Αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου στο Διατμηματικό Πρόγραμμα στις Βυζαντινές Σπουδές και τη Λατινική Ανατολή μπορεί να υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Oι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: ανακοινώνεται από τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (εντός της άνοιξης για εισδοχή τον Σεπτέμβριο και εντός του φθινοπώρου για εισδοχή τον Ιανουάριο).

Έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση
  1. Εκτενές βιογραφικό και ερευνητική πρόταση.
  2. Φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού διπλώματος (MA/Mastère) ή βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης από μεταπτυχιακό πρόγραμμα το καλοκαίρι ή το φθινόπωρο που προηγείται της έναρξης του μεταπτυχιακού διδακτορικού προγράμματος. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης, οι υποψήφιοι/-ες υποβάλλουν τα πρωτότυπα διπλώματα.
  3. Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο (ακαδημαϊκό υπόβαθρο): φωτοαντίγραφα και βαθμολογία σχετικών πτυχίων.
  4. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών.
  5. Δύο συστατικές επιστολές από ειδικούς/-ες, κατά προτίμηση καθηγητές/-τριες πανεπιστημίου ή καταξιωμένους/-ες ερευνητές/-τριες.
  6. Κατάθεση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
  7. Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γνώσης μίας από τις πέντε διεθνείς γλώσσες της Βυζαντινολογίας (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ρωσικά).
Οι διδάσκοντες/-σκουσες δύνανται επίσης να θέσουν επιπρόσθετα κριτήρια και δείκτες ποιότητας, όπως: (α) αριθμό δημοσιεύσεων υποψηφίων σε επιστημονικά περιοδικά, (β) συμμετοχή υποψηφίων σε σεμινάρια, συμπόσια, ερευνητικά προγράμματα, (γ) παρουσιάσεις υποψηφίων σε συνέδρια, (δ) επαγγελματικές εμπειρίες, κλπ.
Εισαγωγή και διάρκεια φοίτησης
Εισαγωγή νέων φοιτητών/-τριών κάθε Σεπτέμβριο και Ιανουάριο. Πλήρης ελάχιστη φοίτηση διάρκειας τριών ετών. Μέγιστη επιτρεπτή διάρκεια οκτώ ετών.
Γλώσσα διδασκαλίας
Ελληνικά / Αγγλικά