Προοπτικές σταδιοδρομίας

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές που ενδιαφέρονται να αναζητήσουν εργασία σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς στους τομείς της ανάλυσης συμπεριφοράς, του μάρκετινγκ, της συμπεριφοράς των καταναλωτών, του σχεδιασμού προϊόντων κ.λπ. Οι διδάσκοντες και στα δύο τμήματα διατηρούν ισχυρές συνδέσεις με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα.

Επιπλέον, οι απόφοιτοί μας θα μπορούν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκές διαδρομές που οδηγούν σε διδακτορικό στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς και στην πειραματική Ψυχολογία/Οικονομία. Και τα δύο Τμήματα έχουν ισχυρή παράδοση στην προώθηση προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών και οι απόφοιτοι του Μάστερ στα Συμπεριφορικά Οικονομικά (Master in Behavioral Economics) μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί υποψήφιοι σε αυτά και σε άλλα διεθνή προγράμματα.

Απαιτήσεις και κανονισμοί

Απαιτήσεις εισδοχής

Η εισαγωγή βασίζεται στην καταλληλότητα όσον αφορά τόσο τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια όσο και την εμπειρία (π.χ. προηγούμενη ερευντική ή εργασιακή εμπειρία).

Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται μία φορά το χρόνο και οι εγγραφές γίνονται με βάση τους κανονισμούς της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά την αρχική εξέταση, υποψήφιοι που έχουν προεπιλεχθεί ενδέχεται να κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι ελάχιστες απαραίτητες απαιτήσεις είναι:

 1. Πτυχίο σε συναφή κλάδο, όπως οικονομικά, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, μαθηματικά, φυσική, επιστήμη υπολογιστών, μηχανική.
 2. Αποδεδειγμένη επάρκεια στα Αγγλικά.

Φοιτητές με ακαδημαϊκό υπόβαθρο εκτός Οικονομικών Επιστημών ή Ψυχολογίας ενδέχεται να απαιτηθεί να παρακολουθήσουν έως και δύο προπτυχιακά μαθήματα, επιπλέον του επίσημου φόρτου μαθημάτων, προκειμένου να αποκτήσουν το απαραίτητο υπόβαθρο για την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τα ECTS από αυτά τα μαθήματα δεν θα υπολογίζονται στο μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Γλωσσική επάρκεια

Οι υποψήφιοι με μητρική γλώσσα άλλη από τα Αγγλικά υποχρεούνται να αποδείξουν γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά είναι ανάμεσα στα αποδεικτικά τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας::

 1. G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
 2. I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
 3. I.E.L.T.S.: με βαθμό 6.5 και άνω.
 4. T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω (Computer-based) ή T.O.E.F.L. (Internet based) με βαθμό 92 και άνω.
 5. Cambridge English First (FCE), 176 και άνω.
 6. Cambridge English Advanced (CAE), 176 και άνω.
 7. Cambridge English Proficiency (CPE), 176 και άνω.
 8. Certificate of Proficiency in English (ECPE), 650 και άνω.
 9. Anglia Examinations – Proficiency (Γ1).
 10. IB diploma (International Baccalaureate).
 11. Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για διαπίστωση της Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 12. Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα του 6ου έτους των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
 13. Άλλη ισοδύναμη εξέταση που θα πιστοποιεί την Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 14. Υποψήφιοι με πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος σε οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική, θεωρείται ότι κατέχουν Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Ακαδημαϊκό Αρχείο (αναλυτική βαθμολογία και πιστοποιητικό πτυχίου εάν ο υποψήφιος έχει ήδη αποφοιτήσει)
 2. Βιογραφικό/Curriculum Vitae
 3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 4. Συστατικές επιστολές από δύο ακαδημαϊκούς επόπτες ή διδάσκοντες
 5. Απόδειξη επάρκειας στα Αγγλικά
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα του προγράμματος έχουν καθοριστεί στα €5,125.

Δομή Προγράμματος

Μπορείτε να δείτε την περιγραφή μαθημάτων εδώ.
Εξάμηνο 1
Κωδ./Μάθημα ECTS
ΟΙΚ 661 Μικροοικονομικά 7.5
ΟΙΚ 665 Συμπεριφορικά και Πειραματικά Οικονομικά  7.5
Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα τέσσερα μαθήματα:
ΟΙΚ 663 Οικονομετρία 7.5
ΟΙΚ 664 Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων* 7.5
ΨΥΧ 604 Τεχνικές Πολυμεταβλητής Ανάλυσης στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς 7.5
 ΨΥΧ 789 Εφαρμοσμένη Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ 7.5
Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα δύο μαθήματα:
ΨΥΧ 713 Πειραματική Ψυχολογία 7.5
ΨΥΧ 641 Επιστημολογία και Ερευνητικός Σχεδιασμός στις Κοινωνικές Επιστήμες 7.5
Eξάμηνο 2
Κωδ./Μάθημα ECTS
ΨΥΧ 608 Αντίληψη και Προσοχή 7.5
ΨΥΧ 640 Κοινωνική Επιρροή και Κοινωνικές Αναπαραστάσεις 7.5
OIK 675 Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις στο Σχεδιασμό Πολιτικών 7.5
Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα δύο μαθήματα:
ΨΥΧ 731 Γνωστική Νευροεπιστήμη: Κατανοώντας την Βιολογία του Νου 7.5
ΨΥΧ 719 Θέματα Νευροεπιστήμης
Εξάμηνο 3
Κωδ./Μάθημα ECTS
BEH697A Διατριβή Μάστερ 30