Εισαγωγή

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα  Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, προσφέρουν τη δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών άλλων τμημάτων να αποκτήσουν πτυχίο του τμήματος τους με δευτερεύον πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία για κατανόηση των θεμελιωδών αρχών και εννοιών της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η εξασφάλιση του δευτερεύοντος πτυχίου στη Διοίκηση προσφέρει ουσιαστικά οφέλη όπως την ενίσχυση των ευκαιριών εργοδότησης και μελλοντικής ανέλιξης σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, καθώς και σημαντικό υπόβαθρο για την παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε συναφείς κλάδους.

Δομή του προγράμματος

Τα απαιτούμενα μαθήματα του προγράμματος σπουδών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: υποχρεωτικά και επιλογής. Οι φοιτητές θα πρέπει να καλύψουν τουλάχιστο 42 ECTS από τα μαθήματα κορμού (Πίνακας 1) και 18 ECTS από τα μαθήματα επιλογής.

Πίνακας 1: Απαιτήσεις για δευτερεύον πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Υποχρεωτικά μαθήματα

Κωδικός
Mαθήματος 
Τίτλος μαθήματος 
Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ 131 Αρχές και Πρακτικές Διοίκησης 6
ΔΕΔ 231 Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6
ΔΕΔ 241 Εισαγωγή στη Επιχειρησιακή Διοίκηση 6
ΔΕΔ 244 Πληροφορική Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις 6
ΔΕΔ 251 Αρχές Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 435 Στρατηγική Διοίκηση 7
ΛΟΧ 111 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι 7
ΛΟΧ 211 Διοικητική Λογιστική και Κοστολόγηση 7
ΛΟΧ 222 Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων 7

Τα μαθήματα επιλογής περιλαμβάνουν εξειδικευμένα μαθήματα που προσφέρονται σε τρεις ειδικότητες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Τα μαθήματα αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 για τη Διοίκηση (Μάνατζμεντ), στον Πίνακα 3 για τη Διοικητική Επιστήμη και στον Πίνακα 4 για το Μάρκετινγκ. Οι φοιτητές/τριες θα μπορούσαν επίσης να πάρουν οποιοδήποτε άλλο μάθημα της Διοίκησης Επιχειρήσεων μετά από έγκριση του ακαδημαϊκού συμβούλου του προγράμματος.

 

Πίνακας 2: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση του Μάνατζμεντ

Κωδικός
Μαθήματος
Τίτλος μαθήματος
Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ 332 Επιχειρησιακή Ηθική 6
ΔΕΔ 334 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 6
ΔΕΔ 335 Διαπολιτισμική Διοίκηση 6
ΔΕΔ 336 Επικοινωνία στη Διοίκηση 6
ΔΕΔ 337 Εργασιακές Σχέσεις 6
ΔΕΔ 338 Ποιοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 6
ΔΕΔ 431 Φύλο, Εργασία και Οργανισμοί 6
ΔΕΔ 432 Διαχείρηση Καινοτομιών 6
ΔΕΔ 436 Ηγεσία 6
ΔΕΔ 438 Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 6
ΔΕΔ 439 Διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών 6
ΔΕΔ 460 Προχωρημένα Θέματα στη Στρατηγική Διοίκηση 6
ΔΕΔ 462 Προχωρημένα Θέματα στην Οργανωτική Συμπεριφορά 6
ΔΕΔ 463 Διαπραγμάτευση και Χειρισμός Συγκρούσεων 6
ΔΕΔ 464 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 6

Πίνακας 3: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση της Διοικητικής Επιστήμης 

Κωδικός
Μαθήματος
Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ 341 Επιχειρησιακή Διοίκηση 6
ΔΕΔ 343 Εφαρμογές Μοντέλων Μαθηματικού Προγραμματισμού 6
ΔΕΔ 344 Δικτυωτά Μοντέλα και Δυναμικός Προγραμματισμός 6
ΔΕΔ 345 Διοίκηση και Βελτίωση Ποιότητας 6
ΔΕΔ 347 Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση 6
ΔΕΔ 433 Επιχειρήσεις και Ηλεκτρονικό Εμπόριο 6
ΔΕΔ 440 Μελέτες Περιπτώσεων με Επιχειρηματικά Μοντέλα 6
ΔΕΔ 442 Γραμμικός και μη-Γραμμικός Προγραμματισμός 6
ΔΕΔ 445 Διοίκηση Υπηρεσιών 6

 


Πίνακας 4: Μαθήματα επιλογής από την ειδίκευση του Μάρκετινγκ

Κωδικός
Μαθήματος
Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές
Μονάδες (Π.Μ.)
ΔΕΔ 351 Έρευνα Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 352 Συμπεριφορά Καταναλωτή 6
ΔΕΔ 353 Διοίκηση Πωλήσεων 6
ΔΕΔ 354 Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 355 Διοίκηση Λιανεμπορίου 6
ΔΕΔ 452 Διεθνές Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 453 Στρατηγικό Μάρκετινγκ 6
ΔΕΔ 456 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 6

 

Εισδοχή φοιτητών στο πρόγραμμα:

  • Η εισδοχή των φοιτητών θα γίνεται με βάση τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου.
  • Φοιτητές/τριες μπορούν να εγγραφούν στο δευτερεύον πρόγραμμα σπουδών από το τρίτο μέχρι και το πέμπτο εξάμηνο των σπουδών τους.
  • Θα γίνονται αποδεκτές αιτήσεις από άτομα των οποίων ο μέσος όρος βαθμολογίας τους είναι 6.5 ή ψηλότερος.
  • Μαζί με την αίτηση τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν μία παράγραφο που να εξηγεί το ενδιαφέρον τους για το δευτερεύον κλάδο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το πώς αυτός ταιριάζει με τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς τους στόχους.
  • Οι αιτήσεις για διεκδίκηση θέσης θα πρέπει να υποβάλλονται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του κάθε ακαδημαϊκού έτους..
  • Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που μπορούν να εγγραφούν στο πρόγραμμα είναι δέκα.

Οι διδάσκοντες των μαθημάτων του πτυχίου αναφέρονται στην περιγραφή των μαθημάτων


Υπεύθυνος για το Δευτερεύον Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: 
Μάριος Θεοδοσίου