Οδηγίες και πληροφορίες που αφορούν την έκδοση/επανέκδοση/ανανέωση & παραλαβή της Πανεπιστημιακής Κάρτας:

1) Διαδικασία Self-Login για απόκτηση Αριθμού Εργαζομένου (Employee Number) και Δημιουργία Λογαριασμού-Αφορά Νεοεισερχόμενο Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό (17.5.2023)

2) Οδηγίες προς Ακαδημαϊκό/Διοικητικό προσωπικό για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (17.5.2023)

3) Οδηγίες προς Φοιτητές/Φοιτήτριες για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (19.5.2023)

4) Οδηγίες προς Φοιτητές/Φοιτήτριες για ανανέωση της Πανεπιστημιακής κάρτας (19.5.2023)

5) Οδηγίες προς Φοιτητές/Σπουδαστές Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας για έκδοση/επανέκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (19.5.2023)

6) Οδηγίες προς Φοιτητές/Σπουδαστές Προ υπηρεσιακής κατάρτισης για έκδοση/επανέκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (22.5.2023)

7) Οδηγίες προς τα Τμήματα για την έκδοση δύο (2) δωρεάν Πανεπιστημιακών καρτών τύπου (V) Visitor (22.5.2023)

8) Οδηγίες προς Εξωτερικούς Συνεργάτες και Επισκέπτες για έκδοση/επανέκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας (22.5.2023)

9) Οδηγίες για επανέκδοση της Πανεπιστημιακής κάρτας σε περίπτωση απώλειας (22.5.2023)

10) Οδηγίες για ενεργοποίηση της Πανεπιστημιακής κάρτας μετά την παραλαβή της από το γραφείο μας (15.12.2021)

11) Διαδικασία υποβολής εξουσιοδότησης για παραλαβή της Πανεπιστημιακής σας κάρτας από άλλο άτομο (7.07.2022)

12) Μέρες και ώρες παραλαβής Πανεπιστημιακής κάρτας (19.5.2023)

13) Δικαιώματα που έχουν οι Φοιτητές/Φοιτήτριες από την χρήση της Πανεπιστημιακής κάρτας (20/09/2018)

14) Δικαιώματα που έχει το Ακαδημαϊκό/Διοικητικό προσωπικό από την χρήση της Πανεπιστημιακής κάρτας (20/09/2018)

15) Οδηγίες για ηλεκτρονική πληρωμή καρτών (4.7.2022)

Αποφάσεις:

1) Απόφαση σχετικά με την υποχρεωτική έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας & τις χρεώσεις κατά περίπτωση

2) Απόφαση για απόκτηση Πανεπιστημιακής κάρτας από τους σπουδαστές του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας

3) Απόφαση σχετικά με τα δικαιώματα των σπουδαστών του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας οι οποιοι υπόκεινται στους ίδιους κανονισμούς με τους φοιτητές του Π.Κ.

4) Απόφαση σχετικά με την χρέωση για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας από εξωτερικούς ενδιαφερόμενους

5) Αποφαση ΣΠΟ ΟΙΚ για έκδοση δύο δωρεάν καρτών τύπου Visitor για τα Τμήματα

6) Απόφαση ΣΠΟ ΟΙΚ για μείωση του κόστους επανέκδοσης Πανεπιστημιακή κάρτας για το Αδαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικόγια μείωση του κόστους επανέκδοσης Πανεπιστημιακή κάρτας για το Αδαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό

7) Απόφαση Πρυτανικού για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας σε σπουδαστές Δόκιμου Αστυνομικούς που θα φοιτήσουν στο Π.Κ. για ένα εξάμηνο

8) Απόφαση Πρυτανικού για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας σε Ειδικούς Επιστήμονες Ιατρικής Σχολής

9) Απόφαση Πρυτανικού για έκδοση Πανεπιστημιακής κάρτας στους συμμετέχοντες του Προγράμματος Εκπαίδευσης Δόκιμων Πυροσβεστών

Πολιτικές:

1) Πολιτική Λογαριασμών Χρηστών (emails accounts)-ΥΠΣ

2) Πολιτική κατανομής και χρήσης πολυμηχανημάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου