ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στην ειδικότητα “Οικολογία φυτών και κλιματική́ αλλαγή́”

New study from the Cell and Developmental Biology laboratory reveals that the ciliary adhesion complex forms at the basal foot.
21 Νοεμβρίου, 2022
New study from the Cell ad Developmental Biology laboratory shows that that c-Jun N-terminal kinase (JNK) is involved in ciliogenesis.
20 Οκτωβρίου, 2023
New study from the Cell and Developmental Biology laboratory reveals that the ciliary adhesion complex forms at the basal foot.
21 Νοεμβρίου, 2022
New study from the Cell ad Developmental Biology laboratory shows that that c-Jun N-terminal kinase (JNK) is involved in ciliogenesis.
20 Οκτωβρίου, 2023

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μία (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου/ης Καθηγητή́/ήτριας στην ειδικότητα "Οικολογία φυτών και κλιματική́ αλλαγή́". Τα προτιμώμενα ερευνητικά́ πεδία μπορεί́ να περιλαμβάνουν, αλλά́ δεν περιορίζονται σε: αποκρίσεις των φυτών στην περιβαλλοντική αλλαγή, εγκλιματισμό φυτών, προσαρμογή και ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή ή/και μετριασμό των επιπτώσεών της, σε επίπεδο βιοκοινότητας, πληθυσμιακό ή οικοφυσιολογικό. Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης, η ανθεκτικότητα στη φωτιά και η ανάκαμψη από πυρκαγιά, η ανυδρία, ή άλλες βιοτικές και αβιοτικές πιέσεις και ανθρωπογενείς επιδράσεις έχουν επίσης τοπικό ενδιαφέρον. Η έρευνα μπορεί να επικεντρώνεται σε παγκόσμια πρότυπα κατανομής ή σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των εύκρατων Μεσογειακών, τροπικών, πολικών ή αλπικών οικοσυστημάτων και μπορεί να ενσωματώνει πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως οικολογία πεδίου, μακροοικολογία, γονιδιωματική, φυσιολογία, τηλεπισκόπηση ή/και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.

Η ανακοίνωση

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου 2023

Σύνδεσμος για υποβολή αίτησης: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment