Μάστερ στην Oικονομική Aνάλυση

Μέσω αυστηρής ποσοτικής ανάλυσης, οι φοιτητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν οικονομικά μοντέλα και στατιστικές τεχνικές για την ανάλυση δεδομένων, την πρόβλεψη οικονομικών τάσεων και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της πολιτικής. Ο στόχος είναι να αναπτυχθεί μια βαθιά κατανόηση των οικονομικών μηχανισμών, της δυναμικής της αγοράς και του αντίκτυπου των αποφάσεων πολιτικής τόσο σε εθνική όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτό το προηγμένο επίπεδο ανάλυσης εξοπλίζει τους αποφοίτους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των πραγματικών οικονομικών προκλήσεων, λαμβάνοντας τεκμηριωμένες αποφάσεις βάσει εμπειρικών στοιχείων.

Προοπτικές σταδιοδρομίας

Αρκετοί από τους αποφοίτους του προγράμματος συνεχίζουν τις σπουδές τους για να ακολουθήσουν διδακτορικό στα Οικονομικά, είτε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είτε σε άλλα ιδρύματα.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν γίνει δεκτοί σε κορυφαία διδακτορικά προγράμματα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison, του Πανεπιστημίου του Maryland και του Universidad Carlos III de Madrid.

Εκτός από αυτά, απόφοιτοι του Τμήματος, αρκετοί από τους οποίους είχαν παρακολουθήσει μαθήματα από το πρόγραμμα, έχουν γίνει δεκτοί μεταξύ άλλων στο Πανεπιστήμιο του Rochester, στο Πανεπιστήμιο Columbia, στο Πανεπιστήμιο Washington στο St. Louis, στο Universitat Pompeu Fabra και σε άλλους.

Απόφοιτοι που δεν ακολούθησαν διδακτορικό έχουν βρει απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα, κυρίως σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και σε ανταγωνιστικές θέσεις σε κυβερνητικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομικών

Απαιτήσεις και κανονισμοί

Απαιτήσεις εισδοχής

Η εισαγωγή βασίζεται στην καταλληλότητα όσον αφορά τόσο τα ακαδημαϊκά διαπιστευτήρια όσο και την εμπειρία (π.χ. προηγούμενη ερευντική ή εργασιακή εμπειρία).

Οι κενές θέσεις ανακοινώνονται μία φορά το χρόνο και οι εγγραφές γίνονται με βάση τους κανονισμούς της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μετά την αρχική εξέταση, υποψήφιοι που έχουν προεπιλεχθεί ενδέχεται να κληθούν για προσωπική συνέντευξη.

Οι ελάχιστες απαραίτητες απαιτήσεις είναι:

 1. Πτυχίο σε συναφή κλάδο, όπως οικονομικά, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, κοινωνιολογία, μαθηματικά, φυσική, επιστήμη υπολογιστών, μηχανική.
 2. Αποδεδειγμένη επάρκεια στα Αγγλικά.
Γλωσσική επάρκεια

Οι υποψήφιοι με μητρική γλώσσα άλλη από τα Αγγλικά υποχρεούνται να αποδείξουν γνώση της αγγλικής γλώσσας σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα ακόλουθα πιστοποιητικά είναι ανάμεσα στα αποδεικτικά τεκμήρια γνώσης της αγγλικής γλώσσας::

 1. G.C.E. O-Level στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
 2. I.G.C.S.E. στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό “C” και άνω.
 3. I.E.L.T.S.: με βαθμό 6.5 και άνω.
 4. T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω (Computer-based) ή T.O.E.F.L. (Internet based) με βαθμό 92 και άνω.
 5. Cambridge English First (FCE), 176 και άνω.
 6. Cambridge English Advanced (CAE), 176 και άνω.
 7. Cambridge English Proficiency (CPE), 176 και άνω.
 8. Certificate of Proficiency in English (ECPE), 650 και άνω.
 9. Anglia Examinations – Proficiency (Γ1).
 10. IB diploma (International Baccalaureate).
 11. Πιστοποιητικό επιτυχίας στην εξέταση που διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για διαπίστωση της Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
 12. Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα του 6ου έτους των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης.
 13. Άλλη ισοδύναμη εξέταση που θα πιστοποιεί την Πολύ Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 14. Υποψήφιοι με πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος σε οποιαδήποτε χώρα σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική, θεωρείται ότι κατέχουν Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Ακαδημαϊκό Αρχείο (αναλυτική βαθμολογία και πιστοποιητικό πτυχίου εάν ο υποψήφιος έχει ήδη αποφοιτήσει)
 2. Βιογραφικό/Curriculum Vitae
 3. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 4. Συστατικές επιστολές από δύο ακαδημαϊκούς επόπτες ή διδάσκοντες
 5. Απόδειξη επάρκειας στα Αγγλικά
Δίδακτρα
Τα δίδακτρα του προγράμματος έχουν καθοριστεί στα €5,125.

Δομή προγράμματος

Μπορείτε να δείτε την περιγραφή μαθημάτων εδώ.
Εξάμηνο 1
Κωδ./Μάθημα ECTS
ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι 7.5
ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι 7.5
ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι 7.5
ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά 7.5
Εξάμηνο 2
Κωδ./Μάθημα ECTS
ΟΙΚ 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 601) 7.5
ΟΙΚ 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 602) 7.5
ΟΙΚ 653 Στατιστική και Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603) 7.5
Μάθημα Επιλογής: Μπορείτε να επιλέξετε ένα μάθημα από τη λίστα μαθημάτων επιλογής 7.5
Εξάμηνο 3
Μπορείτε να επιλέξετε είτε
Κωδ./Μάθημα ECTS
ΟΙΚ 699 Διατριβή Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση ή 30
Τέσσερα μαθήματα από τη λίστα μαθημάτων επιλογής 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα επιλογής
ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο 7.5
ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική 7.5
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά 7.5
ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας 7.5
ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική 7.5
ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά 7.5
ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων 7.5
ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία 7.5
ΟΙΚ 680 Οικονομετρικές Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική 7.5
ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι 7.5
ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ 7.5

Σημειώσεις:

1. Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μάθημα με μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου που προσφέρουν άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.

2. Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος, οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μάθημα επιλογής με συναφές προπτυχιακό μάθημα προχωρημένου επιπέδου που προσφέρουν άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.