ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ "ΕΥΑΓΟΡΑΣ" ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ (ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ)
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί πλήρεις και μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους/νέες αιτητές/τριες για εισδοχή σε συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών/τριών και κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).


Το ΠΚ χορηγεί επίσης Μερικές υποτροφίες οι οποίες απευθύνονται σε νέους/νέες αιτητές/τριες για εισδοχή σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών/τριών και καλύπτουν το ήμισυ (50%) των διδάκτρων.


Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ/ΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί 24 υποτροφίες σε μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου Μάστερ. Οι υποτροφίες αφορούν μόνο νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες που εξασφαλίζουν θέση για φοίτηση μετά από προκήρυξη των θέσεων και υποτροφιών.
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι Κύπριοι/ες της Διασποράς και να έχουν τη μόνιμη διαμονή τους σε χώρα του εξωτερικού για συνεχή περίοδο δέκα (10) τουλάχιστον ετών προτού υποβάλουν την αίτησή τους για χορήγηση υποτροφίας.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι υποτροφίες αφορούν μόνο νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες που εξασφαλίζουν θέση για φοίτηση μετά από προκήρυξη των θέσεων και υποτροφιών.. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι/ες καταβάλουν το πρώτο 50%).
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (αδέρφια ή συγγενείς πρώτου βαθμού ή ζευγάρια)
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφίες για μερική κάλυψη των διδάκτρων σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, συμβατικών προγραμμάτων Μάστερ και Διδακτορικών που είναι αδέρφια ή συγγενείς πρώτου βαθμού ή ζευγάρια. Για να παραχωρηθούν οι υποτροφίες, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες φοιτητών/τριών και να προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που θα ζητηθούν από το ΠΚ.


Αδέρφια: σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα αδέρφια (ή άλλοι συγγενείς πρώτου βαθμού) φοιτούν ταυτόχρονα σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ ή/και συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα, παραχωρείται 20% υποτροφία στις δόσεις των διδάκτρων του εξαμήνου για κάθε φοιτητή/τρια.


Ζευγάρια: σε περίπτωση που ζευγάρια μεταπτυχιακών/διδακτορικών φοιτητών/τριών που έχουν τελέσει γάμο φοιτούν ταυτόχρονα σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ ή/και συμβατικό διδακτορικό πρόγραμμα, παραχωρείται 20% υποτροφία στις δόσεις των διδάκτρων του εξαμήνου για κάθε φοιτητή/τρια.


ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου απο το έτος 2022-2025. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας  είναι η εξασφάλιση  θέσης σε συμβατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης ή Νομικής ή Οικονομικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.  Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι/ες καταβάλουν το πρώτο 50%).
Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε να παραχωρήσει 5 πλήρεις υποτροφίες σε πρόσφυγες φοιτητές/τριες από την Ουκρανία για φοίτηση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, αναγνωρίζοντας την κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους, τον εξαναγκασμό σε φυγή από την πατρίδα τους και την καταστροφή κτηρίων κοινής ωφελείας και κτηριακών εγκαταστάσεων πανεπιστημίων. Οι υποτροφίες καλύπτουν τα δίδακτρα (συμπεριλαμβανομένων μαθημάτων στην Ελληνική γλώσσα στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας), καθώς και μηνιαίο ποσό ύψους €700 (€8.400 ετησίως) για έξοδα διαβίωσης.

Στόχος των υποτροφιών είναι να στηριχτούν φοιτητές/τριες από την Ουκρανία που εξαναγκάστηκαν βίαια να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αλλά και τα σχέδιά τους για το μέλλον.

ΥΠΟΤΡΟΦIA ΣΕ ΣΥΡΙΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση  θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η υποτροφία αφορά μόνο νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες που εξασφαλίζουν θέση για φοίτηση μετά από προκήρυξη των θέσεων και υποτροφίας. Η  υποτροφία  καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή.


Περισσότερες πληροφορίες στην προκήρυξη των θέσεων για μεταπτυχιακά προγράμματα:
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ
Η Κυπριακή Δημοκρατία παραχωρεί υποτροφίες σε νέες/νέους φοιτητές/τριες από το Λίβανο για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, προκειμένου να στηρίξει τις οικογένειες του Λιβάνου λόγω της οικονομικής κρίσης που προκλήθηκε από τη μεγάλη έκρηξη στο Λίβανο και για να προωθήσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα υποτροφιών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υποτροφία είναι μέχρι €5.000 ανά ακαδημαϊκό έτος – πλήρης κάλυψη διδάκτρων προγράμματος.

