Το Διδακτορικό πρόγραμμα στις Γαλλικές Σπουδές οδηγεί στην απόκτηση επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου και παρέχει μια σύγχρονη και εξειδικευμένη κατάρτιση. Το Διδακτορικό πρόγραμμα προσφέρει κατάρτιση στον τομέα της έρευνας και της μεθοδολογίας της έρευνας σύμφωνα με τις τρέχουσες απαιτήσεις για πανεπιστημιακή γνώση και τα δεδομένα της νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Οι απόφοιτοι φοιτητές μπορούν να εξασφαλίσουν επαγγελματικές ευκαιρίες στον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε διάφορους τομείς της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον δημόσιο τομέα της Κύπρου ή άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στον πολιτιστικό και γλωσσολογικό τομέα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον δημόσιο ή ιδιωτικό τριτογενή τομέα, σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς.

Κατεβάστε εδώ τους Κανόνες Φοίτησης του διδακτορικού προγράμματος (μετάφραση στα αγγλικά ή στα γαλλικά)

Για τον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών πατήστε εδώ: ελληνικά – αγγλικά


 

I. ΟΡΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό Πρόγραμμα (Επίπεδο Doctorat, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο 3-5-8 (ή το γαλλικό L-M-D) πρέπει να διαθέτουν, στη συγκεκριμένη ημερομηνία που ανακοινώνεται από το Τμήμα, μεταπτυχιακό δίπλωμα στις Γαλλικές Σπουδές, Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης γλώσσας ή σε κάποιον από τους τομείς των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Επιτρέπεται να γίνουν δεκτοί υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο αλλά είναι εγγεγραμμένοι και παρακολουθούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, υπό τον όρο να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους κατά το οποίο επιθυμούν να εισαχθούν στο διδακτορικό πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι με πτυχίο σε συγγενή επιστήμη πρέπει να χειρίζονται άριστα τη γαλλική γλώσσα στο γραπτό και τον προφορικό λόγο• γνώση επιπλέον γλωσσών θα θεωρείται πρόσθετο προσόν.

 

ΙΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Συντονιστή Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις ημερομηνίες που ορίζονται από το Πανεπιστήμιο. Ο αριθμός εισακτέων ανακοινώνεται από την Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπρόσθετα, η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. βιογραφικό σημείωμα
  2. αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικών βαθμολογιών
  3. δείγμα επιστημονικής γραφής: σύντομο άρθρο, κεφάλαιο μεταπτυχιακής διατριβής κ.λπ.
  4. σύντομη έκθεση (μέχρι δύο σελίδες) προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων
  5. προκαταρκτική ερευνητική πρόταση για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών
  6. αποδεικτικά στοιχεία άριστης γνώσης της γαλλικής γλώσσας
  7. δύο συστατικές επιστολές που θα υποβάλλονται απευθείας από τους συστήνοντες καθηγητές είτε στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων είτε στη Γραμματεία του Τμήματος
Όταν αιτείστε (γραπτώς) συστατική επιστολή από καθηγητή, θα πρέπει α) να υπολογίσετε αρκετό χρόνο διότι υπάρχουν συχνά πολλές άλλες ειλημμένες υποχρεώσεις (συνέδρια, ερευνητικά ταξίδια, κλπ.) β) να προσκομίσετε πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία, γ) βιογραφικό σημείωμα, δ) την πλήρη διεύθυνση και ονομασία του διπλώματος/προγράμματος/τμήματος/πανεπιστημίου που θα σταλεί και ε) να δηλώσετε την γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να γραφτεί.

Οι υποψηφιότητες θα εξετάζονται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος. Εάν η Επιτροπή το κρίνει απαραίτητο, οι επιλεγέντες υποψήφιοι θα καλούνται σε προσωπική συνέντευξη ή σε τηλεδιάσκεψη. Η τελική πρόταση της Επιτροπής θα υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πιο πάνω, απευθύνεστε στη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών (τηλ.: 22894021/44), ή στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 22894389).

 

ΙΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο συνολικός χρόνος απόκτησης διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να υπερβεί τα οκτώ (8) έτη από τη μέρα εισδοχής στο διδακτορικό πρόγραμμα. Οι διδακτορικοί φοιτητές ενθαρρύνονται να περάσουν μέχρι και ένα ημερολογιακό έτος των σπουδών του σε πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών.

 

IV. ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Οι σπουδές διδακτορικού επιπέδου ρυθμίζονται από τους Κανόνες Μεταπτυχιακής Φοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κατεβάστε εδώ τους Κανόνες Φοίτησης του διδακτορικού προγράμματος.

