1) Διαχωρίστε τα απόβλητα ανά τύπο

Ο διαχωρισμός διαφόρων τύπων αποβλήτων στο εργαστήριο αποφεύγει τις αντιδράσεις μεταξύ μη συμβατών υλικών και διευκολύνει τη διαχείριση των αποβλήτων. Ένας ενδεικτικός κατάλογος τύπων εργαστηριακών αποβλήτων δίνεται παρακάτω:

 • Χλωριωμένοι οργανικοί διαλύτες
 • Μη χλωριωμένοι οργανικοί διαλύτες
 • Στερεά οργανικά σύνθετα απόβλητα
 • Τοξικά υδατικά διαλύματα που δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα
 • Απόβλητα βαρέων μετάλλων (που περιέχουν, π.χ., As, Cd, Pb, Zn, Mn, Cr, Cu κ.λπ.)
 • Υπολείμματα αλάτων υδραργύρου και υδραργύρου
 • Silica
 • Απόβλητα γυαλιού (π.χ., σπασμένο γυαλί, πιπέτες, πλάκες TLC κλπ.)
 • Αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. βελόνες, λεπίδες, νυστέριa κ.λπ.)
 • Φιάλες αερίων χωρίς επαναπλήρωση (π. χ. φιάλες διαλέξεων)
 • Κενά γυάλινα μπουκάλια χημικών
 • Ραδιενεργά απόβλητα
 • Βιολογικά απόβλητα

Προφυλάξεις

 • Αποφύγετε την ανάμειξη ουσιών που ανήκουν σε διαφορετική τάξη κινδύνου όποτε είναι εφικτό.
 • Μην αναμιγνύετε ασύμβατα απόβλητα στον ίδιο περιέκτη. Μπορεί να εμφανιστούν βίαιες αντιδράσεις εάν αναμιχθούν μη συμβατές χημικές ουσίες.

Ανατρέξτε στους Κανόνες Ασφάλειας Εργαστηρίων-Εκτίμηση Κινδύνου για οτιδήποτε δεν εντάσσεται στις παραπάνω κατηγορίες.
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαχωρισμό και τη διάθεση αποβλήτων, επικοινωνήστε με kartsiouli.elena@ucy.ac.cy

 

2) Αποθηκεύστε τα απόβλητα σε κατάλληλους περιέκτες
 • Χρησιμοποιήστε ξεχωριστό δοχείο για κάθε τύπο αποβλήτων: το Τμήμα Χημείας παρέχει πλαστικά δοχεία 25 L για υγρά απόβλητα
 • Κάθε ερευνητικό εργαστήριο είναι αρμόδιο για την προμήθεια όλων των άλλων τύπων δοχείων αποβλήτων
 • Βεβαιωθείτε ότι όλα τα δοχεία είναι συμβατά με τα αποθηκευμένα απόβλητα και ότι τα πώματα είναι καλά κλειστά όταν τα δοχεία δεν χρησιμοποιούνται
 • Παρέχετε δευτερογενή συσκευασία όποτε είναι απαραίτητο
 • Γεμίστε δοχεία υγρών μέχρι το 80% της χωρητικότητας τους. Αφήστε ικανοποιητικό κενό από το στόμιο του δοχείου για τυχόν διαστολή και ευκολία στο γέμισμα. Ποτέ μην αποθηκεύετε > 20 Kg υγρά απόβλητα
 • Μην τοποθετείτε χαρτί, ράβδους ανάδευσης, και άλλα στερεά απορρίμματα στα δοχεία υγρών αποβλήτων. Αποθηκεύστε τα δοχεία βάση της συμβατότητας του περιεχομένου τους
 • Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα, διαρρέοντα ή σκουριασμένα δοχεία για να αποθηκεύσετε χημικά απόβλητα
 • Ελέγξτε τις περιοχές συσσώρευσης αποβλήτων στο εργαστήριό σας κάθε εβδομάδα για διαρροές στα δοχεία, για μη επισημασμένα δοχεία, για ανοικτά δοχεία, για μη συμβατά δοχεία που αποθηκεύονται το ένα δίπλα στο άλλο και υπερβολική συσσώρευση χημικών αποβλήτων στο χώρο σας
 • Διορθώστε όλα τα προβλήματα αμέσως
 • Σε περίπτωση αμφιβολίας για το πώς να προχωρήσετε, ΖΗΤΗΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ

Επικοινωνήστε με kartsiouli.elena@ucy.ac.cy για βοήθεια ή για να προγραμματίσετε την παραλαβή των χημικών αποβλήτων.

 

3) Επισημάνετε όλα τα δοχεία αποβλήτων
 • Χρησιμοποιήστε την ετικέτα επικίνδυνων αποβλήτων και προσδιορίστε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων, π.χ. απόβλητα ανόργανων οξέων, απόβλητα χλωριωμένων διαλυτών κ.λπ.
 • Γράψτε το όνομα του ατόμου για επικοινωνία σχετικά με αυτά τα απόβλητα και τον αριθμό του εργαστηρίου σας
 • Τοποθετήστε την ετικέτα στο δοχείο πριν από την πρώτη προσθήκη αποβλήτων
 • Συμπληρώστε με ακρίβεια όλες τις ζητούμενες πληροφορίες
 • Απαριθμήστε κάθε χημικό συστατικό και την ποσότητά του: καταχωρήστε μέχρι μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) για τα απόβλητα βαρέων μετάλλων.

Μπορείτε να καταχωρήσετε όγκο αντί των ποσοστών ή ppm

Όταν καταχωρείτε τα απόβλητα, χρησιμοποιείτε την κοινή χημική ονομασία ή την ονοματολογία IUPAC: μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες, χημικά σύμβολα ή εμπορικές επωνυμίες.

 

4) Πώς να υποβάλετε αίτημα για την απομάκρυνση των αποβλήτων
 • Πατήστε για πρόσβαση στο Σύστημα Διαχείρισης Χημικών Αποβλήτων.
 • Επιλέξτε το είδος των αποβλήτων που επιθυμείτε να παραδώσετε (π.χ. χλωριωμένοι οργανικοί διαλύτες, μη χλωριωμένοι οργανικοί διαλύτες, διοξείδιο του πυριτίου (Silica) κλπ.)
 • Συμπληρώστε τη φόρμα συλλογής αποβλήτων και υποβάλετε το αίτημα σας
 • Θα λάβετε μια υπενθύμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την απομάκρυνση των αποβλήτων