της από τον/την Πρόεδρο του τμήματος. Ενημερώνεται επίσης η Σχολή ΜΣ.
Προσωρινή Διακοπή Φοίτησης
Οποιοσδήποτε φοιτητής/τρια δύναται να υποβάλει αίτηση προς το τμήμα του/της για προσωρινή διακοπή της φοίτησής του/της κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όταν συντρέχουν σοβαροί ιατρικοί λόγοι. Η αίτηση του/της φοιτητή/τριας κοινοποιείται στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών για έγκριση. Η διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει μέχρι δύο εξάμηνα και μετά επανεξετάζεται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η προσωρινή διακοπή φοίτησης αναστέλλει την υποχρέωση εγγραφής, παρακολούθησης και εξέτασης μαθημάτων για ένα έως δύο εξάμηνα. Διευκρινίζεται ότι ακαδημαϊκό εξάμηνο, κατά το οποίο ο/η φοιτητής/τρια έχει διακόψει τις σπουδές του/της, δεν συνυπολογίζεται ως χρόνος φοίτησης του/της φοιτητή/τριας.
Αποχώρηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια που επιθυμεί να αποχωρήσει από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρoυ στο οποίο έχει εγγραφεί ή έχει γίνει δεκτός/ή, ενημερώνει γραπτώς το Συμβούλιο του Τμήματος. Η απόφαση του Συμβουλίου του τμήματος κοινοποιείται στον/στην Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Αποφοίτηση
Η Τελετή Αποφοίτησης πραγματοποιείται τον Ιούνιο. Στην Τελετή συμμετέχουν οι απόφοιτοι/ες του Χειμερινού και του Εαρινού εξαμήνου. Η Δήλωση Συμμετοχής στην Τελετή, καθώς και οδηγίες για την Τελετή Αποφοίτησης, αποστέλλονται σε όλους τους/τις φοιτητές/τριες, που αναμένεται ότι θα αποφοιτήσουν και ανακοινώνονται και στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Διαγραφή Φοιτητών/τριών
Φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Μητρώο Φοιτητών/τριών, όταν δεν δύναται να ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του/της εντός της μέγιστης διάρκειας σπουδών που προβλέπεται από τους Κανόνες.
Αυτοδίκαιος Τερματισμός Φοίτησης Φοιτητή/τριας Επιπέδου Μάστερ

Η φοίτηση μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας επιπέδου μάστερ τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή διπλώματος μάστερ, εάν:

 • Με τη συμπλήρωση συνολικά οκτώ εξαμήνων φοίτησης δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί.   
 • Νοείται ότι στα οκτώ εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του/της φοιτητή/τριας.
 • Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής επιπέδου μάστερ αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση του προγράμματος σπουδών που παρακολουθεί ο/η φοιτητής/τρια και ο/η φοιτητής/τρια έχει αποτύχει να υπερασπίσει επιτυχώς την εν λόγω διατριβή του/της για δεύτερη φορά.
 • Δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα και έγγραφες προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του/της από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν.
Αυτοδίκαιος Τερματισμός Φοίτησης Διδακτορικού Φοιτητή/τριας

Η φοίτηση διδακτορικού/ής φοιτητή/τριας, ο/η οποίος/α δεν έχει ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, το οποίο παρακολουθεί, τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την απονομή διδακτορικού διπλώματος σε αυτόν/ήν, εάν:

 • Ο/Η φοιτητής/τρια συμπληρώσει συνολικά δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης.
 • Νοείται ότι στα δεκαέξι εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του/της φοιτητή/τριας.

 • Έχει ολοκληρώσει επτά εξάμηνα σπουδών και δεν έχει επιτύχει στην περιεκτική εξέταση, που προνοεί το πρόγραμμα σπουδών του/της.
 • Νοείται ότι στα επτά εξάμηνα φοίτησης δεν συνυπολογίζονται εξάμηνα, κατά τα οποία έχει ανασταλεί ή διακοπεί η φοίτηση του/της φοιτητή/τριας.

 • Έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να υπερασπίσει επιτυχώς τη διδακτορική του/της διατριβή.
 • Δεν έχει εγγραφεί σε μαθήματα για δύο συνεχόμενα εξάμηνα και έγγραφες προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του/της από μέρους του Πανεπιστημίου δεν αποδίδουν.
 • Έχει αποτύχει για δεύτερη φορά να παρουσιάσει επιτυχώς την πρόταση της Διδακτορικής διατριβής του/της.
 • Έχει δύο αποτυχίες σε ερευνητικό ή συγγραφικό στάδιο.
 • Παρέχεται η δυνατότητα απονομής διπλώματος μάστερ σε φοιτητές/τριες διδακτορικού επιπέδου, οι οποίοι/ες, για ειδικούς λόγους, είτε διακόπτουν τη φοίτησή τους από το διδακτορικό επίπεδο, είτε δεν ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους νοουμένου ότι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του τμήματος για την απονομή διπλώματος μάστερ.

Πειθαρχικός Έλεγχος Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών
Φοιτητής/τρια υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη, αν διαπράξει πειθαρχικό αδίκημα. Για τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ισχύουν οι Κανόνες Πειθαρχικού Ελέγχου, που εφαρμόζονται και για τους/τις προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.