 

V. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την απόκτηση του Διδακτορικού στις Γαλλικές Σπουδές, ο/η φοιτητής/τρία πρέπει να επιτυχεί σε μαθήματα συνολικής αξίας τουλάχιστον 240 ΠΜ (ECTS). Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων στα διάφορα στάδια του προγράμματος έχει ως εξής:

Μεταπτυχιακός τίτλος 60
ΓΕΣ 650

ΓΕΣ 651

ΓΕΣ 652

ΓΕΣ 653

ΓΕΣ 660

ΓΕΣ 661

ΓΕΣ 670

ΓΕΣ 671

ΓΕΣ 680

Ερευνητικό στάδιο I

Ερευνητικό στάδιο IΙ

Ερευνητικό στάδιο IΙΙ

Ερευνητικό στάδιο IV

Περιεκτική εξέταση

Πρόταση διδακτορικής διατριβής

Συγγραφικό στάδιο Ι

Συγγραφικό στάδιο ΙI

Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

30

30

30

30

0

10

15

15

20

Σύνολο 240

 

Κάθε εξάμηνο ισοδυναμεί με 30 π.μ. Διδακτορικός φοιτητής που σε δεδομένο εξάμηνο βρίσκεται σε ερευνητικό στάδιο ή σε στάδιο συγγραφής της διδακτορικής διατριβής του, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο εξάμηνο έχει φόρτο εργασίας που ισοδυναμεί με 30 π.μ. Παρόλ’αυτά, ο φοιτητής μπορεί να χωρίσει κάθε ερευνητικό στάδιο σε δύο εξάμηνα (15 π.μ. για κάθε εξάμηνο). Ο φοιτητής οφείλει να εγγραφεί σε ένα από τα παραπάνω στάδια και να καταβάλει τα αντίστοιχα δίδακτρα.

Ερευνητικός Σύμβουλος. Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται ο ορισμός Ερευνητικού Συμβούλου. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από πρόταση της Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος· η πρόταση αυτή στοιχειοθετείται σε συνεννόηση με τον διδακτορικό φοιτητή και τον προτεινόμενο Ερευνητικό Σύμβουλο. Ο Ερευνητικός Σύμβουλος παρακολουθεί την ερευνητική εργασία του φοιτητή και του παρέχει την αναγκαία υποστήριξη και καθοδήγηση. (βλ. Ερευνητικά ενδιαφέροντα Μελών ΔΕΠ)

Τριμελής επιτροπή. Για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται επίσης ο ορισμός Τριμελούς επιτροπής. Η τριμελή Επιτροπή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος μετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος και του Ερευνητικού Συμβούλου, ο οποίος προεδρεύει της Επιτροπής. Ένα μέλος της Τριμελούς Επιτροπής μπορεί να είναι από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου σε συναφές γνωστικό αντικείμενο ή από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. Συμβάλλει στον προσδιορισμό της εργασίας του φοιτητή που πρέπει να γίνει κατά το στάδιο της προετοιμασίας της περιεκτικής εξέτασης και βεβαιώνεται για την πρόοδο του διδακτορικού φοιτητή κατά την περίοδο αυτή δίνοντάς του τις απαραίτητες συμβουλές και οδηγίες.

Παρακολούθηση Μαθημάτων. Οι διδακτορικοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα ή/και σεμινάρια μεταπτυχιακού επιπέδου από το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, η επιλογή των οποίων γίνεται έπειτα από συνεννόηση με τον/την επόπτη/τρια του/της φοιτητή/τριας. Τα μαθήματα θα διευκολύνουν την έρευνα και την ομαλή εξέλιξη της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα. Ενδεικτική λίστα μαθημάτων/σεμιναρίων είναι η ακόλουθη :

ΓΕΣ 370 Μεθοδολογία της Έρευνας
ΓΕΣ 730 Methodologie de la Didactique du FLE
ΓΕΣ 731 TICE en Didactique du FLE
ΓΕΣ 732 Acquisition des compétences linguistiques dans la communication orale et écrite du français langue étrangère
ΓΕΣ 733 Sociolinguistique et Didactique du FLE
ΓΕΣ 735 Approche pédagogique du texte littéraire francophone
ΓΕΣ 736 Strategies d’apprentissage de la Langue Francaise: Analyse d’erreurs et d’evaluation
ΓΕΣ 758 Discourse, Migration, Borders in the European Space
ΓΕΣ 759 Dada et surréalisme : mouvements européens
ΓΕΣ 761 The Elusive Definition(s) of Europe
ΓΕΣ 762 The Discourse of Culture in Europe, from Plato to Popper
ΓΕΣ 763 Tragedy in Europe and Europe in Tragedy
ΓΕΣ 764 L’Europe des divisions au cinéma
ΓΕΣ 765 L’Europe hors du musée
ΓΕΣ 766 From Europe’s Abduction to Huntington’s Clash: Models of Cultural Interpenetration
ΓΕΣ 767 Cultural Hegemonies in European Space
ΓΕΣ 768 The Critique of Justice in European Culture
ΓΕΣ 769 Europe-State of Emergency
ΓΕΣ 770 Which Political Form for which Europe?
ΓΕΣ 771 European Spirit in the Globalized Era
ΓΕΣ 772 Gender Roles in the European Space
ΓΕΣ 773 The Europe of Nations
ΓΕΣ 774 Hate Speech in the European Space
ΓΕΣ 775 European Spiritualities
ΓΕΣ 776 The Spirit of Nations

