Σκοπός του Προγράμματος
Η επιτυχής διδασκαλία προϋποθέτει την κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας οικοδόμησης της γνώσης, την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής μέσα στην τάξη και την ανάπτυξη παιδαγωγικής σκέψης για τους εκπαιδευτικούς θεσμούς και τις κοινωνικοπολιτικές τους διαστάσεις. Το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΠΚΥΕΛΜΕ) βασίζεται στη θέση ότι η γνωσιολογική επάρκεια σε ένα γνωστικό αντικείμενο δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνη της βάση για ποιοτική διδασκαλία και μάθηση.
 
Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία αποφοίτων πανεπιστημίων για ανάληψη διδακτικού έργου. Επιχειρείται αρμονική σύζευξη θεωρίας και πράξης, ώστε η θεωρία να εδράζεται στα συσσωρευμένα αποτελέσματα της εμπειρίας, ενώ η πρακτική να χαρακτηρίζεται από οργάνωση και σύστημα που απορρέουν από γενικεύσεις και αρχές. Με το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του πτυχιούχου με όλες εκείνες τις εμπειρίες και δεξιότητες που θα τον καταστήσουν ικανό να ερμηνεύει πρακτικά παιδαγωγικές θεωρίες και να μετασχηματίζει το περιεχόμενο διαφόρων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να ασκεί με επιτυχία το ρόλο του στην τάξη και στον ευρύτερο χώρο του σχολείου. Η θεωρητική και πρακτική πλευρά του προγράμματος συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας του εκπαιδευτικού α) να παρατηρεί συστηματικά και να αναλύει το πλέγμα δυναμικών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στην τάξη και στο σχολείο γενικότερα, β) να οργανώνει και να κατευθύνει τη μαθησιακή διαδικασία και γ) να αναλύει τη διδασκαλία με κριτικό πνεύμα. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και ενθαρρύνει και βοηθά τους υποψηφίους να αναπτύσσουν μηχανισμούς σύνθεσης και συνεχούς αναθεώρησης εξειδικευμένων λύσεων για το διδακτικό-μαθησιακό πρόβλημα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο ξεχωριστά. Αναμένεται ότι με τη συμπλήρωση του προγράμματος, οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν μια σύγχρονη παιδαγωγική φιλοσοφία, που θα τους βοηθήσει να ασκούν το λειτούργημά τους με αρκετά εχέγγυα επιτυχίας.
 
Κύριοι Στόχοι του Προγράμματος
  • Η προετοιμασία εκπαιδευτικών που θα είναι σε θέση να στηρίζουν τους μαθητές της γνώσης και της πληροφορίας.
  • Η απόκτηση εμπειριών και δεξιοτήτων που θα καθιστούν ικανούς τους εκπαιδευτικούς να ερμηνεύουν διάφορες παιδαγωγικές θεωρίες και να εφαρμόζουν δεξιότητες αποτελεσματικής διδασκαλίας.
  • Η ανάπτυξη αυτονομίας έτσι ώστε να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στο επίπεδο του σχολείου και της τάξης και να αναλύουν, να ερμηνεύουν και να αναπτύσσουν προγράμματα.
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν στη σχολική και διασχολική πολιτική.
  • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών στις διαφορετικές ανάγκες και επίπεδα ετοιμότητας των μαθητών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων έτσι που να μπορούν να ανταποκρίνονται σε τάξεις μικτής ικανότητας.
  • · Η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών να ανταποκρίνονται θετικά στη διαφορετικότητα των μαθητών και να τους προσφέρουν ίσες ευκαιρίες.
  • Η προετοιμασία εκπαιδευτικών που να αναγνωρίζουν και να στηρίζουν τον πολιτισμικό και το γλωσσικό πλουραλισμό των κυπριακών σχολείων.
  • Η ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών να δημιουργούν το κατάλληλο περιβάλλον για διδασκαλία ενοτήτων της ειδικότητάς τους.
 
Στην ιστοσελίδα αυτή θα φιλοξενούνται το Πρόγραμμα και οι σχετικές ανακοινώσεις. Για αυτό παρακαλείσθε όπως παρακολουθείτε κάθε εξέλιξη, για σκοπούς έγκαιρης ενημέρωσης για τη λειτουργία του Προγράμματος.