Κριτήρια:
  • Μόνιμος/η κάτοικος Λιβάνου.
  • Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης αναγνωρισμένου Σχολείου του Λιβάνου με ελάχιστη βαθμολογία 50%.
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας (βάσει των κριτηρίων που έχουν τεθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο για εισδοχή φοιτητών/τριών τρίτων χωρών στα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης).
  • Να πληροί τις προϋποθέσεις εισδοχής και να έχει εξασφαλίσει θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η τελική επιλογή των επιτυχόντων θα γίνει από το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση τη λίστα των υποψηφίων που θα υποβάλουν τα πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα υποτροφιών.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΙΧΑΛΗ (MIKE) ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τμήμα Πληροφορικής: ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ *ΜΙΧΑΛΗ (MIKE) ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής θα δέχεται αιτήσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους (από 9.9.2024) από νεοεισερχόμενους και υφιστάμενους φοιτητές μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου, σε οποιοδήποτε πεδίο της Πληροφορικής, για δύο υποτροφίες διδάκτρων ύψους €5.125 (είτε €4.000 ή €6.500 αναλόγως επιπέδου μεταπτυχιακού προγράμματος).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκτυπώνουν/συμπληρώνουν και υποβάλλουν τη σχετική Αίτηση συνοδευόμενη με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής ή ηλεκτρονικά στο [email protected], μέχρι και τις 11.10.2024. Διευκρινίζεται ότι, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη πληρωθεί, θα επιστραφεί στο φοιτητή.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πληροφορικής.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗ ΓΙΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023/24
Το Τμήμα Πληροφορικής δέχεται αιτήσεις από νεοεισερχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ, οι οποίοι εισήχθησαν το Χειμερινό Εξάμηνο (2023-24), για μία υποτροφία διδάκτρων ύψους €5125, με τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Ο παραλήπτης της υποτροφίας να είναι Κύπριος πολίτης.
(β) Να προέρχεται από οικογένεια με χαμηλά εισοδήματα, με βάση τα κριτήρια και τους μηχανισμούς του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Οι αιτητές καλούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα Πληροφορικής, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη σχετική Αίτηση, με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά, μέχρι και τις 9.10.2023. Διευκρινίζεται ότι, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη πληρωθεί, θα επιστραφεί στον φοιτητή.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΑΣΤΕΡ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Αρκετά ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρούν υποτροφίες σε νέους/ες φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί/ές στα προγράμματα σπουδών τους ή σε φοιτητές/τριες που φοιτούν ήδη σε πρόγραμμα σπουδών του ΠΚ και συνεχίζουν τη φοίτησή τους. Η υποτροφία χορηγείται για ένα ακαδημαϊκό έτος και δύναται να ανανεωθεί. Οι υποτροφίες παραχωρούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση των φοιτητών/τριών και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών/τριών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε απευθείας με τα Τμήματα.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ “DIGITAL HERITAGE AND LANDSCAPE ARCHAEOLOGY"

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Digital Heritage and Landscape Archaeology” παραχωρεί μερικές υποτροφίες σε φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης για την κάλυψη των διδάκτρων του προγράμματος (€5.125). Οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν στους/στις καλύτερους/ές υποψηφίους/ες με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για εισδοχή στο πρόγραμμα.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ "NATURAL GAS ENGINEERING IN ENERGY TRANSITION"

Τα δίδακτρα για φοίτηση στο πρόγραμμα, ύψους 8000€ για Κύπριους υπηκόους καλύπτονται από χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μπορεί να παράσχει πρόσθετη επιχορήγηση για επίδομα διαβίωσης (Ενδεικτικά για το έτος 2021-22 ήταν 4500 €).

MARIE SKŁODOWSKA-CURIE FELLOWSHIPS FOR EUROPEAN JOINT DOCTORATES
Γίνονται αποδεκτές αιτήσεις για 15 υποτροφίες Marie Skłodowska-Curie στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κοινού διδακτορικού προγράμματος AQTIVATE που ξεκινά το φθινοπωρινό εξάμηνο του 2023. Οι υποτροφίες είναι για διάρκεια τριών ετών. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 23 Δεκεμβρίου 2023. Για τον τρόπο αίτησης και άλλες πληροφορίες βλέπε την ιστοσελίδα του προγράμματος AQTIVATE
ΥΠΟΤΡΟΦΙA ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERC SYNERGY GRANT “WATER-FUTURES”
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) υποτροφίας για Διδακτορικές Σπουδές, για πλήρη απασχόληση.

Ο επιτυχών/ούσα θα έχει την ευκαιρία να διεξάγει έρευνα υπό την καθοδήγηση του
Καθηγητή Μάριου Πολυκάρπου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERC Synergy Grant entitled Water-Futures: Designing the Next Generation of Urban Drinking Water Systems .

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 27/10/2023. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
ΥΠΟΤΡΟΦΙA ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ERC CONSOLIDATOR GRANT “URANUS”
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση μίας (1) υποτροφίας για Διδακτορικές Σπουδές, για πλήρη απασχόληση.

Ο επιτυχών/ούσα θα έχει την ευκαιρία να διεξάγει έρευνα υπό την καθοδήγηση του
Αναπληρωτή Καθηγητή Στέλιου Τιμοθέου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERC Consolidator Grant "URANUS" (Real-Time Urban Mobility Management via Intelligent UAV-based Sensing).

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 27/10/2023. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΙΜΙΑ «ΚΟΙΟΣ»
Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παροχή πέντε (5) υποτροφιών διδακτορικών σπουδών πλήρους φοίτησης. Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2024.
Υποτροφίες για Διδακτορικές Σπουδές στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος»

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» δέχεται αιτήσεις για την παροχή δύο (2) υποτροφιών διδακτορικών σπουδών πλήρους φοίτησης. Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες θα εγγραφούν είτε στο πρόγραμμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών είτε στο πρόγραμμα Μηχανικών Υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) του Πανεπιστημίου Κύπρου και θα διεξάγουν έρευνα στα πλαίσια του ERC project URANUS.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αίτησης: 29/03/2024 . Πληροφορίες εδώ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ - ΚΑΤΟΧΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Υποτροφίες σε φοιτητές/τριες με αναπηρίες που κατέχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας: Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί μερικές υποτροφίες διδάκτρων σε νεοεισερχόμενους/ες φοιτητές/τριες με αναπηρίες που κατέχουν την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας (ΕΚΑ) και φοιτούν σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, Μάστερ ή Διδακτορικό, συμβατικό ή αυτοχρηματοδοτούμενο. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφία 20% στις δόσεις των διδάκτρων του εξαμήνου, με εξαίρεση την προκαταβολή των διδάκτρων που καταβάλλεται από το/τη φοιτητή/τρια με την αποδοχή της θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες.