Οδηγός για χημικές ουσίες ευαίσθητες στον χρόνο

Αυτός ο οδηγός περιγράφει μεθόδους για την ασφαλή αποθήκευση, χρήση και απόρριψη χημικών ουσιών ευαίσθητων στο χρόνο, δηλαδή οποιωνδήποτε χημικών ουσιών ή χημικών προϊόντων που αναπτύσσουν πρόσθετους κινδύνους κατά την παρατεταμένη αποθήκευση.

Οι ευαίσθητες στο χρόνο χημικές ουσίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Ουσίες που σχηματίζουν υπεροξέιδια: Οι οξυγονωμένες οργανικές ενώσεις αντιδρούν με το ατμοσφαιρικό οξυγόνο για να σχηματίσουν εκρηκτικά υπεροξείδια. Παραδείγματα που βρίσκονται συνήθως στα εργαστήριά μας περιλαμβάνουν αμίδιο νατρίου, διαιθυλαιθέρα, διοξάνιο, THF και βενζυλική αλκοόλη.
  • Πολυνιτρωμένες αρωματικές ουσίες: Ενώσεις με δραστικές νιτρικές ομάδες μπορούν να σχηματίσουν εκρηκτικά πικρικά άλατα όταν εκτίθενται σε ορισμένα μέταλλα. Παραδείγματα περιλαμβάνουν δινιτροτολουόλιο, δινιτροφαινόλη, εξανιτροστιλβένιο και νιτρογλυκερίνη.
  • Χημικές ουσίες ευαίσθητες σε κραδασμούς: Οποιαδήποτε χημική ουσία που θα μπορούσε να εκραγεί λόγω θερμότητας, τριβής ή / και κραδασμών. Παραδείγματα περιλαμβάνουν πικρικό οξύ, υδραζίνη, νιτρικό αμμώνιο και υπερχλωρικό οξύ.
  • Χλωροφόρμιο: Αντιδρά με τον αέρα με την πάροδο του χρόνου για να σχηματίσει φωσγένιο – ένα θανατηφόρο, άοσμο αέριο.
  • Άνυδρο HF: Υγροποιείται εύκολα και μπορεί να αντιδράσει με ένα δοχείο από ανθρακούχο χάλυβα παρουσία υγρασίας για να σχηματίσει υδρογόνο και φθοριούχο σίδηρο. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση της πίεσης του κυλίνδρου λόγω της συσσώρευσης αερίου υδρογόνου με την πάροδο του χρόνου.

 

Μέθοδοι προσδιορισμού κινδύνων

Με οποιαδήποτε ευαίσθητη στο χρόνο χημική ουσία, η ημερομηνία λήψης και η ημερομηνία ανοίγματος πρέπει να αναγράφονται στο δοχείο. Επιπλέον, οι ακόλουθες οπτικές ενδείξεις μπορούν να σας προειδοποιήσουν ότι έχουν σχηματιστεί επικίνδυνες συνθήκες μέσα στο δοχείο:

  • Οι ουσίες που σχηματίζουν υπεροξέδια μπορεί να χαρακτηρίζονται από μια βρυώδη εμφάνιση γύρω από το καπάκι. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχει μια λευκή μεμβράνη ή υπόλειμμα γύρω από το λαιμό, νήματα ή ύγρό στο καπάκι του δοχείου ή μπορεί να υπάρχουν κρύσταλλοι στο υγρό. Για τις ουσίες που σχηματίζουν στερεά υπεροξείδια, μπορεί να υπάρχει αποχρωματισμός ή σχηματισμός επιφανειακής κρούστας.
  • Τα πολυνιτρωμένα αρωματικά που έχουν αφυδατωθεί θα έχουν χλωμό χρώμα και μπορεί να υπάρχουν κρύσταλλοι. 

  • Το χλωροφόρμιο θα έχει φυσιολογική εμφάνιση. Ο μόνος τρόπος για να προσδιορίσετε τη σταθερότητα είναι απότην ηλικία του υλικού.
  • Οι άνυδροι κύλινδροι HF μπορεί να παρουσιάσουν συσσώρευση πίεσης στον ρυθμιστή του κυλίνδρου.

 

Ουσίες που δημιουργούν  υπεροξείδια

Ασφαλείς περίοδοι αποθήκευσης για διαμορφωτές υπεροξειδίου

Κλειστά δοχέια12 μήνες
Ανοιγμένα δοχεία, απόρριψη ή δοκιμή μετά από:
Χημικές ουσίες του πίνακα Α3 μήνες
Χημικές ουσίες των πινάκων Β και Δ12 μήνες
Μη επιτρεπόμενες χημικές ουσίες στον πίνακα Γ24 ώρες
Χημικές ουσίες που αναστέλλονται στον πίνακα Γ (Μην αποθηκεύετε σε αδρανή ατμόσφαιρα)12 μήνες

Πίνακες Χημικών Ουσιών Ευαίσθητες στο χρόνο

Peroxidizable Organic Moieties

Διατίθενται στο εμπόριο ταινίες μέτρησης υπεροξειδίου, οι οποίες χρωματίζονται ενδεικτικά παρουσία υπεροξειδίων. Αυτές οι ταινίες πρέπει να ξηρανθούν στον αέρα μέχρι να εξατμιστεί ο διαλύτης και στη συνέχεια να εκτεθούν σε υγρασία για σωστή λειτουργία. Αυτό δίνει μια ποσοτική συγκέντρωση υπεροξειδίου, συνήθως σε μέρη ανά εκατομμύριο (ppm). Οτιδήποτε > 50 ppm δεν πρέπει να το χειριστείτε.  Θα  πρέπει να ειδοποιηθεί αμέσως το Τεχνικό Τμήμα ή / και οΥπέυθυνος Ασφάλειας. Προσοχή: αυτές οι λωρίδες έχουν συγκεκριμένα εύρη μέτρησης. Διαβάστε τις πληροφορίες του προϊόντος ή καλέστε τον κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.

Βεβαιωθείτε ότι αγοράζετε χημικά που περιέχουν κατάλληλο αναστολέα υπεροξειδίου ή σταθεροποιητή, όπως βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο (BHT) ή αιθανόλη. Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε χημικό χωρίς αναστολέα, φροντίστε να αποθηκεύσετε το υλικό κάτω από αδρανή ατμόσφαιρα αζώτου ή αργού και να το ελέγχετε για υπεροξείδια τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Μην αποστάζετε, εξατμίζετε ή συγκεντρώνετε το υλικό μέχρι να ελέγξετε πρώτα το υλικό για την παρουσία υπεροξειδίων. Τα υπεροξείδια είναι συνήθως λιγότερο πτητικά από το μητρικό τους υλικό και τείνουν να συγκεντρώνονται στο δοχείο (θερμής) απόσταξης. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλική σπάτουλα όταν εργάζεστε με χημικά που σχηματίζουν υπεροξέιδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ, σε καμία περίπτωση, μην αγγίξετε ή επιχειρήσετε να ανοίξετε ένα δοχείο υγρού που σχηματίζει υπεροξείδιο εάν υπάρχουν υπόλευκοι κρύσταλλοι γύρω από το πώμα ή/και στη φιάλη. Η τριβή του ξεβιδώματος του πώματος θα μπορούσε να πυροδοτήσει τη φιάλη και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

 

Πολυνιτρωμένα Αρωματικά

Το Πικρικό οξύ (Picric Acid) και τα παράγωγά του πρέπει να αποθηκεύονται σε μικρές ποσότητες, εντός του αρχικού δοχείου και σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο που βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας. Το Πικρικό οξύ (Picric acid) θεωρείται εύφλεκτο στερεό και είναι ασυμβίβαστο με οξειδωτικά, αναγωγικά μέσα, ανόργανα άλατα, μέταλλα, αλκαλοειδή. Η ακατάλληλη διαχείριση ή αποθήκευση του πικρικού οξέος μπορεί να γίνει ευαίσθητο σε κραδασμούς, τριβή και θερμότητα. Το Πικρικό οξύ (Picric acid) που αφήνεται να στεγνώσει σε λιγότερο από 10% νερό κατ 'όγκο, γίνεται ασταθές και μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο έκρηξης στο εργαστήριό σας.  Εάν το υλικό φαίνεται στεγνό, μην ανοίγετε ή χειρίζεστε το δοχείο - επικοινωνήστε αμέσως με το  Τεχνικό Τμήμα ή / και τον Υπέυθυνο Ασφάλειας.

Το Πικρικό οξύ (Picric acid) πρέπει να παρακολουθείται για την περιεκτικότητα σε νερό κάθε τρεις μήνες. Το υλικό πρέπει να μοιάζει με υγρή πάστα. Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο Πικρικό οξύ (Picric acid) ως επικίνδυνο απόβλητο εντός δύο ετών από την παραλαβή. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλική σπάτουλα όταν εργάζεστε με πολυνιτρωμένα αρωματικά.

 

Χημικές ουσίες ευαίσθητες σε κραδασμούς

Τα υλικά που αναφέρονται ως ευαίσθητα στους κραδασμούς ή εκρηκτικά δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται για παρατεταμένες περιόδους. Θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από αναγωγικούς παράγοντες, εύφλεκτα και εύφλεκτα υλικά και μακριά από αφυδατωτικούς παράγοντες. Τα ευαίσθητα σε κραδασμούς υλικά πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό, ξηρό χώρο και να προστατεύονται από θερμότητα, σοκ και τριβή.

ΧλωροφόρμιοΤο χλωροφόρμιο πρέπει να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο (< 30 °C) και σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία. Αυτό συμβαίνει επειδή το χλωροφόρμιο αποσυντίθεται σε κανονικές θερμοκρασίες στο ηλιακό φως απουσία αέρα και στο σκοτάδι παρουσία αέρα.

Το φωσγένιο είναι προϊόν αποσύνθεσης του χλωροφορμίου. Η έκθεση σε φωσγένιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορεί να αποβεί μοιραία.

Εάν είναι δυνατόν, πρέπει να αγοραστεί χλωροφόρμιο που σταθεροποιείται με αλκοόλη. Εάν το μη σταθεροποιημένο χλωροφόρμιο είναι απαραίτητο για την εργασία, πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία όπως οι ενώσεις που σχηματίζουν υπεροξείδια,να χρησιμοποιηθεί ή να απορριφθεί γρήγορα. Το αμυλένιο είναι επίσης σταθεροποιητής, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να μην αποτρέψει την παραγωγή φωσγενίου.

Εάν βρείτε μη σταθερό χλωροφόρμιο ηλικίας άνω του ενός έτους, θα πρέπει να απορριφθεί αμέσως ως επικίνδυνο απόβλητο.

Το σταθεροποιημένο χλωροφόρμιο πρέπει να απορρίπτεται αφού παραμείνει ανοικτό για περισσότερο από ένα έτος.

 

Κύλινδροι συμπιεσμένων αερίων

Τα συμπιεσμένα αέρια όπως το υδροφθόριο, το υδροβρώμιο, το υδρόθειο, το υδροκυάνιο και το υδροχλώριο (όλες οι άνυδρες μορφές) έχουν μικρή διάρκεια ζωής που παρέχεται από τον κατασκευαστή, η οποία πρέπει να τηρείται αυστηρά. Αέρια όπως το υδροφθόριο και το βρωμιούχο μπορεί να αντιδράσουν με τα μεταλλικά τοιχώματα των κυλίνδρων για να παράγουν υδρογόνο. Το αέριο υδρογόνο συλλέγεται στον χώρο ατμών και δημιουργεί πίεση για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα η πίεση να αυξηθεί σε μη ασφαλή επίπεδα, οι κύλινδροι θα πρέπει να ελέγχονται με κατάλληλο μανόμετρο κατά τη διάρκεια της συνιστώμενης από τον κατασκευαστή μέγιστης διάρκειας ζωής (συνήθως 2 χρόνια ή λιγότερο). Οι κύλινδροι πρέπει να επιστρέφονται στον προμηθευτή μετά από αυτό το χρονικό διάστημα ή εάν δεν χρησιμοποιούνται.

Τα διαβρωτικά αέρια μπορούν επίσης να αυξήσουν τους κινδύνους με την πάροδο του χρόνου.  Τα διαβρωτικά μπορούν να βλάψουν τις βαλβίδες, επομένως δεν μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν πλήρως. Οι βαλβίδες στα διαβρωτικά αέρια πρέπει να κλείνουν όταν δεν χρησιμοποιούνται.

Μια εναλλαγή αποθέματος First In First Out (FIFO) θα πρέπει να εφαρμόζεται σε τυχόν κυλίνδρους που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριό σας. Το δυναμικό υπάρχει για αυξήσεις πίεσης αρκετών εκατοντάδων κιλών κατά τη διάρκεια του συνιστώμενου χρονικού πλαισίου αποθήκευσης του άνυδρου HF. Επιπλέον, οι πιέσεις ενδέχεται να συνεχίσουν να αυξάνονται κατά τη διάρκεια πιο παρατεταμένων περιόδων αποθήκευσης. Εάν ανακαλύψετε κυλίνδρους HF που έχουν αποθηκευτεί περισσότερο από δύο χρόνια, επικοινωνήστε αμέσως με το Τεχνικό Τμήμα ή / και τον Υπέυθυνο Ασφάλειας.

 

Διαχείριση ευαίσθητων στο χρόνο χημικών ουσιών

Το προσωπικό του εργαστηρίου θα πρέπει να προσέχει τις ευαίσθητες στο χρόνο χημικές ουσίες του και να ζητά παραλαβές για τυχόν ληγμένα ή μη απαραίτητα υλικά. Επιπλέον, συνιστάται να παραγγείλετε μόνο όσες από αυτές τις χημικές ουσίες θα χρησιμοποιηθούν εύλογα μέχρι τις ημερομηνίες λήξης τους.

Για να βοηθήσει το προσωπικό του εργαστηρίου στη διαχείριση των ευαίσθητων στο χρόνο χημικών ουσιών του, το τμήμα ελέγχει το χημικό απόθεμα και θα επικοινωνήσει με εργαστήρια με υλικό με ημερομηνία παλαιότερη από τον συνιστώμενο ασφαλή χρόνο αποθήκευσης.

 

Διάθεση αποβλήτων

Εάν πρέπει να ζητήσετε παραλαβή αποβλήτων για τα ευαίσθητα στο χρόνο χημικά σας, επισκεφθείτε Schedule for Booking Waste Collection (supersaas.co.uk) και ακολουθήστε τον σύνδεσμο προς τη Φόρμα Παραλαβής Αποβλήτων.

Προσαρμογή από: https://www.baylor.edu/ehs/index.php?id=97719