Γραμματειακή Υποστήριξη Τμήματος
Γενικός Γραφέας
Γενικός Γραφέας
Άντρεα Αβρααμίδου (22892263) Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας
Τεχνική Υποστήριξη Τμήματος
Λειτουργός Εργαστηρίων
Τεχνικός Ηλεκτρολογίας
Ομάδα Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Πολυτεχνικής Σχολής
Βοηθός Μηχανογράφισης
Ανώτερη Βοηθός Μηχανογράφισης