Η εισαγωγή φοιτητή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου μάστερ ή διδακτορικού, γίνεται μόνο μετά από την προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων. Τα ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης και κατάταξης των υποψηφίων είναι:

  • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία σχετικών πτυχίων – ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
  • Συστατικές επιστολές.
  • Συνέντευξη (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων).
  • Γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων)
  • Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος)
  • Άλλα κριτήρια που θα υιοθετηθούν από το κάθε τμήμα ξεχωριστά.

Επίπεδα γνώσης της αγγλικής γλώσσας για φοίτηση σε μεταπτυχιακά προγράμματα

Σύμφωνα με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), για εισαγωγή σε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Για τα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου απαιτείται «Πολύ Καλή Γνώση» της Αγγλικής σε επίπεδο Β2- C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σύμφωνα με το επίπεδο αυτό, ο χρήστης μπορεί να κατανοήσει ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών, μακρoσκελών κειμένων και να αναγνωρίσει σημασίες που υπονοούνται. Μπορεί να εκφραστεί άνετα και αυθόρμητα χωρίς να φαίνεται συχνά ότι αναζητά εκφράσεις. Μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Μπορεί να παραγάγει σαφή, καλά διαρθρωμένα, λεπτομερή κείμενα για σύνθετα θέματα, επιδεικνύοντας ελεγχόμενη χρήση οργανωτικών σχημάτων, συνδετικών στοιχείων και μηχανισμών συνοχής.

Τα επίπεδα γνώσης της γλώσσας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης αντιστοιχούν στα πιο κάτω συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς σε διεθνείς εξετάσεις, σύμφωνα με τις επίσημες σελίδες των οργανισμών που προσφέρουν τις εξετάσεις αυτές. Ενδεικτικά μια βαθμολογία 5.5-6.5 ανταποκρίνεται σε γνώσεις επιπέδου Β2 (Lower), ενώ η βαθμολογία 8.5-9 είναι επιπέδου C2 (Proficiency).

ΠΙΝΑΚΑΣ: Αντιστοιχίες αποτελεσμάτων διεθνών εξετάσεων με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες βαθμολογίες παραμένουν έγκυρες μόνο για δύο χρόνια. Εάν προτίθεστε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό που αποκτήθηκε πριν από δύο χρόνια, θα χρειαστεί να επαναλάβετε την εξέταση.