Όλοι οι φοιτητές απαιτούνται να ολοκληρώσουν μια (ενδεχομένως ομαδική) διπλωματική εργασία.


Η διάρκεια της εργασίας είναι ένα πλήρες έτος. Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του τρίτου έτους, οι φοιτητές απαιτούνται να σχηματίσουν ομάδες και κάθε μια ομάδα απαιτείται να προτείνει μια εργασία. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Εργασία προτεινόμενη από ακαδημαϊκο σύμβουλο
  • Εργασία προτεινόμενη από φοιτητή
  • Εργασία προτεινόμενη από τη βιομηχανία
  • Εργασία Διαγωνισμού της Πολυτεχνικής Σχολής
  • Διατμηματική εργασία σε συνεργασία με φοιτητές άλλων τμημάτων

Χρονοδιάγραμμα επιλογής Διπλωματικής Εργασίας:


Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος εισηγείται πιθανές περιγραφές διπλωματικών εργασιών στα μέσα Απριλίου. Κατάλογος του ακαδημαϊκού προσωπικού δημοσιεύονται μαζί με κατάλογο με τις περιγραφές εργασιών στην ιστοσελίδα του Τμήματος συντόμως μετά.


Τεταρτοετείς φοιτητές που έχουν ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σχετικά με την διπλωματική εργασία μπορούν να υποβάλουν έντυπο με θέματα εργασιών ιεραρχημένα ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται στο να προσεγγίσουν το ακαδημαϊκό προσωπικό και να συζητήσουν τις εργασίες σε λεπτομέρεια, πριν την υποβολή του εντύπου (μέσα Μαΐου). Επιπρόσθετα, οι φοιτητές μπορούν να εισηγηθούν θέμα εργασίας προς έγκριση από το ακαδημαϊκό προσωπικό.


Στη συνέχεια καθορίζεται για τους φοιτητές ένα μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού καθώς και συγκεκριμένο θέμα. Αν δύο ή περισσότεροι φοιτητές υποβάλουν αίτηση για το ίδιο θέμα (περισσότεροι από δύο στην περίπτωση ομαδικής εργασίας), ο καθορισμός της εργασίας αποφασίζεται από το ακαδημαϊκό προσωπικό.

Έκθεση Αξιολόγησης και Προόδου


Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, ο κάθε φοιτητής (σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο) υποβάλλει έντυπο με σύντομη περιγραφή τηςδιπλωματικής εργασίας του, περιγραφή του έργου που αναμένεται να γίνει, καθώς επίσης και τα ονόματα τηςεξεταστικής επιτροπής.


Η εξεταστική επιτροπή για τις διπλωματικές εργασίες αποτελείται από 2-3 μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του συμβούλου. Είναι, επίσης, πιθανόν να συμπεριλάβει εξωτερικό εξεταστή, είτε ακαδημαϊκό, είτε από τη βιομηχανία.


Για κάθε διπλωματική εργασία, οι φοιτητές συντάσσουν έκθεση προόδου εργασίας στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου.


Στο τέλος του εαρινού εξαμήνου (τελευταία Παρασκευή των μαθημάτων) οργανώνεται μια ομάδα εργασίας στην οποία όλοι οι φοιτητές παρουσιάζουν τις διπλωματικές εργασίες τους. Την ημέρα αυτή, ο κάθε φοιτητής (ή ομάδα) προβαίνει σε εικοσάλεπτη παρουσίαση της εργασίας και, αν δύναται, προβαίνει σε επίδειξη της εργασίας.

Την τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου, ετοιμάζεται μια τελική έκθεση και υποβάλλεται στο Τμήμα.