Ημερίδα υποψηφίων Διδακτόρων. Κάθε χρόνο, το Τμήμα διοργανώνει μια υποχρεωτική Ημερίδα υποψηφίων διδακτόρων κατά την οποία οι φοιτητές παρουσιάζουν την πρόοδο των εργασιών τους στους συμφοιτητές τους και στο Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος. Σκοπός της Ημερίδας είναι η ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος και η προώθηση του επιστημονικού διαλόγου. Η ημερομηνία της Ημερίδας ανακοινώνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.

Περιεκτική Εξέταση. Ο διδακτορικός φοιτητής πρέπει να επιτύχει σε περιεκτική εξέταση μέχρι και το έβδομο εξάμηνο σπουδών.  Σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες της Σχολής Μεταπτυχιακών, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει επιτύχει στην περιεκτική εξέταση από το τρίτο μέχρι και το έβδομο εξάμηνο σπουδών.  Σε περίπτωση αποτυχίας, ο διδακτορικός φοιτητής οφείλει να επαναλάβει την περιεκτική εξέταση το αργότερο ως το τέλος του έκτου εξαμήνου σπουδών. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, οι σπουδές διακόπτονται. Η φύση και η διαδικασία εκπόνησης και αξιολόγησης της περιεκτικής εξέτασης ρυθμίζεται στο πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος.

Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής. Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο δύο εξάμηνα στην τριμελή επιτροπή μετά την επιτυχή περιεκτική εξέταση και μέχρι την εκάστοτε ημερομηνία λήξης των μαθημάτων. Η παρουσίαση της πρότασης πρέπει να γίνει εντός της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου. Σε περίπτωση που η πρόταση δεν γίνει δεκτή ή προταθούν τροποποιήσεις, θα πρέπει να υποβληθεί και να κριθεί εκ νέου το αργότερο ως το τέλος του εξαμήνου που ακολουθεί την παρουσίαση της πρώτης πρότασης. Σε περίπτωση δεύτερης ανεπιτυχούς παρουσίασης της ερευνητικής πρότασης, οι σπουδές διακόπτονται. Μετά την έγκριση της πρότασης, ο υποψήφιος ασχολείται με την εκπόνηση της Διδακτορικής του Διατριβής.

Διδακτορική Διατριβή. Απαραίτητο στοιχείο του προγράμματος είναι η εκπόνηση πρωτότυπης διατριβής μεταξύ 80 000 και 100 000 λέξεων, η οποία πρέπει να αποτελεί σημαντική συνεισφορά στο γνωστικό αντικείμενό της. Η ακριβής έκταση της διατριβής ορίζεται κατόπιν συνενόησης του υποψηφίου με τον Ερευνητικό του Σύμβουλο.

Γλώσσα της Διατριβής. Η διατριβή πρέπει να εκπονηθεί στη γαλλική γλώσσα.

Υποστήριξη της Διατριβής. Η Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η επιτροπή αυτή ορίζεται από το Συμβούλιο του Τμήματος με εισήγηση του ερευνητικού συμβούλου και αποτελείται από: α) την Τριμελή Επιτροπή· β) ένα μέλος από άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου· γ) ένα μέλος από άλλο Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο. Πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής ορίζεται ένα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος, όχι όμως ο ερευνητικός σύμβουλος.

Μη απονομή. Σε περίπτωση εισήγησης της Εξεταστικής Επιτροπής για μη απονομή του διδακτορικού τίτλου, επιτρέπεται στον υποψήφιο να υποβάλει για δεύτερη και τελευταία φορά τη διδακτορική του διατριβή, αφού την επεξεργαστεί σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή όλη η διαδικασία υποστήριξης επαναλαμβάνεται· η Εξεταστική Επιτροπή παραμένει η ίδια και στην δεύτερη εξέταση, ενώ αντικατάσταση μέλους γίνεται μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους.

Συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγών. Ο υποψήφιος μπορεί και ενθαρρύνεται να διανύσει μέχρι και ένα ακαδημαϊκό έτος των σπουδών του σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

 

Επικοινωνία: Γραμματεία Τμήματος

 

Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τρέχον εξάμηνο, παρακαλώ συμβουλευτείτε τα Εξαμηνιαία Προγράμματα στα Φοιτητικά Θέματα.