• Ποια μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρει το Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και σε Διδακτορικό επίπεδο.

Για τον πλήρη κατάλογο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του ΠΚ παρακαλώ επισκεφτείτε τον κατάλογο προγραμμάτων σπουδών ή τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών .

Για περισσότερες πληροφορίες για συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, παρακαλώ επικοινωνήστε με το αρμόδιο Tμήμα ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του.

 • Ποια είναι η διάρκεια σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Μάστερ;

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για ένα πρόγραμμα Μάστερ είναι 3 τουλάχιστον εξάμηνα και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 8 εξάμηνα.

 • Ποια η διάρκεια σπουδών ενός μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Διδακτορικού;

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για ένα πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου είναι 6 τουλάχιστον εξάμηνα και μπορεί να επεκταθεί μέχρι και 16 εξάμηνα.

 • Ποια είναι τα κριτήρια για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου;

Τα κριτήρια για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου είναι τα ακόλουθα:

  • Προηγούμενη πανεπιστημιακή κατάρτιση σε κατάλληλο αντικείμενο και βαθμολογία σχετικών πτυχίων – ακαδημαϊκό υπόβαθρο
  • Συστατικές επιστολές
  • Συνέντευξη ή και γραπτή εξέταση (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες των τμημάτων)
  • Άλλα κριτήρια που θα υιοθετηθούν από κάθε τμήμα ξεχωριστά

 

 • Πότε προκηρύσσονται οι θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα;

Οι θέσεις προκηρύσσονται ξεχωριστά για συγκεκριμένο πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ ή Διδακτορικού στις αρχές Ιανουαρίου κάθε έτους για εισδοχή το Χειμερινό Εξάμηνο και στις αρχές Οκτωβρίου για εισδοχή το Εαρινό Εξάμηνο.

 • Υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αίτησης;

Ναι, υπάρχει προθεσμία για την υποβολή αίτησης. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του αρμόδιου Τμήματος μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε έτους για εισδοχή το Χειμερινό Εξάμηνο, και μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για εισδοχή το Εαρινό Εξάμηνο.

 • Πώς υποβάλονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά. Έντυπες αιτήσεις δεν γίνονται αποδεκτές.

 • Μπορώ να υποβάλω περισσότερες από μια αίτηση;

Ναι, μπορείτε να υποβάλετε περισσότερες από μία αίτηση ξεχωριστή για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα.  Για κάθε πρόγραμμα σπουδών υποβάλλετε διαφορετική αίτηση.

 • Ποια έγγραφα θα πρέπει να σταλούν μαζί με την αίτησή μου;

Όταν θα υποβάλετε αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με την αίτηση σας πρέπει να επισυνάψετε και τα ακόλουθα:

 • Hλεκτρονική αίτηση.
 • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές. Παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτησή σας, να μελετήσετε τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος για το οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό συστατικών επιστολών που ζητείται να υποβληθούν).
 • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή τίτλου ο οποίος έχει εγκριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το ΚΥΣΑΤΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει απονεμηθεί ο τίτλος σπουδών, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση αναμενόμενης αποφοίτησης.
 • Πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων σας.
 • Προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του τμήματος).

 

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για απόκτηση διπλώματος Μάστερ;

Οι απαιτήσεις για απόκτηση διπλώματος Μάστερ είναι:

Φοίτηση διάρκειας 3 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 8 εξάμηνα

Συμπλήρωση 90 – 120 ECTS (75 ECTS για τα επαγγελματικά προγράμματα ή πέραν των 120 ETCS σε περιπτώσεις πρακτικής άσκησης)

Ικανοποίηση άλλων κριτηρίων που θα θέσει το τμήμα (π.χ. εκπόνηση διπλωματικής εργασίας)

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για απόκτηση Διδακτορικού διπλώματος;

        Οι απαιτήσεις για απόκτηση διπλώματος Διδακτορικού επιπέδου είναι:

Φοίτηση διάρκειας 6 τουλάχιστον εξαμήνων – μέγιστη διάρκεια φοίτησης 16 εξάμηνα

Συμπλήρωση 240 ECTS (60 ECTS σε μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου – η κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου απαλλάσσει μερικώς ή πλήρως το φοιτητή από αυτή την απαίτηση, 120 ECTS για το καθαρά ερευνητικό μέρος του προγράμματος και οι υπόλοιπες ECTS αφορούν την περιεκτική εξέταση, την ετοιμασία και παρουσίαση της ερευνητικής πρότασης, τη συγγραφή της Διδακτορικής διατριβής, κ.λπ)

Επιτυχία σε περιεκτική εξέταση από το τρίτο μέχρι και το έκτο εξάμηνο φοίτησης

Παρουσίαση σε τριμελή επιτροπή της πρότασης για διδακτορική διατριβή.  Η παρουσίαση της πρότασης γίνεται δύο έως τέσσερα εξάμηνα μετά από την επιτυχία στην περιεκτική εξέταση.

Εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής που αποτελεί σημαντική συμβολή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο

Πόσο κοστίζει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ;

(Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 γίνεται 20% έκπτωση στα πιο κάτω ποσά:)

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα επιπέδου Μάστερ έχουν ως εξής:

Προγράμματα Μάστερ: €5,125 ανά πρόγραμμα.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ: €10,250.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στην Μηχανική Πετρελαίων: €8000.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μαστερ στις Σπουδές Φύλου: €5,125.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση: €5,125.

