Τα έντυπα για χρήση από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα βρίσκονται στη Διαδικτυακή Πύλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (ελεγχόμενη πρόσβαση):

  • Έντυπο Υποβολής Δικαιολογητικών Απονομής Διδακτορικού Τίτλου
  • Έντυπο Αλλαγής Βαθμολογίας
  • Περιγραφές και Εγκρίσεις Νέων Μαθημάτων (Έντυπα για έγκριση νέων μαθημάτων στα Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) και για την ετοιμασία διαγραμμάτων για τα προσφερόμενα μαθήματα του εξαμήνου (στο βαθμό που εφαρμόζεται).
  • Δελτίο Παρακολούθησης Συνεδρίων/Διαλέξεων