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Business Economics (Technology,
Innovation Managementand Entrepreneurship – TIMEMBE) :  €10.000.

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγραφόμενους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Η μείωση διδάκτρων δεν ισχύει για τα αυτοχρηματοδούμενα προγράμματα σπουδών, στα οποία τα δίδακτρα παραμένουν ως είχαν. [Πρόγραμμα ΜΒΑ, Σπουδές Φύλου, Μηχανική Πετρελαίων, Σχολική και Συμβουλευτική και Καθοδήγηση, και TIME MBE].

Πόσο κοστίζει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διδακτορικού επιπέδου;

(Μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 γίνεται 20% έκπτωση στα πιο κάτω ποσά:)

Τα δίδακτρα για τα προγράμματα Διδακτορικού Επιπέδου έχουν ως εξής:

Συνολικό ποσό διδάκτρων €4000 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ.

Συνολικό ποσό διδάκτρων €6500 για μη κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).

Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι  €9000.

Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Σπουδές Φύλου: €4000 για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου μάστερ και €6500  μέχρι €9000 για μη κατόχους.

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγραφόμενους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Πού μπορώ να πληρώσω τα δίδακτρα μου;

Τα δίδακτρα των φοιτητών εξαιρουμένων των φοιτητών του προγράμματος MBA μπορούν να πληρωθούν απευθείας στο Λογιστήριο του Πανεπιστημίου που βρίσκεται στο κτίριο Συμβουλίου – Συγκλήτου Αναστάσιος Γ. Λεβέντης στην Πανεπιστημιούπολη, μέσω του διαδικτύου χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ηλεκτρονικές πληρωμές (JCC Smart) ή στους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς (σε οποιοδήποτε υποκατάστημα των τραπεζών):

Τράπεζα Κύπρου: Αρ. Λογαριασμού: 0128-05-023773

Η προκαταβολή των διδάκτρων δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.

Ξένοι φοιτητές μπορούν να εμβάσουν το ποσό των διδάκτρων τους στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Bank of Cyprus
IBAN NO: CY05 0020 0128 0000 0005 0237 7300
SWIFT CODE: BCYPCY2N
Details: I.D. Number & Name of Student (Tuition Fees)

Εάν μου προσφερθεί θέση σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα, πότε καταβάλλω τα δίδακτρά μου;

Με την κατάθεση του εντύπου εισδοχής θα πρέπει να πληρώσετε την προκαταβολή των διδάκτρων.  Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης σας από το πρόγραμμα σπουδών. Οι υπόλοιπες δόσεις των διδάκτρων θα πρέπει να πληρωθούν πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα και πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Ποιες ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι διαθέσιμες για μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου;

Υπάρχουν διάφορες πηγές χρηματοδότησης διαθέσιμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εκτός από τις υποτροφίες που προσφέρονται από το Κράτος, το Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να χρηματοδοτήσει μεταπτυχιακό φοιτητή έναντι προσφοράς βοηθητικού έργου για κάλυψη αναγκών του Τμήματος που φοιτά ή των άλλων Τμημάτων. Βοηθητικό έργο σημαίνει βοηθητικό διδακτικό έργο, διδασκαλία φροντιστηρίων, διδασκαλία ασκήσεων, επιτήρηση εργαστηρίων, διόρθωση γραπτών κ.λπ. Αυτό δεν περιλαμβάνει την επί μέρους προσωπική ερευνητική δραστηριότητα των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Οι μηνιαίες απολαβές μπορούν να ανέλθουν στα Ευρώ 342 ή 683 για μέγιστη περίοδο δέκα μηνών.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραχωρεί υποτροφίες από τα ίδια έσοδα του προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου μάστερ και διδακτορικού. Όλες οι υποτροφίες προκηρύσσονται και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Σχολής.

Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στις διαλέξεις;

Ναι, η συμμετοχή στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει στέγαση στους φοιτητές;

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει στέγαση σε έναν περιορισμένο αριθμό μονόκλινων δωματίων στις Φοιτητικές Εστίες, που βρίσκονται στην Πανεπιστημιούπολη και ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων, εκτός Πανεπιστημιούπολης, από ιδιώτες και το Δήμο Λευκωσίας για σκοπούς στέγασης φοιτητών ERASMUS και άλλων ξένων φοιτητών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες, οι φοιτητές πρέπει να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Στέγασης https://www.ucy.ac.cy/housing/el/ στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected].

Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μπορούν να ψάξουν για διαμερίσματα εκτός Πανεπιστημιούπολης από μόνοι τους. Γύρω από το Πανεπιστήμιο, καθώς επίσης και σε όλη την πόλη της Λευκωσίας, υπάρχουν διαθέσιμα διαμερίσματα για ενοικίαση.

Από πού μπορώ να πάρω επιπρόσθετες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου ή για τη φοίτηση μου στο Πανεπιστήμιο;

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε:

Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τηλ.: 22 894033 και 22 894044
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: [email protected]
Ιστοσελίδα: Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών